MyBanner

โฆษณา

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การจัดการส่วนประกอบของข้อความ :: บทที่ 6 การจัดการข้อความในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic

  6.2 การจัดการส่วนประกอบของข้อความ

            ในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จะมีชุดคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการส่วนประกอบของข้อความอยู่ 4 ชุดคำสั่ง ได้แก่
  • -คำสั่ง Len(ข้อความ) เป็นชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่หาความยาว หรือจำนวนตัวอักษรภายในข้อความ
  • -คำสั่ง Left(ข้อความ, จำนวนตัวอักษร) เป็นชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ คัดลอกตัวอักษรภายใน “ข้อความ” ตามจำนวนตัวอักษรที่ต้องการ โดยเริ่มจากทางด้านซ้ายสุดของข้อความ
  • -คำสั่ง Right(ข้อความ, จำนวนตัวอักษร) เป็นชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ คัดลอกตัวอักษรภายใน “ข้อความ” ตามจำนวนตัวอักษรที่ต้องการ โดยเริ่มจากทางด้านขวาสุดของข้อความ
  • -คำสั่ง Mid(ข้อความ, ตำแหน่งเริ่มต้น, จำนวนตัวอักษร) เป็นชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ คัดลอกตัวอักษรภายใน “ข้อความ” โดยเริ่มจากตำแหน่งที่กำหนดในส่วน “ตำแหน่งเริ่มต้น” ตามจำนวนตัวอักษรที่ต้องการ

ตัวอย่างที่ 6-01 : การใช้ชุดคำสั่งจัดการส่วนประกอบของข้อความ
SUB subExample06_01
        Dim sTestStr As String
        Dim sDisplay As String

        sTestStr = "หลงแต่ความรู้สูงจึงจูงโลกสู่ประลัยกัลป์"

        'เก็บข้อความแสดงผล
        sDisplay = "sTestStr = ""หลงแต่ความรู้สูงจึงจูงโลกสู่ประลัยกัลป์"""

        sDisplay = sDisplay + Chr(13) + Chr(13) + _
                         "ข้อความที่เก็บใน sTestStr มีความยาว " + _
                         Len(sTestStr) + " ตัวอักษร " + Chr(13) + Chr(13)
        sDisplay = sDisplay + "ผลของคำสั่ง Left(sTestStr, 16) คือ " + _
                          Left(sTestStr, 16)
        sDisplay = sDisplay + Chr(13) + _
                          "ผลของคำสั่ง Mid(sTestStr, 17, 9) คือ " + _
                           Mid(sTestStr, 17, 9)

        sDisplay = sDisplay + Chr(13) + _
                          "ผลของคำสั่ง Right(sTestStr, 14) คือ " + _
                          Right(sTestStr, 14)

        MsgBox sDisplay
END SUB
 รูปที่ 6-01 ผลการทำงานของซับรูทีน subExample06_01
6.3 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการค้นหาคำหรือข้อความ

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการค้นหาคำหรือข้อความ หมายถึง การใช้ชุดคำสั่งสำหรับการค้นหาคำหรือข้อความย่อยๆ ที่อยู่ภายในข้อความหลัก เพื่อหาตำแหน่งของข้อความย่อยดังกล่าว หรือเพื่อแทนที่ข้อความ หรือเพื่อลบข้อความย่อยนั้นๆ ออกจากข้อความหลัก
ซึ่งในกรณีของการค้นหาคำหรือข้อความย่อยๆ ในข้อความหลัก สำหรับในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จะมีคำสั่งให้ใช้โดยเฉพาะ ซึ่งได้แก่ คำสั่ง InStr() ส่วนการค้นหาข้อความย่อยเพื่อแทนที่ หรือเพื่อลบข้อความย่อยนั้นๆ ในข้อความหลัก จะต้องเขียนเป็นซับรูทีน หรือฟังก์ชันขึ้นมาเอง

6.3.1 การค้นหาข้อความด้วยคำสั่ง InStr()

