MyBanner

โฆษณา

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565

เวอร์ชัน 2 ของ My MA100 BB10 Fractals PSAR MACD RSI Thai EA

Unstable
Platform
MT 4
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ : ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕
ไม่รับประกันความเสียหาอันเนื่องมาจากการทำงานของ EA ชุดนี้

  


                 EA ที่ชื่อ My MA100 BB10 Fractals PSAR MACD RSI Thai EA ที่ผู้เขียนพัฒนาขึ้น และแจกจ่ายผ่านบล็อกนี้ โดย EA ชุดนี้ ผู้เขียน ได้ทำการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อเนื่องจนเข้าสู่ เวอร์ชันที่ 2 และเป็น EA ที่ผู้เขียนใช้ในพอร์ตส่วนตัวด้วย ก็ไม่ขอยืนยันว่าเป็น EA ที่ดีที่สุด เนื่องต้องการให้เป็น EA เพื่อการศึกษา ซึ่งผู้เขียนได้แจก source code ด้วย
หลักการทำงานคร่าวๆ ของ EA ชุดนี้ จะเป็นการประยุกต์กลยุทธการตัดกันของเส้น MA (Moving Average) 2 เส้นตัดกัน โดยเส้นช้า จะใช้เป็น MA100 ส่วนเส้นเร็วจะใช้เส้นกลางของ Bollinger band (BB10) ส่วนอินดิเคเตอร์อื่นๆ จะใช้ประกอบในการตัดสินใจเปิดคำสั่ง ซื้อ/ขาย โดยอินดิเคเตอร์ที่ใช้จะยังคงเหมือนกับเวอร์ชัน 1.0 ทั้งหมด


Note :: EA ชุดนี้ไม่เหมาะสำหรับการเปิด run ต่อเนื่อง แต่ควรจะใช้เพื่อการเปิด Order หรือเปิดเพื่อตรวจสอบผลการเปิด Order วันละครั้งหรือเปิดเป็นครั้งคราว

 ย้ำอีกครั้งว่า EA ชุดนี้เป็น EA เพื่อการศึกษา ไม่แนะนำให้นำไปใช้กับบัญชีจริงทันที ควรจะศึกษาและทดสอบกับบัญชีทดลองให้มั่นใจก่อน  EA ชุดนี้เป็น EA ที่ผู้พัฒนาอนุญาตให้สามารถนำไปปรับปรุง แก้ไข จำหน่ายจายแจกได้อย่างเสรีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งกับผู้พัฒนา


