MyBanner

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การใส่หมายเหตุลงในโปรแกรม (Comment) และการตั้งชื่อ :: บทที่ 3 ลักษณะทั่วไปของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic

  


3.2 การใส่หมายเหตุลงในโปรแกรม (Comment)

ในการเขียนโปรแกรมโดยทั่วไป ควรจะใส่ส่วนหมายเหตุ (Comment) เพื่อใส่คำอธิบายสั้นๆ กำกับส่วนต่างๆ ที่เหมาะสมไว้ในต้นฉบับโปรแกรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ หรือปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมในภายหลัง
      สำหรับการใส่หมายเหตุลงในต้นฉบับโปรแกรมของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic หรือภาษา Basic ทั่วไป สามารถเลือกกระทำได้ 2 วีธี คือ ใช้เครื่องหมาย “ ' ” (apostrophe) หรือใช้คำสั่ง REM วางไว้หน้าข้อความส่วนที่ต้องการให้เป็นส่วนหมายเหตุ ซึ่งเนื้อหาของข้อความต่างๆ ที่อยู่ส่วนหมายเหตุ ตัวแปรภาษาของ OpenOffice / LibreOffice Basic (Interpreter) จะไม่แปลความหมายเป็นชุดคำสั่งของโปรแกรม

ตัวอย่างที่ 3-3 : ตัวอย่างการใส่หมายเหตุลงในต้นฉบับโปรแกรม
Dim A 'การตั้งตัวแปรชื่อ A
REM------------------------------------------------------------------------
REM เนื้อหาที่อยู่หลังคำสั่ง “REM” จนจบบรรทัด
REM จะเป็นส่วนหมายเหตุทั้งหมด
REM------------------------------------------------------------------------

3.3 การตั้งชื่อสิ่งต่างๆ ในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic

ในการตั้งชื่อสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชื่อตัวแปร (Variable), ชื่อตัวเก็บค่าคงที่ (Constant), ชื่อซับรูทีน (Subroutine), ชื่อฟังก์ชัน (Function) หรือชื่อที่เป็นองค์ประกอบอื่นๆ ของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จะมีหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อดังนี้
  1. การตั้งชื่อสิ่งต่างๆ ของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร หรือเครื่องหมายขีดล่าง (Underscore) เท่านั้น ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข
  2. ตัวอักษรหรือเครื่องหมายที่สามารถใช้ในการตั้งชื่อสิ่งต่างๆ ของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic ได้แก่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ, ตัวเลขแบบอารบิก และเครื่องหมายขีดล่างเท่านั้น
  3. ห้ามใช้ตัวอักษรพิเศษ หรือตัวอักษรภาษาถิ่นประกอบในการตั้งชื่อ
  4. โดยปรกติภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จะไม่สนใจความแตกต่างระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบตัวพิมพ์เล็ก (lowercase) หรือ ตัวพิมพ์ใหญ่ (uppercase) คือจะมองเป็นชื่อเดียวกัน ตัวอย่างเช่นการตั้งตัวแปรชื่อ ThisMyVariable หรือ thismyvariable หรือ THISMYVARIABLE จะหมายถึงตัวแปรตัวเดียวกัน ยกเว้น กรณีที่เรียกใช้ค่าคงที่ หรือตัวแปรของ OpenOffice / LibreOffice API บางอย่างที่ต้องใช้ลักษณะตัวอักษรตามข้อกำหนดของ OpenOffice / LibreOffice API ในเรื่องนั้นๆ
  5. การตั้งชื่อของสิ่งต่างๆ ของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic ต้องมีความยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร
หมายเหตุ
ข้อกำหนดในการใช้ตัวอักษรข้างต้น เป็นการป้องกันการใช้ตัวอักษรภาษาถิ่นในการตั้งชื่อสิ่งต่างๆ ของโครงงานนานาชาติที่พัฒนาด้วยภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic

ตัวอย่างที่ 3-4 : ตัวอย่างการตั้งชื่อในภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic
supplierName 'ถูกต้องตามข้อกำหนด
supplierName2 'ถูกต้องตามข้อกำหนด
_ชื่อผู้จำหน่าย 'ไม่ถูกต้อง เนื่องจากใช้ตัวอักษรภาษาถิ่น
3useName 'ไม่ถูกต้อง เนื่องจากขึ้นต้นด้วยตัวเลข

บันทึกประจำวันที่ 11 มิถุนายน พ.. 2557 (2014)
เวลา
เหตุการณ์
05:00 . ตื่นนอน จับไก่สำหรับไปให้พี่ไพศาล
05:30 . เตรียมตัวเดินทางไปบ้านไร่
06:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (20/2557) : เดินทางไปบ้านไร่, แวะเอาไก่ให้พี่ไพศาล, ไปฝากรถมอเตอร์ไซด์ที่ข้าง บขส., เบิกเงืนที่ตู้ ATM .กรุงไทย หน้า 7-11 ปั้ม ปตท. และรอจ่าเนียน, ไปสปอนเซอร์ป้าน้อยที่หน้าที่ว่าการอำเภอ, เดินทางไปบ้านร่มเกล้า บ้านไร่ อุทัยธานี, ขากลับแวะ อบต. นิคมกระเสียว พูดคุยเรื่องถนนกับไฟฟ้ากับนายก อบต. และเสนอสินค้ากับนายก อบต., แวะเสนอสินค้าบ้านปู่เฉลิม, แวะบ้านพี่ไพศาลให้ตัวอย่างแคปซูลนาโน และร่วมรับประทานอาหาร, กลับถึงบ้าน
21:00 . อาบน้ำ เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.