MyBanner

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การกำหนดค่าต่างๆ ของ My MA100 BB10 Fractals PSAR MACD RSI Thai EA

  


Unstable
Platform
MT 4
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ : ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕
ไม่รับประกันความเสียหาอันเนื่องมาจากการทำงานของ EA ชุดนี้


               สำหรับค่าต่างๆ ที่จะใช้กำหนดการทำงานของ My MA100 BB10 Fractals PSAR MACE RSI Thai EA  ในเบื้องต้นแนะนำให้ใช้ค่าที่กำหนดมากับ EA (default) เนื่องจากเป็นค่าที่ผู้เขียนทดสอบแล้วน่าจะเป็นค่าที่ช่วยรักษาทุนให้คงอยู่ ไม่ล้างพอร์ทง่าย แต่อย่างไรก็ดี บทความชุดนี้เราจะมาดูความหมายของค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ผู้เขียนกำหนดไว้ ว่ามีความหมายอย่างไรกับการทำงานของตัว EA ซึ่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของ EA ชุดนี้มีดังนี้


UseAutoSelectAsset

สำหรับกำหนดให้ EA เลือกสินทรัพย์หรือคู่เงินใหม่อัตโนมัติ หากสินทรัพย์หรือคู่เงินที่อยู่ในหน้าจอกราฟของ MT4 ในขณะนั้นไม่มีเงื่อนไขที่ EA จะเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย โดยสินทรัพย์หรือคู่เงินที่ EA เลือกมาใหม่ จะเป็นสินทรัพย์หรือคู่เงินที่แสดงอยู่ในกรอบ Market Watch ของ MT4 ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นเท่านั้น ค่าที่ตั้งมาให้ (default) คือ True หมายถึง กำหนดให้ EA เลือกสินทรัพย์หรือคู่เงินใหม่อัตโนมมัติ


NoRepleatAsset

พารามิเตอร์ตัวนี้ไม้ไว้เพื่อใช้กำหับ กรณีที่เราต้องการให้ EA สามารถเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย ได้หลายคำสั่ง โดยใช้เป็นเงื่อนไขว่าจะอนุญาตให้ EA เปิดคำสั่งซื้อ/ขายในสินทรัพย์หรือคู่เงินเดิม หรือไม่ ค่าที่ตั้งมาให้ (default) คือ True หมายถึง ไม่อนุญาตให้ EA เปิดคำสั่งซื้อ/ขายบนคู่เงินหรือสินทรัพย์ที่มีการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายค้างอยู่


UseTrendReversals

โดยปรกติ EA จะใช้เส้น Moving Average (MA)  ๒ เส้นคือ MA 100 และ MA10 (เส้นกลาง Bollinger Band) ในการบอกเทรนหรือทิศทางการไหลของค่าเงิน รวมเงื่อนไขอื่นๆ  แต่ในกรณีเงื่อนไขอื่นๆ เกิดการกลับทางหมด แต่เส้น MA ยังไม่กลับทาง ซึ่งเป็นช่วงที่ค่าเงินกำลังจะเปลี่ยนทางแต่ยังไม่สมบูรณ์ หรือเรียกอีกอย่างว่า เปิดคำสั่งซื้อ/ขาย/สวนเทรน พารามิเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดว่า จะยอมให้ EA เปิดคำสั่งซื้อ/ขายสวนเทรนหรือไม่ ค่าที่ตั้งมาให้ (default) คือ False หมายถึง ไม่อนุญาตให้เปิดคำสั่งซื้อ/ขายสวนเทรน


MinimumLotSize

MY MA100 BB10 Fractals PSAR MACD RIS Thai EA เป็น EA ที่คำนวนหาขนาดล็อต (lot size) ให้อัตโนมัติ แต่ถ้าค่าที่คำนวณได้ต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ใน MinimumLotSize ตัว EA จะใช้ค่าดังกล่าวในการกำหนดขนาดล็อตต่ำสุด (ผู้ใช้ต้องทำการกำหนดขนาดล็ตต่ำสุดตามประเภทบัญชีที่ผู้ใช้เปิดอยู่เอง บัญชีเทรดบางประเภทจะใช้ขนาดล็อตมากกว่า ๐.๐๑ ค่าที่ตั้งมาให้ (default) คือ 0.01


MaximumRisk

พารามิเตอร์ตัวนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงในการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายที่เรายอมรับได้ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนที่เรามีอยู่ 1 หมายถึง ยอมเสี่ยง 100 % ของเงินทุน , 0.01 หมายถึงยอมเสี่ยง 1 % ของเงินทุน ค่าที่ตั้งมาให้ (default) คือ 0.05 หมายถึง ยอมเสี่ยง ๕ เปอร์เซ็น์ของเงินทุน


