MyBanner

โฆษณา

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

การกำหนดขนาดล็อต (Lot size) และการกำหนดจำนวนตัดขาดทุน (Stop Loss) ของ My EMA200 SmoothedHighLowMA MACD and RSI Thai EA

  

ดาวน์โหลดแฟ้ม EA
My EMA200 SmoothedHighLowMA MACD and RSI Thai EA Unstable
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ : ๑๙ มีนาคม พ.. ๒๕๕๙ เวลา ๒๓.๐๐ น.
ไม่รับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการทำงานของ EA ชุดนี้
ขออภัย ต้นฉบับ EA ชุดนี้สูญหายทั้งหมด หากมีเวลาจะรื้อฟิ้นกลับมาให้ใหม่


การกำหนดขนาดล็อตในการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายของ My EMA200 SmoothedHighLowMA MACD and RSI Thai EA จะเป็นระบบการคำนวณขนาดล็อตอัตโนมัติเช่นเดียวกับ EA สำหรับ FOREX อื่นๆ ที่ผู้เขียนจัดทำขึ้น โดยที่ผู้ที่นำไปใช้จะต้องกำหนดขนาดล็อตต่ำสุดที่ต้องการไว้ (MinumumLotSize) วิธีการคำนวณหาขนาดล็อตที่เหมาะสม จะใช้สูตรตามที่ได้เคยเสนอไว้ในบทความเรื่อง การคำนวณหาจำนวนล็อต (lots) ที่เหมาะสมสำหรับการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายในตลาดฟอเร็กซ์
สำหรับจำนวนตัดขาดทุน หรือ Stop Loss ของ My EMA200 SmoothedHighLowMA MACD and RSI Thai EA ซึ่งจะเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งที่จะต้องนำมาคำนวณหาขนาดล็อตที่เหมาะสม โดยในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้กำหนดให้ EA หา จำนวนตัดขาดทุนอัตโนมัติ (กำหนดค่า UserAutoStopLoss = true) ตัว EA จะใช้ค่า 400 เป็นค่าตัดขาดทุนปริยายในการหาขนาดล็อตที่เหมาะสม
แต่ถ้าผู้ใช้กำหนดให้ EA คำนวนหาจำนวนตัดขาดทุนให้อัตโนมัติ EA จะใช้ค่าจากเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200 เป็นเกณฑ์ หรือเป็นแนวต้านของการเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย โดยจะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
  • กรณีที่ EMA200 < Low[0] หรือ กรณีเป็นเทรนขาขั้น จะหาระยะสำหรับคำนวณหาจำนวนตัดขาดทุน จาก Close[0] มาที่เส้น EMA200
  • กรณีที่ EMA200 > High[0] หรือ กรณีที่เป็นเทรนขาลง จะหาระยะสำหรับคำนวณจำนวนตัดขาดทุน จาก EMA200 มาที่ Close[0]
หมายเหตุ การที่กำหนดค่าตัดขาดทุนปริยายไว้ที่ 400 pip นั้น เนื่องจากเป็นค่าที่ได้จากการศึกษาจากเว็บไซต์ต่างๆ เกี่ยวกับ FOREX ซึ่งพบว่าเป็นค่าของจำนวนตัดขาดทุนที่เหมาะสมสำหรับการใช้กลยุทธิ์การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average crossover)

/*+------------------------------------------------------------------+
ฟังก์ชัน หาจำนวนตัดขาดทุนที่เหมาะสม() ทำหน้าที่หาจำนวน pip สำหรับการตัดขาดทุน หรือ Stop Loss ใหม่
+------------------------------------------------------------------+*/
int หาจำนวนตัดขาดทุนที่เหมาะสม(double EMA200)
{
      int จำนวนตัดขาดทุนที่คำนวณได้ = StopLoss;
      int ระยะห่างจากราคาถึงแนวต้าน;

      if (UseAutoStopLoss) {

             if (EMA200 < Low[0]) //ขาขึ้น
            {
                        //ระยะจากราคาปัจจบันไปถึง EMA200
                        ระยะห่างจากราคาถึงแนวต้าน = ((Close[0] - EMA200) / Point);
             }

             if (EMA200 > High[0]) //ขาลง

            {
                        //ระยะจากราคาปัจจบันถึงราคาสูงสุดของแท่งราคา + ParabolicSAR
                       ระยะห่างจากราคาถึงแนวต้าน = ((EMA200 - Close[0]) / Point);
             }

