MyBanner

โฆษณา

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559

การกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับ My EMA200 SmoothedHighLowMA MACD and RSI Thai EA

  


ดาวน์โหลดแฟ้ม EA
My EMA200 SmoothedHighLowMA MACD and RSI Thai EA Unstable
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ : ๑๙ มีนาคม พ.. ๒๕๕๙ เวลา ๒๓.๐๐ น.
ไม่รับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการทำงานของ EA ชุดนี้
ขออภัย ต้นฉบับ EA ชุดนี้สูญหายทั้งหมด หากมีเวลาจะรื้อฟิ้นกลับมาให้ใหม่


สำหรับการกำหนดค่าเริ่มต้นก่อนเริ่มใช้ EA สำหรับ My EMA200 SmootchHighLowMA MACD and RSI Thai EA จะคล้ายกับ EA ตัวอื่นๆ ที่ผู้เขียนได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ โดยค่าต่างๆ ที่เราต้องกำหนดก่อนเริ่้มต้นใช้งานสำหรับ EA ชุดนี้ มีดังนี้

ตัวเก็บค่าเรื่มต้น
ค่าปริยาย (Defaule)
รายละเอียด
MinimumLotSize
0.01
ขนาดล็อตต่ำสุดที่ต้องการ
MaximumRisk
0.02
เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
MaxTrade
3
จำนวนคำสั่งซื้อ/ขายสูงสุดที่ต้องการ
TakeProfit
400
จำนวน pip ที่ต้องการปิด order เมื่อมีกำไร
StopLoss
0
จำนวน pip ที่ต้องการปิด order เมื่อขาดทุน
UseAutoStopLoss
true
ใช้ระบบตั้ง Stop Loss อัตโนมัติ
TrailingStopStart
150
จุดเริ่มต้นตั้ง Trailing Stop นับจากเริ่มเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย
TrailingStop
20
ขนาดของ Trailing Stop หน่วยเป็น pip
OpenAllOrder
true
เปิดคำสังซื้อขายพร้อมกันทั้งหมด
FridayNotOpenOrder
false
ไม่เปิดคำสั่งซื้อขายในวันศุกร์
FridayCloseAllPositiveOrder
true
ปิดคำสั่งซื้อขายที่ได้กำไรในวันศุกร์
AllProfitPositiveCloseAll
false
ปิดคำสั่งซื้อขายถ้าผลกำไรเป็นบวกทั้งหมด


EA ชุดนี้ เป็น EA ที่ทำการคำนวณขนาดล็อต (lot) ให้อัตโนมัติ โดยใช้ค่าความเสี่ยงที่ระบุใน MaximumRisk และค่า Stop Loss เป็นเกณฑ์ในการเลือกขนาดล็อตที่ต้องการ แต่ถ้าขนาดล็อตที่คำนวณได้น้อยกว่าค่าที่เก็บในตัวแปร MinimumLotSize จะ้่ใช้ขนาดล็อตที่ระบุใน MinimumLotSize แทน และ EA ชุดนี้สามารถกำหนดค่า Stop Loss อัตโนมัติได้ โดยกำหนดค่า Stoploss เป็น 0 และกำหนดค่า UseAutoStopLoss เป็น True ใน EA ชุดจะกำหนดค่า Stop Loss ต่ำสุดสำหรับการคำนวณหาขนาดล็อตไว้ที่ประมาณ 400 pip ซึ่งเป็นค่าที่เว็บไซต์เกี่ยวกับ FOREX หลายแห่งได้ทดสอบแล้วว่า เป็นค่าที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธิ์ที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) เป็นหลักในการบ่งบอกแนวโน้ม หรือ Trend
ในการทำ Trailing Stop สำหรับ EA ชุดนี้จะกำหนดจุดเริ่มต้นไว้เมื่อราคาวิ่งถูกทางจากจุดที่เปิดคำสั่งซื้อขายไป 150 pip และระยะห่างระหว่างการทำ Trailing strop แต่ละครั้งจะกำหนดไว้ 20
pip จากจุดทำ Trailing Stop จุดเดิม
สำหรับตัวแปร OpenAllOrder เป็นตัวแปรกำหนดลักษณะการเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย โดยถ้ากำหนดค่าเป็น True จะเป็นการกำหนดให้ EA ทำการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายให้ครบตามจำนวนที่ระบุในตัวแปร MaxTrade ทุกครั้งที่ราคาเข้าสู่เงื่อนไขที่จะทำการเปิดคำสั่งซื้อขายของตัว EA แต่ถ่ากำหนดค่าเป็น False ตัว EA จะทำการเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย 1 คำสั่ง ส่วนคำสั่งซื้อ/ขายถัดๆ ไป จะเปิดเมื่อพบเงื่อนไขการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายถัดๆ ไป

บทความที่เกี่ยวข้อง
เขียน EA สำหรับ FOREX ใช้เองจะดีไหม ตอน My EMA200 SmoothedHighLowMA MACD and RSI Thai EA
ต้นฉบับ โปรแกรมของ My EMA200 SmoothedHighLowMA MACD and RSI Thai EA
กลยุทธ์ในการเปิดคำสั่งขายของ My EMA200 SmoothedHighLowMA MACD and RSI Thai EA
การกำหนดขนาดล็อต (Lot size) และการกำหนดจำนวนตัดขาดทุน (Stop Loss) ของ My EMA200 SmoothedHighLowMA MACD and RSI Thai EA


บันทึกประจำวันที่ 27 กรกฎาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน กวาดเศษใบไม้รอบบ้าน
07:00 . 0.กินข้าวเช้า
07:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557) : ตัดปาล์ม
12:00 . 0.กินข้าว
12:30 . ทำบัญชีครัวเรือน
13:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557) : ตัดปาล์ม
18:00 . 0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.