MyBanner

โฆษณา

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ชุดคำสั่งช่วยอ้างอิงออบเจ็กต์ :: บทที่ 4 ซับรูทีน, ฟังก์ชัน และ การควบคุมทิศทางของโปรแกรม

  


4.5 ชุดคำสั่งช่วยอ้างอิงออบเจ็กต์เนื่องจากภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุหรือ OOP ดังนั้นในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จึงมีชุดคำสั่งช่วยอ้างอิงออบเจ็กต์ เช่นเดียวกับภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุภาษาอื่นๆ ซึ่งชุดคำสั่งดังกล่าว ได้แก่ ชุดคำสั่ง With ... End With

4.5.1 ชุดคำสั่ง With...End With
เป็นชุดคำสั่งในการกำหนดให้ชื่อออบเจ็กต์ที่ระบุ เป็นชื่อออบเจ็กต์ปริยาย (Default) ชุดคำสั่งต่างๆ ที่อยู่ภายในกรอบของ With...End With จะไม่ต้องอ้างอิงชื่อออบเจ็กต์ที่ระบุซ้ำ โดยรูปแบบชุดคำสั่งมีดังนี้

รูปแบบชุดคำสั่ง :
With object
          Statements
End With
โดยที่
         object หมายถึง ชื่อออบเจ็กต์ที่ต้องการให้เป็นออบเจ็กต์ปริยาย
         Statements หมายถึง กลุ่มชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับออบเจ็กต์ที่ระบุ

ตัวอย่างที่ 4-9 : ตัวอย่างการใช้ชุดคำสั่ง With...End With
         ....
         With
                  ThisComponent.DrawPage.Form(0).getByName(“กล่องข้อความ_ชื่อ”)
                 .Hide = False
                 .Enable = True
                  .setString(“พิมพ์ชื่อตรงนี้”)
         End With
         ....

ในตัวอย่างข้างต้น ชุดคำสั่งต่างๆ ที่อยู่ในกรอบ With...End With เป็นการกำหนดค่าให้กับคุณสมบัติ (Properties) หัวข้อต่างๆ ของชิ้นส่วนโปรแกรมชื่อ “กล่องข้อความ_ชื่อ” ซึ่งเป็นออบเจ็กต์ที่วางอยู่บนฟอร์มของ OpenOffice / LibreOffice (อาจจะเป็นเอกสารของ OO / LB Writer หรือ OO / LB Calc ก็ได้)

4.6 การจัดการข้อผิดพลาด

ในระหว่างการทำงานของโปรแกรมต่างๆ ที่เราสร้างขึ้น มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาด หรือ Error ขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้โปรแกรมหยุดการทำงาน หรือเกิดความเสียหาต่อข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานของโปรแกรม
อย่างไรก็ดี ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานบางลักษณะ เราสามารถเขียนชุดคำสั่งในการจัดการข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ ในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic มีชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อผิดพลาดที่น่าสนใจ ได้แก่ ชุดคำสั่ง On Error Goto .... Resume Next

4.6.1 ชุดคำสั่ง On Error Goto .... Resume Next

เป็นชุดสำหรับเรียกชุดคำสั่งจัดการข้อผิดพลาด หรือย้ายกระแสการทำงานของโปรแกรมไปดำเนินการต่อยังจุดที่กำหนด โดยรูปแบบชุดคำสั่งมีดังนี้

รูปแบบชุดคำสั่ง :
On Error {GoTo Labelname | GoTo 0 | Resume Next}
โดยที่
         GoTo Labelname หมายถึง กำหนดให้โปรแกรมย้ายไปดำเนินการยังจุดที่กำหนดใน Labelname ทันที่ที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น
         GoTo 0             หมายถึง ยกเลิกการจัดการข้อผิดพลาดที่มีอยู่ในซับรูทีน หรือฟังก์ชันนั้นๆ
         Resume Next     หมายถึง กำหนดให้โปรแกรมประมวลผลชุดคำสั่งถัดไปจากชุดคำสั่งหรือจุดที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น

ตัวอย่างที่ 4-10 : ตัวอย่างการใช้ชุดคำสั่งจัดการข้อผิดพลาด
SUB subroutineName
         On Error Goto ErrorHandler
         ....
         ’ กลุ่มชุดคำสั่งภายในซับรูทีนปรกติ
         ....
         Exit Sub
         ErrorHandler:
         ....
         ’ กลุ่มชุดคำสั่งกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดขณะโปรแกรมทำงาน
         ....
End Sub


บันทึกประจำวันที่ 22 มิถุนายน พ.. 2557 (2014)
เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน อ่านวารสารไมโครคอมพิวเตอร์ และวารสารเกษตกรรมธรรมชาติ
06:45 . ปรับแต่งมูเลของมอเตอร์ปั้มชักพลังงานโซลาร์เซลล์ เนื่องจากมูเลเบี้ยว
07:30 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:ไข่เจียว, สะตอสด, แกงส้มฟักเขียวปลาดุก
08:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):ตัดปาล์ม
12:30 .
0.กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:ไข่เจียว, สะตอสด, แกงส้มฟักเขียวปลาดุก
13:15 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557) : นำปาล์มไปส่ง (ด้วยมอเตอรไซด์พ่วงข้าง) เลยไปดูกฤษณะตัดปาล์ม
17:30 . แวะวัดเขาแก้ว
18:15 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:แกงป่ากบมะเขือขื่น, แกงส้มฟักเขียวปลาดุก
20:00 . ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
20:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : ทำต้นฉบับบทความ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แต่เข้าเว็บไซต์ไม่ได้
21:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.