MyBanner

โฆษณา

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การตั้งตัวแปรเก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มแบบ Integer และการใช้งาน :: บทที่ 3 ลักษณะทั่วไปของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic

  


3.4.3 การตั้งตัวแปรเก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มแบบ Integer และการใช้งาน
ค่าตัวเลขแบบ Integer เป็นค่าตัวเลขแบบจำนวนเต็ม ที่มีค่าอยู่ในช่วง -32768 ถึง 32767 (ใช้เนื้อที่ขนาด 2 ไบต์) ในการกำหนดตัวแปรให้มีชนิดเป็น Integer สามารถกระทำได้โดยการใช้คำสั่ง As Integer กำกับตอนท้ายของการกำหนดตัวแปร หรือใช้เครื่องหมาย “%” ต่อท้ายชื่อตัวแปรตอนกำหนดตัวแปร

ตัวอย่างที่ 3-9 : ตัวอย่างการตั้งตัวแปร Integer
        ....
        Dim iLineNo As Integer
        Dim iMaxLine%

        iMaxLine = 250
        For iLineNo = 1 To iMaxLine
        ....

3.4.5 การตั้งตัวแปรเก็บค่าตัวเลขเต็มแบบ Long Integer และการใช้งาน

ค่าตัวเลขแบบ Long Integer เป็นค่าตัวเลขแบบจำนวนเต็ม ที่มีค่าอยู่ในช่วง –2147483648 ถึง 2147483647 (ใช้เนื้อที่ขนาด 4 ไบต์) สำหรับการกำหนดตัวแปรให้มีชนิดเป็น Long Integer สามารถกระทำได้โดยการใช้คำสั่ง As Long กำกับตอนท้ายของการกำหนดตัวแปร หรือใช้เครื่องหมาย “&” ต่อท้ายชื่อตัวแปรตอนกำหนดตัวแปร

ตัวอย่างที่ 3-10 : ตัวอย่างการตั้งตัวแปร Long Integer
         ....
         Dim lDataValue As Long
         Dim lQtyValue&
         ....

หมายเหตุ
ในกรณีที่มีการคำนวณเลขทศนิยม (floating point number) แล้วเก็บค่าในตัวแปรเก็บเลขจำนวนเต็มแบบ Integer หรือ Long Integer ค่าตัวเลขที่เก็บจะจัดเก็บ จะถูกแปลงเป็นเลขจำนวนเต็มที่มีการปัดค่าตัวเลข (เลขหลังจุดทศนิยมน้อยกว่าหรือเท่ากับ .5 จะปัดลง ถ้ามากกว่า .5 จะปัดขึ้น)

3.4.6 การตั้งตัวแปรเก็บค่าตัวเลขแบบ Single และการใช้งาน

ค่าตัวเลขแบบ Single เป็นค่าตัวเลขทศนิยมแบบจำนวนจริง (floating point number) ที่มีค่าอยู่ในช่วง 3.402823 x 1038 ถึง 1.401298 x 10-45 (ใช้เนื้อที่ขนาด 4 ไบต์) ในการกำหนดตัวแปรให้มีชนิดเป็น Single สามารถกระทำได้โดยการใช้คำสั่ง As Single กำกับตอนท้ายของการกำหนดตัวแปร หรือใช้เครื่องหมาย “!” ต่อท้ายชื่อตัวแปรตอนกำหนดตัวแปร

ตัวอย่างที่ 3-11 : ตัวอย่างการตั้งตัวแปร Single
         ....
         Dim fVariable As Single
         Dim fTestValue!
         ....

3.4.7 การตั้งตัวแปรเก็บค่าตัวเลขแบบ Double และการใช้งาน
ค่าตัวเลขแบบ Double เป็นค่าตัวเลขทศนิยมแบบจำนวนจริง (floating point number) ที่มีค่าอยู่ในช่วง 1.79769313486232 x 10308 ถึง 4.94065645841247 x 10-324 (ใช้เนื้อที่ขนาด 8 ไบต์) ในการกำหนดตัวแปรให้มีชนิดเป็น Double สามารถกระทำได้โดยการใช้คำสั่ง As Double กำกับตอนท้ายของการกำหนดตัวแปร หรือใช้เครื่องหมาย “#” ต่อท้ายชื่อตัวแปรตอนกำหนดตัวแปร

ตัวอย่างที่ 3-12 : ตัวอย่างการตั้งตัวแปร Double
         ....
         Dim fTestVariable As Double
         Dim fDoubleValue#
         ....

3.4.8 การตั้งตัวแปรเก็บค่าตัวเลขแบบ Currency และการใช้งาน
ค่าตัวเลขแบบ Currency เป็นค่าตัวเลขทศนิยมที่มีรูปแบบพิเศษที่ใช้สำหรับการคำนวณทางการเงิน คือ สามารถเก็บค่าตัวเลขที่มีเลขหน้าจุดทศนิยมไม่เกิน 15 หลัก และมีเลขหลังจุดทศนิยมไม่เกิน 4 หลัก โดยมีค่าอยู่ระหว่างช่วง -922337203685477.5808 ถึง +922337203685477.5807 (ใช้เนื้อที่ขนาด 8 ไบต์)
ในการกำหนดตัวแปรให้มีชนิดเป็นแบบ Currency สามารถกระทำได้โดยการใช้คำสั่ง As Currency กำกับตอนท้ายของการกำหนดตัวแปร หรือใช้เครื่องหมาย “@” ต่อท้ายชื่อตัวแปรตอนกำหนดตัวแปร

ตัวอย่างที่ 3-13 : ตัวอย่างการตั้งตัวแปร Currency
         ....
         Dim fSaleTotal As Currency
         Dim fDoubleValue@
         ....