การกำหนดค่าพารามิเตอร์สำหรับการทำงานของ EA


 สำหรับการกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของ My MA100 BB10 Fratals PSAR MACD RSI Thai EA เวอร์ชัน 2.0 นี้ มีหลายหัวข้อที่ต่างไปจากเวอร์ชัน 1.0 บางหัวข้อก็จะยังคงเหมือนเดิม ซึ่งรายละเอียดของค่าต่างๆ ที่ใช้กับ EA รวมถึงหลักการใช้งานมีดังนี้ 
 • UseDailyPriceBar     กำหนดค่าเป็น true ถ้าต้องการใช้แท่งราคาปัจจุบันในกรอบเวลา Daily (D1) เป็นเกณฑ์ในการเปิดคำสั่ง ซื้อ/ขาย ด้วย โดยจะมีผลเมื่อ เรากำลังทำงานในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า Daily chart ถ้าไม่ต้องการใช้เงื่อนไชนี้ ให้กำหนดค่าเป็น false
 • UseFastSlowMATrendInDaily    กำหนดเป็น true ถ้าต้องการใช้การตัดกันของเส้น MA 2 เส้นในกรอบเวลา Daily เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเปิดคำสั่ง ซื้อ/ขาย ด้วย โดยจะมีผลเมื่อ เรากำลังทำงานในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า Daily chart เช่นเดียว ถ้าไม่ต้องการใช้เงื่อนไขนี้ ให้กำหนดค่าเป็น false
 • UseBBDirectionInDaily     กำหนดค่าเป็น true ถ้าต้องการใช้ทิศทางของเส้นกลางของ Bollinger Band ในกรอบเวลา Daily  chart เป็นในการตัดสินใจเปิดคำสั่ง ซื้อ/ขาย ด้วย โดยจะมีผลเมื่อ เรากำลังทำงานในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า Daily chart เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ต้องการใช้เงื่อนไขนี้ ให้กำหนดค่าเป็น false
หมายเหตุ ในพอร์ทของผู้เขียนจะกำหนดเงื่อนไข UseFastSlowMaTrandInDaily เป็น true เป็นหลัก แต่ก็ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสภาพของตลาด
 • UseAutoSelectAsset  กำหนดค่าเป็น true ถ้าต้องการให้ EA ทำการเลือกสินทรัพย์หรือคู่เงินสำหรับการเปิดคำสั่ง ซื้อ/ขาย ให้อัตโนมัติ โดย EA จะใช้วิธีสุ่มเลือกแล้วนำขึ้นมาแสดงบน chart ของ MT4 กำหนดค่าเป็น false ถ้าไม่ต้องการให้ EA เลือกสินทรัพย์ให้อัตโนมัติ
 • NoWaitProfitPositive  กำหนดค่าเป็น true ถ้าต้องการให้ผลกำไร/ขาดทุนมีค่าเป็น บวก จึ่งค่อยเปิดคำสั่งซื้อขายคำสั่งใหม่่ กำหนดค่าเป็น false เป็นการบอกให้ EA ทำการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายใหม่ได้ทันทีไม่ต้องรอผลกำไร/ขาดทุนเป็นบวกก่อน
 • NoRepleatAsset  กำหนดค่าเป็น true ถ้าไม่ต้องการให้ EA เปิดคำสั่งซื้อ/ขายในคู่เงินเดิมที่มีการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายค้างอยู่ 
 • UseTrendReversals กำหนดค่าเป็น true ถ้าต้องการ EA ทำการเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย ในกรณีที่มีเงื่อนไขการกลับตัวจากทิศทาง (Trend) ปัจจุบัน กำหนดค่าเป็น false ถ้าต้องการไม่ให้ EA สนใจเงื่อนไขการกลับเทรน
 • MininumLotSize ขนาด lot ต่ำสุดที่จะใช้เป็นฐานในการคำนวณหา lot size อัตโนมัติ ปรกติจะกำหนดขนาด lot size ที่ 0.01 lots แต่สำหรับบัญชี Micro หรือ cent ควรกำหนดไว้ขนาด lot size ต่ำสุดไว้ที่ 0.1 lots 
 • MaximumRisk เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่ต้องการ เช่น กำหนดค่าเป็น 0.02 หมายถึง ต้องการความเสี่ยงที่ 2% (ใช้คำนวณหา lot size) เป็นต้น
 • Use1RiskByReward เป็นอัตตาผลกำไร ต่อ ความเสี่ยงที่  1 เท่า เช่น กำหนดค่าเป็น 2.5 หมายถึง ต้องการกำไร 2.5 เท่า ต่อระดับความเสี่ยง 1 เท่า เป็นต้น ใช้ประกอบการคำนวณหา lot size, ระยะตัดขาดทุน (Stop loss : S/L) และ ระยะผลกำไร  (Take Profit)
 • MaxTrade จำนวนคำสั่งซื้อ/ขาย (Order) สูงสุดที่ต้องการ
 • UseTakeProfit กำหนดค่าเป็น true ถ้าต้องการ EA ทำการเปิดหาระยะกำไร (Take Profit) อัตโนมัติ 
 • TakeProfit กำหนดค่าเป็น 0.0 ถ้าต้องการให้ EA ทำการหาระยะกำไร (Take Profit) อัตโนมัติ กำหนดเป็นค่าอื่นๆ (>0) เป็นการกำหนดให้ EA ใช้ค่าที่กำหนดเป็นค่า Take Profit แทน
 • UseTrallingTakeProfit กำหนดค่าเป็น true ถ้าต้องการ EA ทำการเลือ่นระยะ Take Profit ออกไปโดยอัตโนมัติ เมื่อราคาถึงระยะที่เหมาะสม
 • UseAutoClosePosition กำหนดค่าเป็น true ถ้าต้องการ EA ทำการปิดคำสั่งซื้อ/ขายตามเงื่อนไขโดยอัตโนมัติ โดยปรกติจะกำหนดค่าเป็น false หมายถึง ไม่ใช้ฟังก์ชันนี้
 • CloseOrderProFitMorThan กำหนดค่าเป็นตัวเลข ที่ต้องการให้ EA ปิดคำสั่งซื้อ/ขาย เมื่อราคาถึงค่ากำไรที่กำหนด (ฟังก์ชันนี้จะทำงาน เมื่อกำหนด UseAutoClosePositive เป็น true)
 • CloseAllIfAllOrderProfitPositive กำหนดค่าเป็น true ถ้าต้องการ EA ทำการปิดคำสั่งซื้อ/ขาย ทั้งหมดที่ผลกำไราเป็น บวก (Positive) 
 • StopLoss กำหนดค่าเป็นตัวเลขหน่วยเป็น pip ต่ำสุด ที่ต้องการให้ EA ตั้งเป็นระยะตัดขาดทุนเวลาเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย
 • CalculateNewStopLoss กำหนดค่าเป็น true ถ้าต้องการ EA ทำการหาระยะตัดขาดทุนให้อัตโนมัติ แต่ต้องไม่น้อยกว่าค่า ที่กำหนดใน StopLoss
 • UseTraillingStopLoss กำหนดค่าเป็น true ถ้าต้องการ EA ทำการ เลื่อนระยะตัดขาดทุนให้อัตโนมัติ

