MyBanner

โฆษณา

วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

บทที่ 9 การจัดการแฟ้มและไดเรกเทอรี

  


        การจัดการแฟ้มและไดเรคทอรี ในที่นี้หมายถึงการใช้คำสั่งในการจัดแฟ้มแฟ้ม หรือไดเรคทอรีทั่วไป ที่ปรกติเราจะดำเนินการผ่านโปรแกรมจัดการไฟล์ หรือพิมพ์คำสั่งลงใน Dos-Prompt หรือ เทอร์มินอลอีมูเลเตอร์ของลินุกซ์ เช่น การคัดลอกแฟ้ม (Copy), การดูรายชื่อแฟ้ม (Dir), การลบแฟ้ม (Kill หรือ Delete), การสร้างไดเรคทอรี (MkDir) หรือ การลบไดเรคทอรี (RmDir) เป็นต้น ซึ่งในการสร้างงานประยุกต์บนโปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice / LibreOffice เราสามารถใช้ชุดคำสั่งภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จัดการงานต่างๆ ดังที่กล่าวมาได้โดยตรง โดยในบทนี้จะแสดงให้เห็นตัวอย่างเพียงบางส่วน ดังนี้

9.1 การจัดการไดเรคเทอรี

9.1.1 การใช้คำสั่งในการสร้างไดเรคเทอรี

         ในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จะมีคำสั่ง MkDir สำหรับใช้สร้างไดเรคเทอรี โดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้
รูปแบบชุดคำสั่ง :
           MkDir sDirName As String
โดยที่
         sDirName หมายถึง ชื่อไดเรคเทอรี (รวมถึงชื่อไดรฟ์ด้วย) ที่ต้องการสร้าง

รูปที่ 9-01 ภาพตัวอย่างไดเรคเทอรี "/home/tleuser/" ก่อนใช้คำสั่ง MkDir
ตัวอย่างที่ 9-01 : ตัวอย่างการสร้างไดเรคเทอรี
SUB subExample09_01
       MkDir "/home/tleuser/เพลงลูกทุง"
END SUB

รูปที่ 9-02 ภาพตัวอย่างไดเรคเทอรี "/home/tleuser/" หลังใช้คำสั่ง MkDir

9.1.2 การใช้คำสั่งในการลบไดเรคเทอรี
     คำสั่ง RmDir เป็นคำสั่งที่ทำหน้าที่ในการลบไดเรคเทอรี ซึ่งทำงานตรงข้ามกับคำสั่ง MkDir โดยมีรูปแบบชุดคำสั่งดังนี้
รูปแบบชุดคำสั่ง :
         RmDir sDirName As String
โดยที่
          sDirName หมายถึง ชื่อไดเรคเทอรีที่ต้องการลบ

ตัวอย่างที่ 9-02 : ตัวอย่างการสร้างไดเรคเทอรี
SUB subExample09_02
      RmDir "/home/tleuser/เพลงลูกทุง"
END SUB

หมายเหตุ
คำสั่ง RmDir ของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จะทำงานต่างจากคำสั่ง RmDir ของ VBA ตรงที่ ในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จะยอมให้ลบไดเรคเทอรีที่มีแฟ้มต่างๆ บรรจุอยู่ แต่กรณีของ VBA จะไม่สามารถทำได้ ถ้าต้องการให้คำสั่ง RmDir ของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic ทำงานเหมือนกับ VBA ต้องใช้คำสั่ง CompatibilityMode ( true ) กำกับตอนเริ่มโปรแกรม เพื่อกำหนดโหมดการทำงานให้เหมือนกัน

บันทึกประจำวันที่ 6 กรกฎาคม พ.. 2557 (2014)
เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน จัดสภาพแวดล้อมรอบบ้าน
07:00 . ไปช่วยจัดสถานที่ที่วัดเขาแก้ว เนื่องจากมีเจ้าภาพมาถวายพระพุทธรูป
09:00 . ทำอีเอ็มขยายลูกถังหมายเลข 3 และเริ่มใช้อีเอ็มขยายลูกถังที่ 1
09:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : นำอีเอ็มราดบ่อปลา
10:00 .
ทำบัญชีครัวเรือน โดยตั้งค่าเกี่ยวกับหนี้ค่าเช่าที่ดิน และค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม, ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
11:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แก้ไขโครงสร้างบล็อกเกอร์, โพสต์บทความเรื่องใหม่ และแก้ไขแท็กของบล็อก วันวานฉันทำอะไร
13:15 .
0.กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:ผัดข้าวโพด, ต้มจืดฟักเขียวหมูสามชั้น, หน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริก
14:15 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : สูบน้ำรดต้นไม้ด้วยปั้มชักพลังงานโซลาร์เซลล์
16:00 . พักผ่อน เนื่องจากอากาศร้อนมาก
17:00 . ทำไม้กวาดทางมะพร้าว และกวาดเศษใบไม้รอบบ้าน
19:00 . ทำบัญชีครัวเรือน อ่านเอกสารเกี่ยวกับ Yes I Can.
19:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าว ดูหนังจากแผ่นซีดี
1.กับข้าว:แกงหอยขม, ผัดผักรวม, ต้มจืดฟักเขียวเนื้อหมู
22:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.