MyBanner

โฆษณา

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การใช้ชุดคำสั่งตรวจสอบชนิดของข้อมูล :: บทที่ 5 การแปลงชนิดของข้อมูล

  


5.4 การใช้ชุดคำสั่งตรวจสอบชนิดของข้อมูล

       เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังที่กล่าวมาในข้างต้น ดังนั้นก่อนการกำหนดค่าให้กับตัวแปรต่างๆ ของโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จึงควรจะทำการตรวจสอบชนิดของข้อมูลก่อน โดยในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จะมีชุดคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบชนิดของข้อมูลของค่าหรือตัวแปรต่างๆ หลายคำสั่งด้วยกัน ตัวอย่างเช่น
  • ชุดคำสั่ง IsNumeric(Value) ทำหน้าที่ตรวจสอบค่าข้อมูล หรือชนิดของตัวแปรที่เป็นตัวเลข หรือค่าที่สามารถแปลงเป็นค่าตัวเลขได้
  • ชุดคำสั่ง IsDate(Value) ทำหน้าที่ตรวจสอบค่าข้อมูล หรือชนิดของข้อมูลที่เป็นข้อมูลแบบ Date หรือค่าที่สามารถแปลงเป็นข้อมูลแบบ Date ได้
  • ชุดคำสั่ง IsArray(Value) ทำหน้าที่ตรวจสอบตัวแปรว่าเป็นตัวแปรแบบอะเรย์หรือไม่
     ชุดคำสั่งเหล่านี้จะใช้สำหรับการตรวจสอบชนิดของข้อมูลของค่าหรือตัวแปรต่างๆ ก่อนการกำหนดค่า เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากการกำหนดผิดชนิดให้กับตัวแปร ยกตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างที่ 5-09 : ตัวอย่างการใช้ชุดคำสั่งตรวจสอบชนิดข้อมูลก่อนการกำหนดค่า
SUB subExample05_08
        Dim inputValue
        Dim iUseValue As Integer

        inputValue = InputBox("ใส่ข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็ม", "กรอบรับข้อมูล")

        If IsNumeric(inputValue) Then
              iUseValue = inputValue
              MsgBox "ค่าที่เก็บใน iUseValue คือ " + iUseValue
        Else
              iUseValue = 0
             MsgBox "ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ค่าที่เก็บ iUseValue คือ " + iUseValue
        End If
END SUB
รูปที่ 5-8 กล่องรับข้อความ InputBox ในตัวอย่าง subExample05_08
ในตัวอย่างข้างต้นถ้าผู้ใช้งานใส่ข้อมูลถูกต้อง หมายถึงใส่เป็นตัวเลข จะได้ผลดังตัวอย่างในรูปที่ 5-9
รูปที่ 5-9 การทำงานของ subExample05_08 กรณีใส่ข้อมูลถูกต้อง
แต่ถ้าผู้ใช้งานพิมพ์ข้อความลงไปแทนที่จะใส่ตัวเลข จะได้ผลดังตัวอย่างในรูปที่ 5-10
รูปที่ 5-10 การทำงานของ subExample05_08 กรณีใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง

บันทึกประจำวันที่ 26 มิถุนายน พ.. 2557 (2014)
เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน อ่านวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ
06:45 . กวาดใต้ถุนบ้าน
07:30 .
0.กินข้าวเช้า
1.กับข้าว:ผักเผ็ดหน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้ง, ปลาส้มทอด, สะตอสด, น้ำพริก, ผัดกระเพาเห็ดนางฟ้า
08:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):เตรียมเครื่องตัดหญ้า และไปตัดหญ้าสำหรับเตรียมปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว
10:00 . อาบน้ำ
10:15 . ไปพิพม์ซองผ้าป่าวัดเขาแก้ว
10:45 .
0.พิมพ์ซองผ้าป่าที่วัดเขาแก้ว จำนวน 520 ชุด
1.ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน, ทำบัญชีครัวเรือน
12:30 . 1.กินข้าวที่วัด
12:45 .
1.งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : พยายาม เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แต่ไม่สำเร็จ
15:00 . 1.ทำบัญชีครัวเรือน
15:15 . พิมพ์ซองผ้าป่าที่วัดเขาแก้ว จำนวน 520 ชุด (ต่อ)
21:45 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:กุนเชียงหมูทอด, สะตอสด, แกงเปอะหน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งเนื้อหมู
23:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.