MyBanner

โฆษณา

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บทที่ 6 การจัดการข้อความในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic

  


ในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จะใช้รหัสตัวอักษรเป็นแบบ Unicode ทั้งหมด ทั้งกรณีที่เป็นตัวอักษรเดี่ยว ๆ และกรณีที่เป็นข้อความ ดังนั้นการใช้คำสั่ง Asc() อ่านรหัสตัวอักษร จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นค่าตัวเลขของรหัส Unicode ออกมา

6.1 การจัดการข้อความ (String Manipulate)

ข้อความ (String) หมายถึง ชุดของข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวอักษรเรียงต่อกันตั้งแต่ 1 ตัวอักษรขึ้นไป หรือไม่ตัวอักษรใดๆ ประกอบอยู่เลย เป็นข้อความว่าง (Empty String)
ในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic มีชุดคำสั่งพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อความจำนวนมาก ดังในตารางที่ 6-01

ตารางที่ 6-01 : ชุดคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการข้อความของภาษา OO / LB Basic
ชุดคำสั่ง
รายละเอียด
Asc() ทำหน้าที่ หาเลขรหัสตัวอักษรของอักษรตัวแรกสุดของข้อความ
Chr() ทำหน้าที่ หาตัวอักษรตามเลขรหัสตัวอักษรที่กำหนด
CStr() ทำหน้าที่ แปลงค่าตัวเลขที่ระบุเป็นข้อความของตัวเลขนั้นๆ
Format() ทำหน้าที่ กำหนดรูปแบบในการแสดงผลของค่าตัวเลข
Hex() ทำหน้าที่ หาข้อความแทนเลขฐาน 16 ของค่าตัวเลขที่กำหนด
InStr()
ทำหน้าที่ หาข้อความหรือตัวอักษรที่ต้องการภายในข้อความที่กำหนด กรณีที่ไม่พบ จะส่งค่า 0 กลับ
LCase()
ทำหน้าที่ แปลงตัวอักษรภาษาอังกฤษภายในข้อความให้เป็นตัวอักษรแบบตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
Left() ทำหน้าที่ เลือกตัวอักษรตามจำนวนที่กำหนด โดยเริ่มจากตัวอักษรด้านซ้ายสุด
Len() ทำหน้าที่ ทำหน้าที่หาจำนวนตัวอักษรหรือความยาวของข้อความ
LTrim() ทำหน้าที่ ตัดช่องว่างที่อยู่ทางด้านซ้ายของข้อความ
Mid()
ทำหน้าที่ เลือกตัวอักษรตามจำนวนที่กำหนด หรือแทนที่ข้อความ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ที่ลำดับตัวอักษรที่ระบุในคำสั่งเป็นต้นไป
Oct() ทำหน้าที่ หาข้อความแทนเลขฐาน 8 ของค่าตัวเลขที่กำหนด
Right() ทำหน้าที่ เลือกตัวอักษรตามจำนวนที่กำหนด โดยเริ่มจากตัวอักษรด้านขวาสุด
Space() ทำหน้าที่ หาข้อความที่มีช่องว่าง (Space) ตามจำนวนที่ระบุในคำสั่ง
Str() ทำหน้าที่ แปลงค่าตัวเลขเป็นข้อความ
StrComp()
ทำหน้าที่ เปรียบเทียบข้อความ 2 ชุด ถ้าข้อความที่เป็นตัวตั้งมากกว่าตัวเปรียบเทียบ จะให้ค่าเป็น -1, ถ้าข้อความเท่ากันจะให้ค่าเป็น 0 และ ถ้าข้อความที่เป็นตัวตั้งน้อยกว่าตัวเปรียบเทียบ 1
String()
ทำหน้าที่ สร้างข้อความโดยใช้ตัวอักษรที่ระบุ หรือตัวอักษรแรกของข้อความที่ระบุ ให้มีขนาดตามที่กำหนด
Trim() ทำหน้าที่ ตัดช่องว่างหรือตัวอักษรว่างออกจากข้อความที่ระบุทั้งหมด
UCase()
ทำหน้าที่ เปลี่ยนตัวอักษรภาษาอังกฤษภายในข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
Val()
ทำหน้าที่ แปลงข้อความเป็นค่าตัวเลข โดยข้อความที่ระบุต้องเป็นข้อความของตัวเลขเท่านั้น

บันทึกประจำวันที่ 27 มิถุนายน พ.. 2557 (2014)
เวลา
เหตุการณ์
03:30 . ตื่นนอน
03:45 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แก้ไข Affiliate Program
04:15 . พักผ่อน เนื่องจากไฟฟ่าไม่พอสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์
06:00 . ตื่นนอน ไปข้าวต้มไปถวายพระที่วัดเขาแก้ว
07:00 . กวาดเศษใบไม้รอบบ้าน
07:45 .
0.กินข้าวเช้า
1.กับข้าว:กุนเชียงหมูทอด, แกงเปาะหน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งเนื่อหมู, สะตอสด
08:15 . กวาดเศษใบไม้รอบบ้าน
08:45 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : ตัดหญ้าเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพด
10:00 . อาบน้ำ ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
10:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แก้ไข Affiliate Program
12:45 .
0. กินข้าว 1.กับข้าว:กุนเชียงหมูทอด, แกงเปาะหน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งเนื่อหมู, สะตอสด
13:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต ( 18/2557):จัดการ Affiliate Program
14:00 . ติดตั้งมอเตอร์ปั้มชักพลังงานโซลาร์เซลล์
14:30 .
0.สูบน้ำใช้ด้วยปั้มชักพลังงานโซลาร์เซลล์ 1.กวาดเศษใบไม้รอบบ้าน
16:45 . กวาดเศษใบไม้รอบบ้าน
18:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต ( 18/2557):ลองเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แต่ต่อไม่ติด
18:15 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:แกงป่าบอนหวานปลาช่อน, สะตอสด, ผัดผักบุ้ง
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.