คำสั่ง InStr() เป็นคำสั่งชุดคำสั่งแบบฟังก์ชัน ซึ่งทำหน้าที่นำข้อความย่อย ไปเปรียบเทียบกับข้อความหลัก แล้วให้ค่าเป็นตัวเลขแสดงจุดเริ่มต้นของข้อความย่อยในข้อความหลักที่ค้นพบ และในกรณีที่ไม่พบข้อความย่อยในข้อความหลัก คำสั่งนี้จะให้ค่าเป็น 0 สำหรับรูปแบบชุดคำสั่ง InStr() มีดังนี้

รูปแบบชุดคำสั่ง :
InStr ([StartPosition As Long,] MainString As String, SearchString As String[, Compare]) As Integer
โดยที่
          StartPosition หมายถึง เลขตำแหน่งจุดเริ่มต้นในข้อความหลักที่จะทำ การค้น
          MainString    หมายถึง ข้อความหลัก
          SearchString หมายถึง ข้อความที่ต้องการนำไปค้น
          Compare      หมายถึง เลขกำกับการเปรียบเทียบตัวอักษร (สำหรับภาษาอังกฤษ) โดยถ้าระบุเป็นเลข 0 จะเป็นการเปรียบเทียบแบบตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ต่างกัน ถ้าระบุเป็นเลข 1 จะเป็นการเปรียบเทียบโดยไม่สนใจตัวอักษรแบบตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ แต่โดยปรกติถ้าไม่ระบุส่วน Compare จะเป็นการเปรียบเทียบโดยไม่สนใจตัวอักษรแบบตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่

หมายเหตุ
ขนาดของข้อความหลักที่คำสั่ง InStr() สามารถทำงานได้ จะมีขนาดไม่เกิน 65535 ตัวอักษร

ตัวอย่างที่ 6-02 : ตัวอย่างการค้นหาข้อความ
SUB subExample06_02
    Dim sText As String

    sText = "ยากจะตายหากเอาเม็ดทรายปั้นเป็นแผ่นทอง"

    MsgBox "sText = ""ยากจะตายหากเอาเม็ดทรายปั้นเป็นแผ่นทอง""" + _
                  Chr(13) + Chr(13) + "ผลการทำงานของคำสั่ง " + _
                  "InStr(sText, ""ปั้น"") คือ " + InStr(sText, "ปั้น")
END SUB
รูปที่ 6-02 ผลการทำงานของซับรูทีน subExample06_02

บันทึกประจำวันที่ 28 มิถุนายน พ.. 2557 (2014)
เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน อ่านวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ
06:45 . เก็บเห็ดนางฟ้า
07:15 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : เตรียมเครื่องตัดหญ้า และไปตัดหญ้าเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว
08:45 .
0.อาบน้ำ กินข้าวเช้า
1.กับข้าว:แกงป่าบอนหวานปลาช่อน, สะตอสด, บอนหวานเผา, ต้มยำเห็ดนางฟ้า, น้ำพริก
09:15 . ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
09:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : ทำต้นฉบับบทตความเรื่องใหม่ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ปรับแต่ง Affiliate Program
12:45 .
0.กินข้าว
1.กับข้าว:แกงป่าบอนหวานปลาช่อน, สะตอสด, บอนหวานเผา, ต้มยำเห็ดนางฟ้า, น้ำพริก
13:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ปรับแต่ง Affiliate Program
13:30 .
0.งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : สูบน้ำรดต้นไม้ และสูบน้ำใช้ด้วยปั้มชักพลังงานโซลาร์เซลล์
1.กวาดพื้นใต้ถุนบ้าน
15:00 . 1.พักผ่อน
16:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (20/2557) : ไปหาลูกค้าที่ประดู่เหลี่ยม
19:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:แกงเต่าใบกันตงยอดหวาย, ต้มยำเห็ดนางฟ้า
20:15 . ทำบันทึกประจำวัน, ทำบัญชีครัวเรือน
20:30 .
ลองเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แต่เชื่อมต่อไม่ได้ เนื่องจากแบตเตอรี่ชุดเครื่องทวนสัญญาณไฟหมด
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.