เงื่อนไขการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายเพิ่มเติม

 สำหรับเวอร์ชัน ๒ นี้ มีการเพิ่มเงื่อนไขในการตรวจสอบเพื่อเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย (Order) เพิ่มเติมจากเดิม ดังนี้
 • ๑. ถ้ากำหนดค่าพารามิเตอร์ของ EA ในหัวข้อ UseDailyPriceBar เป็น True เวลาที่ EA เปิดคำสั่งซื้อ หรือขาย EA จะนำทิศทางของแท่งราดาของวัน (Daily chart) เป็นเกณฑ์ด้วย คือ คำสั่งซื้อ/ขายที่เปิดจะต้องสอบคล้องกับแท่งราคาของวัน
 • ๒. ถ้ากำหนดค่าพารามิเตอร์ของ EA ในหัข้อ UseFastSlowMATrendInDaily เป็น True เวลาที่ EA เปิดคำสั่งซื้อ หรือ ขาย  EA จะนำเงื่อนไขการตัดกันของเส้น Moving Average (MA) ของกรอบเวลาวัน (time frame day) มาเป็นเกณฑ์ด้วย คือ คำสั่งซื้อ/ขายที่เปิดขึ้นจะต้องสอดคล้องกับทิศทางของเส้น MA ทั้งสองเส้นด้วย โดยถ้าเส้น MA ที่เคลื่อนเร็ว ตัดขึ้น จะเป็นการเปิดคำสั่ง ซื้อ (ฺBUY) ถ้าเส้น MA ที่เคลื่อนเร็ว ตัดลง จะเป็นเปิดคำสั่ง ขาย (SELL)
 • ๓. ถ้ากำหนดค่าพารามิเตอร์ของ EA  ในหัวข้อ UseBBDirectionInDaily เป็น True เวลาที่ EA เปิดคำสั่งซื้อ/ขาย EA จะดูทิศทาง (๓ แท่งราคา)เส้นกลางของ Bollinger Band ในกรอบเวลาวัน (Daily chart) เป็นเกณฑ์ ว่าชี้ลง (SELL) หรือ ชี้ขึ้น (BUY)
 ทั้งนี้เงื่อนไขทั้งสามเงื่อนไขจะมีผลก็ต่อเมื่อ ผู้ใช้กำลังทำงานในกรอบเวลา (Time Frame) ที่ต่ำกว่า Daily Chart

การปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่นๆ 

 นอกจากในเวอร์ขันนี้ จะมีการปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับการเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย ของ EA แล้ว ในเวอร์ชันนี้ยังพยายามแก้ไขจุดผิดพลาดต่างๆ ที่ทำให้ EA ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการหรือที่ควรจะเป็น เช่น ในเวอร์ชันนี้มีการปรับสูตรในการคำนวณหาขนาดการซื้อ/ขายที่เหมาะสม (lot size) ใหม่ ซึ่งเดิมใช้สูตรการคำนวณไม่เหมาะสม ในเวอร์ชันนี้ได้ปรับปรุงให้สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น เป็นต้น


วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565

โฆษณา :: Free Litecoin App.

  


          ช่วงที่โควิดระบาด การงานต่างๆ ต้องเน้นงานที่อยู่กับบ้าน ผู้เขียนเองก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเหมือนกัน มีเวลาว่างเลยมองหาเกมเล่นในสมาร์ทโฟนตัวเก่ง เห็นแอปป์ Free Litecoin เป็นแอปป์ที่ติดตั้งไว้แต่ไม่ค่อยได้ใช้ เล่นๆ ไป ปรากฏว่ามีเงินเข้า wallet จริงๆ ทุกวันอังควร (เลือก Payment Threshold ต่ำสุด 0.00020000 LTC) แม้จะไม่มาก แต่ก็ช่วยลดค่าอินเตอร์เน็ตได้ 


ติดตั้งแล้วเล่น

 ติดตั้ง Free Litecoin App ลงบนสมาร์ทโฟน แอปป์จะให้ใส่ email และ litecoin address จากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าจอหลักของแอปป์ 

การรับลิโตชิของแบบนี้มี 2 แบบ แบบแรก จะใหลิโชิทุกๆ ชั่วโมง โดยแตะที่เมนูหัวข้อ Hourly Claim Avalible! จะเข้าสูหน้าจอแบบแรกของเกม


รางวัลจะแบ่งย่อยเป็นสามส่วน แตะที่ปุ่มคำสั่ง Spin Prizes ดูโฆษณาเสร็จ เกมจะหมุนปุ่มตัวเลข เราจะเล่นจนกว่าแถบสีจะไปตกบนปุ่มไอคอน Litecoin สีฟ้า แถบสีจะไปหมุนตัวเลขกลุ่มตรงกลาง ซึ่งจะได้ลิโตชิมากกว่ากลุ่มด้านล่าง ถ้าโชคดีแถบสีอาจจะไปตกที่แถบบนสุด ซึ่งก็จะได้ลิโตชิมากสุด
จากนั้นเลือกแตะตรงแถบสว่างที่มีค่าตัวเลขมากสุด จะมีไดอะล็อกขึ้นมายืนยัน


เมื่อยืนยันจะมีไดอะล็อกให้เล่นต่อดังรูปถัดไป ก่อนกลับมาที่หน้าจอที่เป็เมนูหลักของเกม

แบบที่สอง จะเป็นเกมหมุนวงล้อตัวเลข โดยเกมจะให้เราเล่นได้เป็นรอบๆ 4 ชั่วโมงต่อหนึ่งครั้ง ที่หน้าจอเมนูหลักของเกม แตะเลือกที่หัวข้อ Bonus Claim Avalible


หน้าตาของเกมรับลิโตชิแบบที่สองจะเป็นแถบตัวเลขล้อมลงกลม มีปุ่ม Get Reward ให้สั่งหมุนลงล้อ


เราสามารถเล่นเกมนี้จนกว่าจะหมดโควต้า ซึ่งจะต้องรอช่วงเวลาถัดไป


และเมื่อเราสะสมแต้มครบ 20000 ลิโตชิ ทุกๆ วันอังคาร เงิน Litecoin บนเกมจะถูกส่งไปยัง wallet ของเราอัตโนมัติ โดยไม่ต้องทำการถอนซ้ำอีก

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.