MyBanner

โฆษณา

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การใช้ชุดคำสั่งช่วยกำกับชนิดของข้อมูล :: บทที่ 5 การแปลงชนิดของข้อมูล

  


5.2 การใช้ชุดคำสั่งช่วยกำกับชนิดของข้อมูล
รูปที่ 5-3 ผลการทำงานของซับรูทีน subExample05_03

       เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนชนิดของข้อมูลอัตโนมัติดังที่ปรากฏในตัวอย่างข้างต้น ในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic ได้จัดเตรียมชุดคำสั่งในการเปลี่ยนชนิดของข้อมูลก่อนที่จะดำเนินการใดๆ กับข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ โดยชุดคำสั่งในการแปลงชนิดของข้อมูลของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic มีดังนี้
  • คำสั่ง CStr(Var) ทำหน้าที่แปลงชนิดของข้อมูลใดๆ ให้เป็นข้อความ (String)
  • คำสั่ง CInt(Var) ทำหน้าที่แปลงชนิดของข้อมูลใดๆ ให้เป็นเลขจำนวนเต็มแบบ Integer
  • คำสั่ง CLng(Var) ทำหน้าที่แปลงชนิดของข้อมูลใดๆ ให้เป็นเลขจำนวนเต็มแบบ Long Integer
  • คำสั่ง CSng(Var) ทำหน้าที่แปลงชนิดของข้อมูลใดๆ ให้เป็นค่าตัวเลขแบบ Single
  • คำสั่ง CDbl(Var) ทำหน้าที่แปลงชนิดของข้อมูลใดๆ ให้เป็นค่าตัวเลขแบบ Double
  • คำสั่ง CBool(Var) ทำหน้าที่แปลงชนิดของข้อมูลใดๆ ให้เป็นค่าข้อมูลทางตรรกศาสตร์ (Booleab)
  • คำสั่ง CDate(Var) ทำหน้าที่แปลงชนิดของข้อมูลใดๆ ให้เป็นข้อมูลแบบ Date

ตัวอย่าง 5-04 เป็นตัวอย่างที่ปรับปรุงมาจากตัวอย่าง 5-03 โดยใช้ชุดคำสั่งในการเปลี่ยนแปลงค่าเพื่อให้ผลลัพธ์ที่เก็บในตัวแปร A มีค่าเป็น “5” หรือ “32”

ตัวอย่างที่ 5-04 : ตัวอย่างการแปลงชนิดของข้อมูล
SUB subExample05_03
       Dim A
       Dim B
       Dim C
       Dim sDisplay As String

       B = "3"
       C = 2
       A = CStr(CInt(B) + CInt(C)) 'ต้องการผลลัพธ์เป็น “5”

       sDisplay = "B = ""3""" + Chr(13) + _
                         "C = 2" + Chr(13) + _
                         "A = CStr(CInt(B) + CInt(C)) ค่าที่เก็บใน A คือ " + _
                                  A + Chr(13) + Chr(13)

                                  A = CStr(B) + CStr(C) 'ต้องการผลลัพธ์เป็น “32”

        sDisplay = sDisplay + "B = ""3""" + Chr(13) + _
                                                    "C = 2" + Chr(13) + _
                                                   "A = CStr(B) + CStr(C) ค่าที่เก็บใน A คือ " + A

        MsgBox sDisplay
END SUB

บันทึกประจำวันที่ 24 มิถุนายน พ.. 2557 (2014)

Note
ไปดูงานที่จังหวัดลพบุรี และสระบุรีวันที่ 1
เวลา
เหตุการณ์
03:00 . ตื่นอน เตรียมตัวเดินทางไปดูงานที่ลพบุรี และสระบุรี
03:30 . เดินทางไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง, แวะร้าน 7-11 ที่ปั้มปตท.
04:45 . เดินทางไปกับรถผู้ใหญ่แดง ไปต่อรถกำนันเอนกบ้านหนองไม้ตาย ไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช เพื่อรอขึ้นรถ
07:00 . เดินทางไปดูงานที่ลพบุรี และสระบุรี, ช่วงเช้าดูงานศูนย์ข้าวครบวงจรของบ้านโนนม่วง เขตจังหวัดสระบุรี, ช่วงบ่ายไปเยี่ยมชมบ้านหมอดินอาสาคุณจงกล ซึ่งผลิตข้าวกินภายในตัวเรือน, สีเป็นข้าวขาวขาย และ เก็บพันธุ์โดยสมาชิกในครัวเรือน, ช่วงเย็นเข้าพักที่อารมภ์ดี รีสอร์ท ในเขตจังหวัดสระบุรี ร่วมรับประทานอาหาร และร่วมกิจกรรมจน 3 ทุ่ม
21:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.