MyBanner

โฆษณา

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การตั้งตัวเก็บค่าคงที่ (Constant) :: บทที่ 3 ลักษณะทั่วไปของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic

  


3.6 การตั้งตัวเก็บค่าคงที่ (Constant)

ตัวเก็บค่าคงที่ (Constant) เป็นตัวแปรประเภทหนึ่งที่ ที่กำหนดค่าไว้ตั้งแต่เริ่มแรก และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ตลอดช่วงที่โปรแกรมทำงาน
         สำหรับในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จะใช้คำสั่ง Const ในการกำหนดตัวเก็บค่าคงที่ และในการกำหนดตัวเก็บค่าคงที่ สามารถกำหนดชนิดของข้อมูลได้เช่นเดียวกับการกำหนดตัวแปร ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างที่ 3-20 : ตัวอย่างการกำหนดตัวเก็บค่าคงที่
         ....
         Const bTestStatus As Boolean = True
         ....
หรือ
         ....
         Const bTestStatus = True
         ....

3.7 เครื่องหมายดำเนินการ หรือ Operators

เครื่องหมายสำหรับดำเนินการ หรือ Operators ในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จะมีอยู่ด้วยกัน 3 กลุ่มได้แก่
  • เครื่องหมายดำเนินการทางคณิตศาสตร์
  • เครื่องหมายดำเนินการทางตรรกศาสตร์
  • เครื่องหมายดำเนินการเปรียบเทียบ

3.7.1 เครื่องหมายดำเนินการทางคณิตศาสตร์

หมายถึงกลุ่มเครื่องหมายที่ใช้สำหรับในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์กับค่าใดๆ จำนวน 2 ค่า ซึ่งได้แก่เครื่องหมาย + (บวก), - (ลบ), * (คูณ), / (หาร), \ (หารเอาเฉพาะส่วน), ^ (ยกกำลัง) และ MOD (หารเอาเฉพาะเศษ)

3.7.2 เครื่องหมายดำเนินการทางตรรกศาสตร์

หมายถึง ชุดคำสั่งที่ใช้แทนเครื่องหมายดำเนินการในการเปรียบเทียบค่า 2 ค่าที่ให้ผลออกมาเป็นค่าจริง (True) หรือ เท็จ (False) โดยประกอบด้วยคำสั่ง ดงนี้

ตารางที่ 3-1 : เครื่องหมายหรือคำสั่งดำเนินการทางตรรกศาสตร์
เครื่องหมาย/คำสั่ง
ลักษณะการดำเนินการ
AND
ให้ผลเป็นค่าจริง (True) เมื่อค่าที่นำมาเปรียบเทียบเป็นค่าจริงทั้งคู่ (True AND True)
OR
ให้ผลเป็นค่าเท็จ (False) เมื่อค่าที่นำมาเปรียบเทียบเป็นค่าเท็จทั้งคู่ (False OR False)
XOR
ให้ผลเป็นค่าจริง (True) เมื่อค่าที่นำมาเปรียบเทียบค่าใดค่าหนึ่ง มีค่าข้อมูลเป็นค่าจริง และค่าใดค่าหนึ่ง มีค่าข้อมูลเป็นเท็จ (True XOR False) หรือ (False XOR True)
NOT
ให้ค่าตรงข้ามกับค่าเดิม
EQV
ให้ผลเป็นค่าจริง (True) เมื่อค่าที่นำมาเปรียบเทียบมีค่าเหมือนกันทั้งคู่ (True EQV True) หรือ (False EQV False)
IMP
ให้ผลเป็นค่าจริง (True) เมื่อค่าที่นำมาเปรียบเทียบชุดแรก (ค่าตัวตั้ง) มีค่าเป็นจริง และชุดที่สอง (ค่าตัวดำเนินการ) มีค่าเป็นค่าจริงด้วย (True IMP True)

3.7.3 เครื่องหมายดำเนินการเปรียบเทียบ

หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้ในการดำเนินการเปรียบเทียบความมากกว่า, น้อยกว่า หรือการเท่ากันของข้อมูล โดยเครื่องหมายดำเนินการในกลุ่มนี้สามารถใช้กับข้อมูลประเภทต่างๆ ได้ทั้งค่าตัวเลข (Number), ข้อความ (String) และนิพจน์ทางตรรกศาสตร์ (Boolean Expression)

ตารางที่ 3-2 : เครื่องหมายดำเนินการเปรียบเทียบ
เครื่องหมาย
ลักษณะการดำเนินการ
=
เปรียบเทียบการเท่ากันของค่าข้อมูล
<>
เปรียบเทียบการไม่เท่ากันของค่าข้อมูล
>
เปรียบเทียบกรณีตัวตั้งมากกว่าตัวกระทำ
>=
เปรียบเทียบกรณีตัวตั้งมากกว่าและเท่ากับตัวกระทำ
<
เปรียบเทียบกรณีตัวตั้งน้อยกว่าตัวกระทำ
<=
เปรียบเทียบกรณีตัวตั้งน้อยกว่าและเท่ากับตัวกระทำ

บันทึกประจำวันที่ 16 มิถุนายน พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน ดื่มกาแฟ
06:30 . กวาดเศษใบไม้รอบบ้าน
07:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ฉีดพ่นปุ๋ย YIC nano แปลงข้าวโพดข้าวเหนียว
08:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าวเช้า
1.กับข้าว:ปลาบึกทอด, แกงส้มขมิ้นปลาบึก, สะตอสด, น้ำพริก
09:15 . กวาดใต้ถุนบ้าน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
09:45 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่, และจัดโครงสร้าง Affiliate Program บนหน้าเว็บบล็อก
13:00 .
0.กินข้าว
1.กับข้าว:ปลาบึกทอด, แกงส้มขมิ้นปลาบึก, สะตอสด, น้ำพริก
13:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (20/2557):ไปบ้านพุน้ำร้อน ไม่พบผู้มุ่งหวัง, เดินทางกลับ, แวะเสนอสินค้าที่ให้พี่บัติ, แวะเติมน้ำมันหน้า โรงเรียนนิคมฯ 2, แวะบ้านพี่แดงให้เบอร์โทรนายก, กลับถึงบ้าน
17:30 . ทำครัวเรือน
17:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):สมัคร meb affiliate และนักเขียนในเว็บไซต์ mebmarket.com
19:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:ปลาบึกทอด, แกงส้มขมิ้นปลาบึก, สะตอสด, น้ำพริก, ผัดผักบุ้ง
21:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.