MyBanner

โฆษณา

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การตั้งตัวแปร และการกำหนดชนิดของข้อมูล :: บทที่ 3 ลักษณะทั่วไปของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic

  


3.4 การตั้งตัวแปร และการกำหนดชนิดของข้อมูล

โดยทั่วไป การใช้ตัวแปรในภาษา Basic จะไม่จำเป็นต้องทำการตั้งตัวแปรขึ้นก่อน (Declare Variable)
ตัวแปรต่างๆ ที่เราตั้งขึ้นใช้งานภายในส่วนใดๆ ของต้นฉบับโปรแกรมภาษา Basic จะถือว่าถูกต้องทั้งหมด (ถ้าไม่ผิดหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวมาในหัวข้อก่อนหน้านี้)

ตัวอย่างที่ 3-5 : ตัวอย่างการใช้ตัวแปรในภาษา Basic รุ่นเก่า
....
c = 12
a = c + 1
....

3.4.1 การใช้คำสั่ง Option Explicit

แต่อย่างไรก็ดี วิธีการดังกล่าว อาจจะก่อให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับการใช้ตัวแปร โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ หรือกรณีที่มีนักพัฒนาโปรแกรมร่วมพัฒนามากกว่าหนึ่งคน นักพัฒนาโปรแกรมภาษา Basic รุ่นใหม่จะไม่ใช้ตัวแปรในลักษณะที่กล่าวมาในข้างต้น แต่จะทำการตั้งตัวแปร พร้อมกับกำหนดชนิดของตัวแปรทุกครั้ง (ถ้าเป็นไปได้) ก่อนที่นำตัวแปรนั้นๆ ไปใช้งาน ดังตัวอย่าง 3-6

ตัวอย่างที่ 3-6 : ตัวอย่างการใช้ตัวแปรของภาษา Basic รุ่นใหม่
....
Dim c As Integer
Dim a As Integer
c = 12
a = c + 1
....
และเพื่อเป็นการป้องกันกรณีของการลืมตั้งตัวแปร ในภาษา Basic รุ่นใหม่ จะมีคำสั่ง Option Explicit ให้ ซึ่งเป็นคำสั่งบังคับให้ต้องกำหนดตัวแปรด้วยคำสั่ง DIM ก่อนใช้งานทุกครั้ง โดยชุดคำสั่งดังกล่าว จะต้องวางไว้ที่ตอนต้นของแฟ้มต้นฉบับโปรแกรม ก่อนซับรูทีน หรือฟังก์ชันใดๆ ของมอดูล ดังตัวอย่าง 3-7 และควรจะใส่ไว้ในทุกๆ มอดูล

ตัวอย่างที่ 3-7 : การใช้คำสั่ง Option Explicit
Option Explicit

SUB subMysubroutine
        Dim c As Integer
        Dim a As Integer
        c = 12
        a = c + 1
        ........

3.4.2 การตั้งตัวแปรเก็บข้อความแบบ String และการใช้งาน

การกำหนดตัวแปรที่ต้องการให้มีชนิด (data type) เป็น String ซึ่งใช้สำหรับเก็บข้อความที่มีความยาวไม่เกิน 65,535 ตัวอักษร จะสามารถเลือกดำเนินการได้ 2 แบบ คือ
  • -แบบแรก จะใช้คำสั่ง As String กำกับไว้ตอนท้ายของการกำหนดตัวแปร
  • -แบบที่สอง จะใช้เครื่องหมาย “$” ต่อท้ายชื่อตัวแปรตอนกำหนดตัวแปร
สำหรับการกำหนดค่าให้ตัวแปรแบบ String จะทำได้โดย การใส่ข้อความที่จะจัดเก็บ ไว้ในกรอบของเครื่องหมาย " " (quotation mark)
การเชื่อมต่อข้อความหลายๆ ชุดเข้าด้วยกัน สามารถทำได้โดยการใช้เครื่อง + หรือ & ในการเชื่อมต่อข้อความ ดังตัวอย่าง 3-8

ตัวอย่างที่ 3-8 : ตัวอย่างการตั้งตัวแปร String และการใช้งาน
SUB subTestStringVariable
        Dim sMyName As String
        Dim sMyString$

        sMyName = "นายดินหนัก รักษาถิ่น"
        sMyString = "ในกรณีที่มีข้อความมากกว่า 1 ชุด" & _
                             "สามารถใช้เครื่องหมาย + หรือ & " + Chr(13) & _
                             "ในการเชื่อมต่อข้อความได้ " & _
                             "ทั้งหมดเป็นข้อความที่เก็บในตัวแปร " + Chr(13) & _
                             "sMyName และ sMyString " & _
                             "และแสดงผลด้วยคำสั่ง " + Chr(13) + Chr(13) & _
                             "MsgBox sMyName + Chr(13) + Chr(13) + sMyString"

         MsgBox sMyName + Chr(13) + Chr(13) + sMyString
END SUB

รูปที่ 3-1 ผลการทำงานของซับรูทีน subTestStringVariable
หมายเหตุ
ในกรณีที่ภายในเนื้อหาข้อความที่จะจัดเก็บในตัวแปรแบบ String จะต้องมีเครื่องหมาย " (quotation mark) ปรากฎอยู่ภายในข้อความ ให้ใส่เครื่องหมายดังกล่าวเพิ่มกำกับเพิ่มอีกหนึ่งชุด เช่น "ข้อความที่เครื่องหมาย "" อยู่ในเนื้อหาของข้อความ"

บันทึกประจำวันที่ 12 มิถุนายน พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
05:00 . ตื่นนอน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
05:30 .
ทำอีเอ็มขยายลูกถังที่ 2 และเริ่มใช้อีเอ็มขยายถังที่ 3 และทำอีเอ็มขยายพ่อชุดใหม่
06:30 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับขาว:แกงกะทิ ลูกกกระทอนปลาดุก, สะตอสด, น้ำพริ ก
07:15 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):พ่นอาหารเสริมพืช YIC nano, น้ำหมักปลา, น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในแปลงสวนปาล์ม
08:45 . อาบน้ำ ทำบัญชีครัวเรือน
09:15 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (20/2557):ไปนำเสนอสินค้านายก อบต.
10:00 .
ไปเรียนซ่อมเครื่องยนต์เล็กที่วัดทับกระดาษ (ตอนเที่ยงกลับมาเอาเครื่องตัดหญ้าไปซ่อม)
16:30 . เดืนทางกลับบ้าน, แวะบ้านพี่แดง, แวะซื้อน้ำมันร้านพี่มะลิ, กลับถึงบ้าน
17:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (20/2557):ไปเสนอสินค้าบ้านน้าลี, แวะร้านน้าเฉลิม, กลับถึงบ้าน
19:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว 1.กับข้าว:ผักสายบัว, ลาบปลาดุก, ต้นเค็มไก่
20:45 . ทำบัญชีครัวเรือน, ทำบันทึกประจำวัน
21:15 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
22:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.