หลักเกณฑ์การเขียนข้อมูลที่เป็นค่าตัวเลข

1. ใช้ตัวเลขอารบิกในข้อมูลที่เป็นค่าตัวเลข โดยไม่ต้องวางในกรอบของเครื่องหมาย “” และไม่ต้องใส่เครื่องหมายแยกตัวเลขหลักพัน (,) ตัวอย่างเช่น
         ...
         a = 17453
         b = 17563.32
         ...
2. สามารถใส่เครื่องหมาย + หรือ - ไว้หน้าค่าตัวเลขได้ โดยเว้นช่องว่างระหว่างเครื่องหมายกับค่าตัวเลขหรือไม่ก็ได้ ตัวอย่างเช่น
         ....
         fMonthlySale = +75322.75
         iStartValue = -43
         ....
3. ในการใส่เลขทศนิยมเก็บในตัวแปรแบบตัวเลขชนิดต่างๆ จะต้องคำนึงถือการปัดค่าตัวเลขด้วย โดยเฉพาะตัวแปรที่มีชนิดเป็น Integer หรือ Long Integer ตัวอย่างเช่น
        ....
          Dim A As Integer
          Dim B As Integer
          Dim C As Double

         A = 275.53 'ค่าที่เก็บจะถูกปัดเป็น 276
         B = - 556.43 'ค่าที่เก็บจะถูกปัดเป็น -556
         C = +45332.5536 'ค่าที่จัดเก็บคือ 43332.5536
         ....
4. ในการเขียนค่าตัวเลข exponential จะใช้ตัวอักษร E ประกอบในค่าตัวเลข โดยตัวเลขที่อยู่หลังเครื่องหมาย E จะต้องเป็นเลขจำนวนเต็มบวกหรือเต็มลบเท่านั้น โดยการใส่เครื่องหมาย + หรือ – หลังตัวอักษร E โดยไม่ต้องใส่ช่องว่างหน้าเครื่องหมายหรือหลังเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น
         ....
         Dim a As Double

         a = 1.53E-2
         a = 1.53E3
         ....
สาเหตุที่ไม่ต้องใส่ช่องว่างหน้าและหลังเครื่องหมาย + หรือ – หลังตัวอักษร E เนื่องจากตัวแปรภาษา จะตีความหมายของชุดคำสั่งไม่ตรงกับที่เราต้องการ หรือเป็น runtime error ตัวอย่างเช่น ชุดคำสั่ง a = 1.53E -2 ภาษาของ OpenOffice / LibreOffice Basic จะตีความหมายเป็น a = 1.53 ลบด้วย 2 ไม่ใช่ค่า 1.53E-2 ตามที่เราต้องการ
หรือกรณีที่หลังตัวอักษร E เป็นเลขทศนิยม ภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จะตัดค่าตัวหลังจุดทศนิยมทิ้งหมด ตัวอย่างเช่น a = 1.53E2.5 จะให้ผลกับการ a = 1.53E2
5. ในการเขียนค่าตัวเลขแบบเลขฐาน 16 (เลข 0 ถึง F) ในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จะต้องใส่เครื่องหมาย “&H” ไว้หน้าค่าตัวเลข ตัวอย่างเช่น
         ....
         Dim lHexValue As Long
         lHexValue = &HFF 'เลข FF ในเลขฐาน 16 มีค่าเท่ากับ 255
         ....
6. ในการเขียนค่าตัวเลขแบบเลขฐาน 8 (เลข 0 ถึง 8) ในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จะต้องใส่เครื่องหมาย “&O” (ตัวอักษรโอ) ไว้หน้าค่าตัวเลข ตัวอย่างเช่น
         ....
         Dim lOctValue As Long
l       OctValue = &O077 'เลข 077 ในเลขฐาน 8 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 63
         ....

บันทึกประจำวันที่ 13 มิถุนายน พ.. 2557 (2014)
เวลา
เหตุการณ์
03:30 . ตื่นนอน
03:45 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : แก้ไข Lazada Affiliate Program
04:30 . พักผ่อน
06:00 . กวาดใต้ถุนบ้าน
06:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : พ่นยาฆ่าหญ้า
08:00 .
อาบน้ำ กินข้าวเช้า
08:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : แก้ไข Lazada Affiliate Program
09:15 . นำฟักทองไปส้งร้านค้า
10:15 . เดินทางไปอบรมการซ่อมเครื่องยนต์เล็กที่วัดทับกระดาษ
16:00 . แวะกินก๋วยเตี๋ยวที่ข้างสภานีอนามัยทับกระดาษ
16:45 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (20/2557) : แวะนำเสนอสินค้า YIC nano แปลงปลูกแตงข้างทางก่อนถึงบ้านพี่ใจ, แวะดูแตงกวาและถ่ายรูปบ้านพี่ใจ, แวะบ้านกฤษณะพูดคุยเรื่องการทำงานกับ Yes I Can
18:00 . แวะซื้อข้าวสารร้านพี่มะลิ, กลับถึงบ้าน, พักผ่อน
19:00 .
0.กินข้าว
1.กับข้าว:แกงกะทืกระท้อน, ต้นยำเห็ดนางฟ้า
19:30 .
จับไก่ให้หลานน้าจ๋อ และไก่สำหรับเลี้ยงตาเจ้าบ้านที่หนองเปาะวันที่ 14, อาบน้ำ พักผ่อน
20:45 . ทำบัญชีครัวเรือน
21:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.