RiskRewardRatio

พารามิเตอร์ตัวนี้เป็นค่าอัตรส่วนระหว่างความเสี่ยง (Risk) ๑ หน่วย ต่อ(หาร)ผลตอบแทนที่เราหวังว่าจะได้รับ (Reward) ซึ่ง EA จะใช้คำนวณหาระยะเป้าหมายกำไร (Take Profit : TP) โดยเทียบกับระยะตัดขาดทุน (Stop Loss : SL) ค่าที่ตั้งมาให้ (default) คือ 0.25 หมายถึง กำหนดให้ EA ตั้ง ระยะเป้าหมายกำไร หรือ Take Profit ขนาด 4 เท่าของ ระยะตัดขาดทุน หรือ Stop Loss


MaxTrade

ใช้สำหรับกำหนดจำนวนคำสั่งซื้อ/ขาย (Position) ที่ EA จะทำการเปิดได้ จริงๆ แล้ว EA ชุดนี้สามารถเปิดคำสั่งซื้อขายได้ไม่จำกัด (ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของแต่ละโบรกเกอร์) แต่ EA จะเปิดคำสั่งซื้อ/ขายถัดไปก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อ/ขายที่เปิดล่าสุดมีกำไรตามระดับที่ EA ตั้งไว้แล้วเท่านั้น ค่าที่ตั้งมาให้ (default) คือ 5 หมายถึง เปิดคำสั่งซื้อ/ขายได้ไม่เกิน ๕ คำสั่ง (Order)


TakeProfit

โดยปรกติ EA ชุดนี้สามารถกำหนดระยะเป้าหมายกำไรให้อัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่ระบุในพารามิเตอร์ RiskRewardRatio กรณีกำหนดค่าของพารามิเตอร์ TakeProfit เป็น ๐ แต่ถ้าหากผู้นำไปใช้งานกำหนดเป็นค่าอื่นๆ (เป็นระยะจำนวน pip นับจากจุดที่เปิดคำสั่งซื้อขาย) EA จะนำค่าที่ระบุไว้ไปกำหนดระยะเป้าหมายกำไรของคำสั่งซื้อ/ขายที่จะเปิดขึ้นใหม่ ค่าที่ตั้งมาให้ (default) คือ 0 หมายถึง ไม่กำหนดระยะเป้าหมายกำไร หรือให้ EA คำนวณให้อัตโมัติ


UseAutoTakeProfit

เป็นพารามิเตอร์สำหรับกำหนดให้ EA คำนวณระยะเป้าหมายกำไร (TP) ให้อัตโนมัติ โดยมีเงื่อนไขว่าค่าของพารามิเตอร์ TakeProfit ที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องกำหนดค่าเป็น ๐ เท่านั้น ถ้ากำหนดเป็นค่าอื่นๆ EA จะใช้ค่านั้นๆ แทน แต่ถ้าพารมิเตอร์ UseAutoTakeProfit ถูกกำหนดค่าเป็น False จะหมายถึง การกำหนดให้ EA ไม่ต้องกำหนดค่า Take Profit ในคำสั่งซื้อ/ขายที่จะเปิดขึ้นใหม่ ค่าที่ตั้งมาให้ (default) คือ True หมายถึง กำหนดให้ EA คำนวณหาค่า Take Profit อัตโนมัติเมื่อทำการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายใหม่


UseTrailingTakeProfit

เป็นพารามิเตอร์ที่จะกำหนดให้ EA ทำการเลื่อนระยะเป้าหมายกำไรใหม่หรือไม่ (Traling Take Profit) ซึ่งกลไกในการเลื่อนระยะเป้าหมายกำไรจะทำงานก็ต่อเมื่อในคำสั่งซื้อ/ขายที่เปิดอยู่มีการตั้ง Take Profit ไว้เท่านั้น ถ้าเป็น ๐ กลไกดังกล่าวจะไม่ทำงาน ค่าที่ตั้งมาให้ (default) คือ True หมายถึง กำหนดให้ EA ทำการเลื่อนระยะเป้าหมายกำไรออกไปถ้าราคาวิ่งเข้าใกล้ Take Profit


StopLoss

เป็นการกำหนค่าของระยะตัดขาดทุนที่น้อยที่สุดจากจุดที่เปิดคำสั่งซื้อ/ขาย หน่วยเป็น pip โดยปรกติ EA จะคำนวณระยะตัดขาดทุน หรือ Stop Loss ให้อัตโนมัติ แต่ถ้าผลที่คำนวณได้น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในพารามิเตอร์ StopLoss กลไกของ EA จะนำค่าดังกล่าวไปกำหนดเป็นค่า Stop Loss ของคำสั่งซื้อ/ขาย ค่าที่ตั้งมาให้ (default) คือ 250


CalculateNewStopLoss

โดยปรกติแล้วเวลาเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย EA ชุดนี้ จะไม่กำหนดค่า Stop Loss ให้ถ้าผู้ใช้งานกำหนดค่าพารามิเตอร์ CalculateNewStopLoss เป็น False ค่าที่ตั้งมาให้ (default) คือ True หมายถึง กำหนดให้ EA คำนวณค่า Stop Loss ให้ทุกครั้งที่เปิดคำสั่งซื้อ/ขาย


