MyBanner

โฆษณา

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บทที่ 7 การจัดการข้อมูลที่เป็นค่าตัวเลขในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic

  


      ข้อมูลที่เป็นค่าตัวเลขในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ได้แก่ Integer, Long Integer (Long), Single, Double และ Currency เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นค่าตัวเลขแบบต่างๆ ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 3 ในบทนี้จะเน้นเรื่องการจัดการข้อมูลที่เป็นค่าตัวเลข เช่นการจัดรูปแบบในการแสดงข้อมูล (format) หรือ การแปลงค่าตัวเลขเป็นข้อมูลชนิดต่างๆ เป็นต้น

7.1 การจัดรูปแบบในการแสดงค่าตัวเลข

       การจัดรูปแบบในการแสดงค่าตัวเลข ในที่นี้หมายถึง การใช้ฟังก์ชัน Format() ในการกำหนดรูปแบบของการแสดงผลของข้อมูลที่เป็นค่าตัวเลข ซึ่งการทำงานของคำสั่งจะให้ผลเป็นข้อความของค่าตัวเลขดังกล่าว ที่ถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่กำหนด โดยรูปแบบของชุดคำสั่ง Format() มีดังนี้

รูปแบบชุดคำสั่ง :
           Format (Number [, Format As String]) As String
โดยที่
         Number หมายถึง ค่าตัวเลขที่ต้องการจัดรูปแบบในการแสดงผล
         Format หมายถึง ชุดของสัญลักษณ์ในการจัดรูปแบบข้อมูล

       สำหรับสัญลักษณ์หรือตัวอักษรพิเศษ ที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบในการแสดงผลค่าตัวเลข ที่สำคัญจะมี 5 ตัวอักษร ได้แก่ เลข 0, เครื่องหมาย # (pound sign), เครื่องหมาย . (จุด), เครื่องหมาย , (จุลภาค) และเครื่องหมาย $ (dollar sign)

หมายเหตุ
การใช้คำสั่ง Format() จะให้ผลแตกต่างกันตามภาษาถิ่นที่กำหนดไว้ในระบบของผู้ใช้งาน (country-specific settings)

7.1.1 การใช้เลข 0

       การจัดรูปแบบในการแสดงค่าตัวเลข จะหมายถึง กำหนดให้แสดงตัวเลขในตำแหน่งต่างๆ ตามจริง ถ้า ณ ตำแหน่งนั้นๆ ไม่มีค่าตัวเลขใดๆ ให้แสดงผลเป็นเลข 0 แทน

ตัวอย่างที่ 7-01 : ตัวอย่างการใช้เลข 0 ในจัดรูปแบบแสดงค่าตัวเลข
SUB subExample07_01
         Dim sFormat As String

         sFormat = "00000"
         MsgBox "กำหนด sFormat = ""00000""" + Chr(13) + _
                       Chr(13) + _
                      "ผลของคำสั่ง Format(.45, sFormat) คือ " + _
                      Format(.45, sFormat) + Chr(13) + _
                      "ผลของคำสั่ง Format(75643, sFormat) คือ " + _
                      Format(75643, sFormat) + Chr(13) + _
                      "ผลของคำสั่ง Format(12.53, sFormat) คือ " + _
                      Format(12.53, sFormat)
END SUB
รูปที่ 7-01 ผลการทำงานของ subExample07_01
หมายเหตุ
ตัวอย่าง 7-01 เป็นการแสดงผลตัวเลขในรูปของจำนวนเต็ม เลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมจะถูกตัดทิ้งตามหลักการปัดเศษ

7.1.2 การใช้เครื่องหมาย . (จุด)

การใช้เครื่องหมาย . (จุด) ประกอบในการจัดรูปแบบในการแสดงค่าตัวเลข จะใช้ในกรณีที่ต้องการแสดงตัวเลขหลักจุดทศนิยม (ในบางประเทศจะแสดงผลเป็นเครื่องหมาย , แทนอัตโนมัติ) จากตัวอย่าง 7-01 ถ้านำมาปรับปรุงให้แสดงเลขทศนิยมด้วย โดยใช้รูปแบบเป็น "0.00" จะให้ผลแตกต่างออกไปดังผลการทำงานของตัวอย่าง 7-02

ตัวอย่างที่ 7-02 : ตัวอย่างการใช้เครื่องหมาย . (จุด) ในจัดรูปแบบ
SUB subExample07_02
        Dim sFormat As String

        sFormat = "0.00"
        MsgBox "กำหนด sFormat = ""0.00""" + Chr(13) + _
                     Chr(13) + _
                     "ผลของคำสั่ง Format(.45, sFormat) คือ " + _
                     Format(.45, sFormat) + Chr(13) + _
                     "ผลของคำสั่ง Format(75643, sFormat) คือ " + _
                     Format(75643, sFormat) + Chr(13) + _
                     "ผลของคำสั่ง Format(12.53, sFormat) คือ " + _
                     Format(12.53, sFormat)
END SUB
[ใส่รูป PIC07_002.JPG] OK
รูปที่ 7-02 ผลการทำงานของ subExample07_02

บันทึกประจำวันที่ 1 กรกฎาคม พ.. 2557 (2014)
เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน อ่านวารสารไมโครคอมพิวเตอร์
07:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : ตัดหญ้าเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว
09:00 . Note:พี่สายันต์และเขียวมาซื้อข้าวโพดข้าวเหนียวไปขาย
10:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าวเช้า
1.กับข้าว:ข้าวโพดทอด, ใส้กรอกทอด, ผักรวก, สะตอสด, น้ำพริก
10:15 . สูบน้ำใช้ด้วยปั้มรถโม่ปูนพลังงานโซลาร์เซลล์
10:45 . ทำบัญชีครัวเรือน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
11:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
12:00 . จัดการรูปภาพจากกล้องถ่ายรูป
12:15 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โพสต์บทความเรื่องใหม่ และแก้ไข Affiliate Program
13:15 .
0.กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:ข้าวโพดทอด, ใส้กรอกทอด, ผักรวก, สะตอสด, น้ำพริก, มาม่าต้ม
14:45 . ตรวจดูน้ำในบ่อปลา
15:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : โพสต์บทความเรื่องใหม่ และปรับแต่ง Affiliate Program
16:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (18/2557) : ออกไปเดินตลาด YIC nano โดยไปบ้านลุงโก๊ะหนองปลากระดี่ และบ้านใกล้เคียง, และซื้อเอกเอกสารร้านพี่ใจ, แวะซื้อของร้านยันต์
19:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:แกงส้มผัดบุ้งสายบัวปลาดุก, ข้าวโพดทอด, สะตอสด, น้ำพริก; ของว่าง:ข้าวโพดต้ม
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.