MyBanner

วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564

วิสาหกิจชุมชน ยังไม่ใช่นิติบุคคลนะครับ ขอ บอก

  

           ยุคนี้ในต่างจังหวัดไปทางไหนก็จะได้ยินแต่คำว่า "วิสาหกิจชุมชุน" อยู่ทั่วไป วิสาหกิขชุมชน ก็คือ กลุ่มบุคคลที่ได้รับการรับรองกลุ่มหรือจดทะเบียนกลุ่ม โดยหน่วยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกลุ่มบุคคลที่จะขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน จะมีสมาชิกรวมตัวกันอย่างน้อย 7 คน ไม่ซ้ำครัวเรือนกัน ทำการยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

วิสาหกิจชุมชน ไม่ใช่นิติบุคคล

 ผู้คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่า วิสาหกิจชุมชน เป็นนิติบุคคล เหมือนการจดทะเียน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน, บริษัทจำกัด หรือสหกรณ์ จริงๆ แล้วไม่ใช่ การจดทะเบียน วิสาหกิจชุมชน เป็นแค่การรับรองกลุ่มบุคคลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เท่านั้น ถ้าต้องการให้วิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน นั้นๆ ต้องดำเนินขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ หรือ จดเป็น สหกรณ์ กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกต่อหนึ่ง (กรณัีที่วิสาหกิจชุมชนนั้นๆ มีคุณสมบัติครบถ้วนพอที่จะจดเป็นสหกรณ์ได้)

วิสาหกิจชุมชนในมุมมองประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 อย่างที่กล่าวไว้แล้วว่า วิสาหกิจชุมชน ไม่ใช่นิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นในมุมมองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิสาหากิจชุมชน จึงเป็นแค่ "กลุ่มบุคคล" ถ้าสมาชิกภายในกลุ่มไม่มีการตกลงว่า จะแบ่งปันผลกำไรให้สมาชิก หรือเป็น "ห้างหุ้นส่วน" (ไม่จดทะเบียน)  ถ้าสมาชิกภายในกลุ่มมีการตกลงกันว่า จะแบ่งผลกำไรให้สมาชิก

วิสาหกิจชุมชน กับการเสียภาษี

 เนื่องจากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิสาหกิจชุมชน เป็นแค่ "กลุ่มบุคคล" หรือ "ห้างหุ้นส่วน" ตามที่กล่าวมาในข้างต้น ดังนั้น เมื่อวิสาหากิจชุมชุนมีรายได้ จำเป็นต้องเสียภาษี หลักปฏิบัติเบื้องต้น (กรณีไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) จะให้ประธานวิสาหกิจชุมชน นำรายได้ของวิสาหกิจชุมชนมารวมกับรายได้ของตัวประธานวิสาหกิจชุมชนเอง ในการคำนวณภาษี ในลักษณะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส่วนสมาชิกรายอื่นๆ ของวิสาหกิจให้คิดคำนวณภาษเงินได้ของตนเองตามปรกติ (ใช้หลักการเดียวกับการเสียภาษีของห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน)

 แต่ในกรณีที่วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว การเสียภาษีเงินได้จะเป็นไปตามเกณฑ์การเสียภาษีของนิติบุคคล

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.