UseCandleTrailingStop

EA ชุดนี้เป็น EA ทีทำการเลื่อนระยะตัดขาดทุนหรือ Trailing Stop Loss ให้อัตโนมัติ แต่เป็นการเลื่อนระยะตัดขาดทุนโดยดูจากตำแหน่งของ Fractal แต่ EA ชุดนี้ยังมีกลไกเลื่อนระยะตัดขาดทุนอีกแบบหนึ่งคือดูจากแท่งราคา ซึ่งพารามิเตอร์ UseCandleTrailingStop จะเป็นตัวกำหนดให้กลไกการเลื่อนระยะตัดขาดทุนแบบที่สองทำงานหรือไม่  ค่าที่ตั้งมาให้ (default) คือ True หมายถึง กำหนดให้ EA ทำการเลื่อนระยะตัดขาดทุนโดยดูจากแท่งราคาด้วย แต่ถ้าผู้ใช้งานรู้สึกว่า จะทำให้ EA ปิดเร็วเกินไปก็สามารถยกเลิกการเลื่อนระยะตัดขาดทุนที่ดูจากแท่งราคานี้ได้ โดยการกำหนดค่าให้เป็น False


สำหรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของ EA ตามที่กล่าวมาในข้างต้น จะเป็นค่าที่ยึด Time Frame D1 เป็นหลัก หากนำไปใช้กับ Time Frame อื่นๆ ผู้นำไปใช้อาจจะปรับแต่งค่าใหม่ให้เหมาะสมพฤติกรรมการเทรดของท่านได้

วิธีการเรียกกรอบหน้าต่างปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของ EA

ขออนญาตทบทวนวิธีการเรียกกรอบสำหรับปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของ My MA100 BB10 Fractals PSAR MACD RSI Thai EA ซึ่งสามารถทำได้โดยการคลิ๊กปุ่มขวาของเมาส์บนหน้าจอกราฟของโปรแกรม MT4 แล้วเลือกที่หัวข้อ Expert Advisors และ Properties จากเมนูที่ปรากฎขึ้นตามลำดับ
การเขียนคำสั่งรับค่าพารามิเตอร์ของ MQL4

ในการเขียนชุดคำสั่งสำหรับรับค่าจากไดอะล็อก Properties ของ Expert Advisors บนโปรแกรม MT4 จะทำได้โดยการใช้คำสั่ง input ตามด้วยชนิดของตัวแปรทีี่ต้องการรับค่า ชื่อตัวแปร เครื่องหมายเท่ากับและค่าเริ่มต้น ซึ่งใน EA ชุดนี้จะมีคำสั่ง Input ทั้งหมดดังนี้

//--- input parameters
input bool        UseAutoSelectAsset             =True;     //กำหนดให้ EA เลือกสินทรัพย์อัตโนมัติ
input bool        NoRepleatAsset                    =True;     //ไม่ให้เปิด Order ในคู่เงินซ้ำเดิม
input bool        UseTrendReversals               =False;     //ใช้เงื่อนไขการกลับเทรนในการเปิด order ด่วย
input double    MinimumLotSize                  =0.01;     //ขนาดล็อตต่ำสุดที่ต้องการ
input double    MaximumRisk                      =0.05;     //เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
input double    RiskRewardRatio                  =0.25;     //อัตตราการทำกำไร (Take Profit) ต่้อความเสี่ยง 1 หน่วย (Stop Loss)
input int          MaxTrade                              =5;        //จำนวนคำสั่งซื้อ/ขายสูงสุด
input double   TakeProfit                              =0;        //จำนวน pip ที่ต้องการปิด order เมื่อมีกำไร
input bool       UseAutoTakeProfit               =True;     //กำหนดให้ EA ตั้ง TP อัตโนมัติ
input bool       UseTrailingTakeProfit          =True;     //กำหนดให้ EA เลื่อน TP ห่างออกไปเมื่อราคาเข้าใกล้ TP เดิม
input double   StopLoss                               =250;      //จำนวน pip ที่ต้องการปิด order เมื่อขาดทุน
input bool       CalculateNewStopLoss        =True;     //ให้โปรแกรมคำนวน Stop Loss ใหม่
input bool       UseCandleTrailingStop        =True;     //ใช้การทำ Trailing Stop

บทความที่เกี่ยวข้อง

เขียน EA สำหรับ FOREX ใช้เองจะดีไหม ตอน My MA100 BB10 Fractals PSAR MACD RSI Thai EA
การกำหนดค่าต่างๆ ของ My MA100 BB10 Fractals PSAR MACD RSI Thai EA
indicators ที่ใช้ใน My MA100 BB10 Fractals PSAR MACD RSI Thai EA
เงื่อนไขการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายของ My MA100 BB10 Fractals PSAR MACD RSI Thai EA
การคำนวณหาขนาด lot, Stop Loss (SL) และ Take Profit (TP) ของ My MA100 BB10 Fractals PSAR MACD RSI Thai EA
เวอร์ชัน 2 ของ My MA100 BB10 Fractals PSAR MACD RSI Thai EA

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.