MyBanner

โฆษณา

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มคำสั่งควบคุมการวนซ้ำ :: บทที่ 4 ซับรูทีน, ฟังก์ชัน และ การควบคุมทิศทางของโปรแกรม

  


4.4.2 กลุ่มคำสั่งควบคุมการวนซ้ำในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic

เป็นกลุ่มชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ควบคุมให้เกิดการประมวลผลชุดคำสั่งซ้ำๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ชุดคำสั่งในกลุ่มนี้ได้แก่ DO...LOOP, FOR...NEXT และ WHILE...WEND

4.4.2.1 ชุดคำสั่ง DO...LOOP

เป็นกลุ่มชุดคำสั่งควบคุมการทำงานซ้ำๆ หรือควบคุมการวนซ้ำ ที่ไม่ทราบจำนวนครั้งในการวนซ้ำที่แน่นอน ซึ่งในชุดคำสั่ง DO...LOOP จะมี 2 ลักษณะ ได้แก่
  • -ชุดคำสั่ง Do While ซึ่งเป็นการควบคุมให้เกิดการทำงานซ้ำๆ ตราบที่ชุดคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไขยังให้ค่าเป็นจริง (ชุดคำสั่งต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตการวนซ้ำ จะทำงานขณะที่เงื่อนไขยังให้ค่าเป็นจริง)
  • -ชุดคำสั่ง Do Until ซึ่งเป็นการควบคุมให้เกิดการทำงานซ้ำๆ หรือจนกว่าชุดคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไขจะให้ค่าเป็นจริง (ชุดคำสั่งต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตการวนซ้ำ จะทำงานขณะที่เงื่อนไขยังให้ค่าเป็นเท็จ)
สำหรับรูปแบบชุดคำสั่งของ Do While หรือ Do Until จะมีรูปแบบการจัดวางชุดคำสั่งต่างๆ ให้เลือก 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบชุดคำสั่ง :
Do [{While | Until} condition = True]
      statement block
      [Exit Do]
      statement block
Loop
หรือ
Do
      statement block
      [Exit Do]
      statement block
Loop [{While | Until} condition = True]
โดยที่
       condition           หมายถึง ชุดคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อควบคุมการวนซ้ำ
       statement block  หมายถึง กลุ่มชุดคำสั่งที่ต้องการให้ดำเนินการซ้ำๆ
       [Exit Do]           หมายถึง ชุดคำสั่งบังคับให้ออกจากการวนซ้ำ

การเขียนชุดคำสั่งในรูปแบบแรก (Do {While | Until}...Loop) เป็นการควบคุมการวนซ้ำ โดยทำการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะประมวลผลชุดคำสั่งอื่นๆ ที่อยู่ในขอบเขตการวนซ้ำ (Loop)
ส่วนการเขียนชุดคำสั่งในรูปแบบที่สอง (Do...Loop {While | Until}) เป็นการควบคุมการวนซ้ำ โดยทำการประมวลผลชุดคำสั่งต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตการวนซ้ำก่อนหนึ่งรอบ แล้วจึงทำการตรวจสอบเงื่อนไข

ตัวอย่างที่ 4-4 : ตัวอย่างการใช้คำสั่ง DO...LOOP
SUB Example04_04
        Dim sFile As String
        Dim sPath As String
        Dim sDisplayFileName As String

        sPath = “/home/tleuser/”
        sFile = Dir$( sPath ,0)
        If (sFile <> "") Then
                Do
                          'นำชื่อแฟ้มเก็บใน sDisplayFileName พร้อมขึ้นบรรทัดใหม่
                          sDisplayFileName = sDisplayFileName + sFile + Chr(13)
                          'อ่านชื่อแฟ้มใหม่
                          sFile = Dir$
                Loop Until (sFile = "")
                MsgBox sDisplayFileName
        End If
END SUB
รูปที่ 4-5 ตัวอย่างการทำงานของซับรูทีน Example04_04

บันทึกประจำวันที่ 20 มิถุนายน พ.. 2557 (2014)
เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน อ่านวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ
06:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):เตรียมเครื่องตัดหญ้า
07:00 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:ผัดวุ้นเส้นกุนเชียงหมู, แกงป่ามะเขือปลาดุก
07:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ตัดหญ้าเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพด
08:45 . อาบน้ำ
09:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):ตัดปาล์ม
12:00 .
0.กินข้าว 1.กับข้าว:ผัดวุ้นเส้นกุนเชียงหมู, แกงป่ามะเขือปลาดุก
12:30 . ปรับแต่งปั้มชักพลังงานโซลาร์เซลล์ เนื่องจากสูบน้ำไม่ขึ้น (ยังไม่สำเร็จ)
14:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):ตัดปาล์ม
18:00 . อาบน้ำ พักผ่อน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
18:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่ และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ติดตั้ง Affiliate Program
19:45 .
0.กินข้าว 1.กับข้าว:สะตอสด, น้ำบูดุ, ไข่เจียว, แจ่วเห็ดนางฟ้า, ผักรวก
20:15 งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):แก้ไข Affiliate Program
21:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.