MyBanner

วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

การอ่านค่าวันเวลาปัจจุบันจากระบบ::บทที่ 8 การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับวันและเวลา

  


8.2 การอ่านค่าวันเวลาปัจจุบันจากระบบ

        ชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ในการอ่านค่าวันเวลาปัจจุบันจากระบบคอมพิวเตอร์ของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ชุดคำสั่งด้วยกัน ได้แก่
  • คำสั่ง Date ทำหน้าที่ อ่านค่าวันเดือนปีปัจจุบันจากระบบ หรือใช้สำหรับกำหนดวันเดือนปีให้กับระบบ
  • คำสั่ง Time ทำหน้าที่ อ่านค่าเวลาปัจจุบันจากระบบ โดยจะให้ค่าออกมาเป็นข้อความซึ่งอยู่ในรูป "HH:MM:SS"
  • คำสั่ง Now ทำหน้าที่ อ่านค่าวันเวลาปัจจุบันจากระบบ คำสั่ง Now ให้ผลเป็นข้อมูลแบบ Date ซึ่งการนำไปใช้งานจะกระทำได้ดังในตัวอย่าง 8-02 ในข้างต้น

8.3 การแยกส่วนข้อมูลวันเวลา

       จากข้อมูลแบบ Date ชุดหนึ่งๆ เราสามารถแยกส่วนประกอบเป็นวัน, เดือน, ปี, ชั่วโมง, นาที หรือวินาทีได้ โดยในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จะมีคำสั่งสำหรับแยกส่วนข้อมูลแบบ Date ออกเป็นส่วน ๆ ได้แก่คำสั่ง Day(), คำสั่ง Month(), คำสั่ง Year(), คำสั่ง WeekDay(), คำสั่ง Hour(), คำสั่ง Minute(), คำสั่ง Second() (คำอธิบายของชุดคำสั่งดังกล่าวแสดงอยู่ในตารางที่ 8-01 ในข้างต้น)
        สำหรับตัวอย่างที่ 8-03 เป็นตัวอย่างของการอ่านค่าวันเวลาปัจจุบันจากระบบด้วยคำสั่ง Now แล้วนำมาเก็บไว้ในตัวแปรแบบ Date จากนั้นจึงทำการแยกส่วนข้อมูลวันเวลาด้วยชุดคำสั่งต่างๆ ในข้างต้น

ตัวอย่างที่ 8-03 : การแยกส่วนวันเวลาจากข้อมูลแบบ Date
SUB subExample08_03
       Dim dTest As Date

       dTest = Now 'อ่านค่าวันเวลาปัจจุบันจากระบบ
       'แสดงผลการทำงานของคำสั่งต่างๆ บนจอภาพ
       MsgBox "กำหนด dTest = Now" + Chr(13) + _
                 "ค่าที่เก็บในตัวแปร dTest คือ "+ dTest + Chr(13) + Chr(13) + _
                 "ผลของคำสั่ง Day(dTest) คือ " + Day(dTest) + Chr(13) + _
                 "ผลของคำสั่ง Month(dTest) คือ " + Month(dTest) + Chr(13) + _
                 "ผลของคำสั่ง Year(dTest) คือ " + Year(dTest) + Chr(13) + _
                 "ผลของคำสั่ง Weekday(dTest) คือ " + _
                                Weekday(dTest) + Chr(13) + _
                 "ผลของคำสั่ง Hour(dTest) คือ " + Hour(dTest) + Chr(13) + _
                 "ผลของคำสั่ง Minute(dTest) คือ " + Minute(dTest) + Chr(13) + _
                 "ผลของคำสั่ง Second(dTest) คือ " + Second(dTest)
END SUB
รูปที่ 8-3 ผลการทำงานของ subExample08_03
ในตารางที่ 8-01 เป็นรายการชุดคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดข้อมูลวันและเวลาของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic

ตารางที่ 8-01 : ชุดคำสั่งเกี่ยวกับวันและเวลาของ OpenOffice / LibreOffice Basic
ชุดคำสั่ง
รายละเอียด
CDate()
ทำหน้าที่ แปลงข้อความหรือตัวเลขเป็นข้อมูลแบบ Date
CDateFromIso()
ทำหน้าที่ แปลงข้อความวันเดือนปีแบบ ISO เป็นข้อมูลแบบ Date
CDateToIso()
ทำหน้าที่ แปลงข้อมูลแบบ Date เป็นวันเดือนปีแบบ ISO (ข้อความ)
Date
ทำหน้าที่ อ่านค่าวันเดือนปีของระบบ
Date = ข้อความ
ทำหน้าที่ เปลี่ยนเป็นค่าวันเดือนปีของระบบเป็นวันเดือนปีที่ระบุในข้อความ
DateSerial()
ทำหน้าที่ หาค่าข้อมูลแบบ Date จากเลข ปี, เดือน และวันที่กำหนด
DateValue()
ทำหน้าที่ หาค่าเลขของวันเดือนปีที่กำหนด โดยค่าที่ได้จะเป็นลำดับวันที่ ซึ่งอยู่ในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม ค.. 1582 ถึง 31 ธันวาคม ค.. 9999
Month()
ทำหน้าที่ หาเลขเดือนจากข้อมูลแบบ Date ที่ได้จากการทำงานของคำสั่ง DateSerial() หรือคำสั่ง DateValue()
GetSystemTicks()
ทำหน้าที่ อ่านค่าสัญญาณนาฬิกาของระบบ
Hour()
ทำหน้าที่ หาเลขชั่วโมงจากข้อมูลเวลาที่ได้จากการทำงานของคำสั่ง TimeSerial() หรือคำสั่ง TimeValue()
Minute()
ทำหน้าที่ หาเลขนาทีจากข้อมูลเวลาที่ได้จากการทำงานของคำสั่ง TimeSerial() หรือคำสั่ง TimeValue()
Now
ทำหน้าที่ อ่านค่าวันและเวลาของระบบในขณะปัจจุบันในรูปของข้อมูลแบบ Date
Second()
ทำหน้าที่ หาเลขวินาทีจากข้อมูลเวลาที่ได้จากการทำงานของคำสั่ง TimeSerial() หรือคำสั่ง TimeValue()
Time
ทำหน้าที่ อ่านค่าเวลาของระบบ
Timer
ทำหน้าที่ หาค่าเลขเวลา (กรณีที่กำหนดตัวแปรรับค่าเป็น Long) หรือค่าข้อมูลแบบ Date นับตั้งแต่เที่ยงคืน
TimeSerial()
ทำหน้าที่ หาค่าข้อมูลแบบ Date จากเลขชั่วโมง, นาที และวินาที ที่กำหนด
TimeValue()
ทำหน้าที่ หาค่าข้อมูลแบบ Date จากข้อความที่อยู่ในรูปของเวลา
Wait ระยะเวลา
ทำหน้าที่ หยุดการทำงานชั่วคราวตามระยะเวลาที่กำหนด
WeekDay()
ทำหน้าที่ หาเลขวันในสัปดาห์จากข้อมูลวันเดือนปีที่กำหนด
Year()
ทำหน้าที่ หาเลขปีจากข้อมูลแบบ Date ที่ได้จากการทำงานของคำสั่ง DateSerial() หรือคำสั่ง DateValue()

บันทึกประจำวันที่ 5 กรกฎาคม พ.. 2557 (2014)
เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน
06:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : ตัดหญ้าเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพด
09:30 .
0.Note:เตี่ยกับแม่มาส่งปาล์มจึงแวะมาที่บ้าน
1.อาบน้ำ กินข้าวเช้า นำน้ำราดพื้นดินรอบบ้าน
2.กับข้าว : ข้าวโพดทอด, แกงเผ็ดวุ้นเส้นปลาดุก
11:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : สูบน้ำรดต้นไม้ด้วยปั้มชักพลังงานโซลาร์เซลล์
12:00 . เอาอีเอ็มขยายผสมน้ำราดพื้นใต้ถุนบ้าน
12:45 .
0.กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:ข้าวโพดทอด, แกงเผ็ดวุ้นเส้นปลาดุก
13:45 . อาบน้ำ ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
14:45 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (16/2557) : ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
15:00 . เย็บเล่มเอกสารนำเสนอโครงการชีวิถึเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของปีที่ผ่านมาก
16:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (20/2557) : ออกไปขายแคปซูล YIC nano ซอย 4 กลาง, และไปกินอาหารมื้อค่ำบ้านลุงจ๊อด
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.