MyBanner

โฆษณา

วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การใช้เครื่องหมาย # (pound sign) :: บทที่ 7 การจัดการข้อมูลที่เป็นค่าตัวเลข ในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic

  


7.1.3 การใช้เครื่องหมาย # (pound sign)

         ในภาษา OpenOffice / LibreOffice basic การใช้เครื่องหมาย # ประกอบในการจัดรูปแบบในการแสดงค่าตัวเลข จะหมายถึง การกำหนดให้แสดงตัวเลขในตำแหน่งนั้นๆ ตามปรกติ กรณีที่ไม่มีค่าตัวเลขใดๆ ในตำแหน่งนั้นๆ ไม่ต้องแสดงค่าใดๆ จากตัวอย่างที่ 7-01 และ 7-02 ถ้านำมาปรับปรุงโดยใช้เครื่องหมาย # ประกอบในการจัดรูปแบบ จะได้ผลดังผลการทำงานของ subExample07_03 ของตัวอย่างที่ 7-03 ซึ่งในตัวอย่างนี้ จะเปลี่ยนรูปแบบในการแสดงค่าตัวเลขเป็น "####0.00"

ตัวอย่างที่ 7-03 : ตัวอย่างการใช้เครื่องหมาย # (pound sign) ในจัดรูปแบบ
SUB subExample07_03
        Dim sFormat As String

        sFormat = "####0.00"
        MsgBox "กำหนด sFormat = ""####0.00""" + Chr(13) + _
                      Chr(13) + _
                      "ผลของคำสั่ง Format(.45, sFormat) คือ " + _
                      Format(.45, sFormat) + Chr(13) + _
                     "ผลของคำสั่ง Format(75643, sFormat) คือ " + _
                      Format(75643, sFormat) + Chr(13) + _
                     "ผลของคำสั่ง Format(12.53, sFormat) คือ " + _
                     Format(12.53, sFormat)
END SUB
รูปที่ 7-03 ผลการทำงานของ subExample07_03
7.1.4 การใช้เครื่องหมาย , (จุลภาค)

การใช้เครื่องหมาย , (จุลภาค) ประกอบในการจัดรูปแบบในการแสดงค่าตัวเลข จะใช้ในกรณีที่ต้องการแยกหลักพันในชุดตัวเลข จากตัวอย่างที่ 7-03 ถ้านำมาปรับปรุงโดยให้แสดงผลแยกหลักพันให้ชัดเจนโดยการใช้เครื่องหมาย , ประกอบในการจัดรูปแบบ ด้วยรูปแบบ "##,##0.00" จะได้ผลดังนี้

ตัวอย่างที่ 7-04 : ตัวอย่างการใช้เครื่องหมาย , แยกหลักพันแบบ
SUB subExample07_04
        Dim sFormat As String

        sFormat = "##,##0.00"
        MsgBox "กำหนด sFormat = ""##,##0.00""" + Chr(13) + _
                      Chr(13) + _
                     "ผลของคำสั่ง Format(.45, sFormat) คือ " + _
                     Format(.45, sFormat) + Chr(13) + _
                     "ผลของคำสั่ง Format(75643, sFormat) คือ " + _
                     Format(75643, sFormat) + Chr(13) + _
                     "ผลของคำสั่ง Format(12.53, sFormat) คือ " + _
                     Format(12.53, sFormat)
END SUB
รูปที่ 7-04 ผลการทำงานของ subExample07_04

7.1.5 การใช้เครื่องหมาย $ (dollar sign)

การใช้เครื่องหมาย $ ประกอบในการจัดรูปแบบในการแสดงค่าตัวเลข จะเป็นการกำหนดให้แสดงเครื่องหมายหน่วยเงินของประเทศของผู้ใช้ ซึ่งเครื่องหมายแสดงหน่วยเงินจะแตกต่างไปตามภาษาถิ่นที่กำหนดไว้ในระบบ
จากตัวอย่าง 7-04 ถ้าต้องการให้แสดงเครื่องหมายหน่วยเงิน โดยใช้รูปแบบ "$##,##0.00" จะได้ผลดังผลการทำงานของตัวอย่างที่ 7-05

ตัวอย่างที่ 7-05 : ตัวอย่างการใช้เครื่องหมาย $ แสดงหน่วยเงิน
SUB subExample07_05
        Dim sFormat As String

        sFormat = "$##,##0.00"
       MsgBox "กำหนด sFormat = ""$##,##0.00""" + Chr(13) + _
                      Chr(13) + _
                      "ผลของคำสั่ง Format(.45, sFormat) คือ " + _
                      Format(.45, sFormat) + Chr(13) + _
                      "ผลของคำสั่ง Format(75643, sFormat) คือ " + _
                      Format(75643, sFormat) + Chr(13) + _
                      "ผลของคำสั่ง Format(12.53, sFormat) คือ " + _
                      Format(12.53, sFormat)
END SUB
รูปที่ 7-05 ผลการทำงานของ subExample07_05
หมายเหตุ
ในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic คำสั่ง Format() จะไม่สามารถใช้จัดรูปแบบข้อมูลที่เป็นข้อมูลแบบ Date-Time ได้ (Not Support)

 บันทึกประจำวันที่ 2 กรกฎาคม พ.. 2557 (2014)
เวลา
เหตุการณ์
05:00 . ตื่นนอน อ่านวารสารไมโครคอมพิวเตอร์
05:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
06:15 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : ตัดหญ้าเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพด
10:00 .
1.อาบน้ำ กินข้าวเช้า
2.กับข้าว : ข้าวโพดทอด, แกงส้มผักบุ้งสายบัวปลาดุก, สะตอสด,ผัดวุ้นเส้น, น้ำพริก; ของว่าง:ข้าวโพดต้ม
10:30 . ทำบัญชีครัวเรือน, ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
11:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่ เชื่อต่ออินเตอร์เน็ต ปรับแต่ง Affiliate Program และโพสต์บทความเรื่องใหม่
12:45 .
0.งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : สูบน้ำรดต้นไม้ที่เพาะชำไว้และสูบน้ำเข้าบ่อปลาด้วยปั้มชักพลังงานโซลาร์เซลล์
1.กินข้าว พักผ่อน
2.กับข้าว:ข้าวโพดทอด, แกงส้มผักบุ้งสายบัวปลาดุก, สะตอสด, น้ำพริก, ผัดวุ้นเเส้น; ของว่าง:ข้าวโพดต้ม
14:15 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : แก้ไขบทความเก่าที่โพสต์ไปแล้ว และโพสต์บทความเรื่องใหม่
16:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ การตลาดและการลงทุน (20/2557) : ออกไปนำเสนอสินค้าแคปซูล YIC nano ซอย 4 กลาง ไปถึงบ้านผู้ใหญ่ชาติ
18:30 . แวะซื้อน้ำมันปั้มหยอดเหรียญหน้าโรงเรียนนิคม 2
19:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว ดูหนังจากแผ่นซีดี
1.กับข้าว : ข้าวโพดทอด, แกงส้มผักบุ้งสายบัวปลาดุก, สะตอสด, น้ำพริก, ผัดวุ้นเส้น; ของว่าง:ข้าวโพดต้ม
21:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.