             //กรณีได้ค่าติลบ

            if (ระยะห่างจากราคาถึงแนวต้าน < 0)
            {
                        ระยะห่างจากราคาถึงแนวต้าน = -(ระยะห่างจากราคาถึงแนวต้าน);
             }
           //แปลงให้เป็นจำนวนนับ
           จำนวนตัดขาดทุนที่คำนวณได้ = ((ระยะห่างจากราคาถึงแนวต้าน < 400) ? 400 : ระยะห่างจากราคาถึงแนวต้าน);
      }


return(จำนวนตัดขาดทุนที่คำนวณได้);
}


/*+------------------------------------------------------------------+
ฟังก์ชัน หาจำนวนล็อตที่เหมาะสม() ทำหน้าที่หาจำนวนล็อตที่เหมาะสมต่อกันเปิด order
+------------------------------------------------------------------+*/
double หาจำนวนล็อตที่เหมาะสม(double EMA200)
{
       double ขนาดล็อตที่คำนวณได้;
       double จำนวนเงินทุนที่ใช้ได้;


      //หาวงเงินในบัญชีที่เปิดคำสั่งซื้อ/ขายได้
      double จำนวนเงินในบัญชี = AccountFreeMargin();


      //ตรวจหาคำว่า micro ในสัญลักษร์คู่เงิน
      if (StringFind(Symbol(), "micro", 0) > 0)
     {
               จำนวนเงินในบัญชี = AccountFreeMargin() * 100;
      }


      //หามูลค่้าต่อ 1 pip
      double มูลค่าต่อ1pip = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE);


      //ถ้าทุนมากกว่า 200 จึงจะคำนวนตามสูตร
      if (จำนวนเงินในบัญชี > 200)
     {
                //นำจำนวนเงินในบัญชีมาคำนวณหายอดเงินที่ใช้ได้โดยดูจาก MaximumRisk
                จำนวนเงินทุนที่ใช้ได้ = จำนวนเงินในบัญชี * MaximumRisk;

               //หาขขนาดล็อตที่เหมาะสม

                ขนาดล็อตที่คำนวณได้ = NormalizeDouble((
                                     (จำนวนเงินทุนที่ใช้ได้ * //จำนวนเงินที่มี
                                       MaximumRisk) / //คูณ เปอร์เซ็นกำไรที่ต้องการ
                                   (((StopLoss==0) && !UseAutoStopLoss) ?
                                            400 :
                        หาจำนวนตัดขาดทุนที่เหมาะสม(EMA200)))/มูลค่าต่อ1pip //หาร ด้วยจำนวน pip ที่ตัดขาดทุน
                                         , 2); //แปลงเป็นเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง
     } else {
                 ขนาดล็อตที่คำนวณได้ = 0.01;
     }
     //ถ้่า lots ที่คำนวณได้น้อยกว่า MinimumLotSize ให้ใช้ค่าใน MinimumLotSize แทน
     if (ขนาดล็อตที่คำนวณได้ < MinimumLotSize) ขนาดล็อตที่คำนวณได้ = MinimumLotSize;

      //ส่งค่าขนาล็ออตที่เหมาะสมกลับ

      return(ขนาดล็อตที่คำนวณได้);
}

บทความที่เกี่ยวข้อง
เขียน EA สำหรับ FOREX ใช้เองจะดีไหม ตอน My EMA200 SmoothedHighLowMA MACD and RSI Thai EA
การกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับ My EMA200 SmoothedHighLowMA MACD and RSI Thai EA
ต้นฉบับ โปรแกรมของ My EMA200 SmoothedHighLowMA MACD and RSI Thai EA
กลยุทธ์ในการเปิดคำสั่งขายของ My EMA200 SmoothedHighLowMA MACD and RSI Thai EA


บันทึกประจำวันที่ 31 กรกฎาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
05:00 . ตื่นนอน จับไก่เตรียมส่งคนสั่งซื้อ
05:45 . ดื่มกาแฟ
06:15 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : ฉีดพ่นอาหารเสริมพืช YIC nano ในแปลงข้าวโพดเทียน
07:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557) : ฉีดพ่นอาหารเสริมพีช YIC nano ใส่ต้นปาล์ม
08:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าวเช้า
1.กับข้าว : แกงกะทืมะระหมูสามชั้น, แกงส้มผักบุ้งปลาดุก, ยำปลาส้ม
08:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : สูบน้ำรดต้นไม้ที่เพาะชำไว้ด้วยปั้มชักพลังงานโซลาร์เซลล์
08:45 . ประกอบบังโซ๋ของรถมอเตอร์ไซค์
09:00 . ทำบัญชีครัวเรือน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
10:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอรเน็ต (18/2557) : ทำแฟ้มโครงสร้างต้นฉบับบทความเรื่องใหม่ และโพสต์บทความเรื่องใหม่
13:30 .
0. กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว : แกงกะทืมะระหมูสามชั้น, แกงส้มผักบุ้งปลาดุก, ยำปลาส้ม
14:30 . สูบน้ำใช้ด้วยปั้มชักพลังงานโซลาร์เซลล์
15:15 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : โพสต์บทความเรื่องเรื่องใหม่ และปรับแต่ง Affiliate Program
17:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (20/2557) : ปรับแต่งร้านค้าใน Lnw
19:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงกะทิมะระหมู, แกงก้านเผือกใส่หมู
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.