MyBanner

โฆษณา

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บทที่ 3 ลักษณะทั่วไปของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic

  


ภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic หรือ StarOffice Basic เป็นภาษาโปรแกรมสำหรับการสร้างงานประยุกต์ หรือแอพพลิเคชันบนโปรแกรมชุดสำนักงาน OpenOffice / LibreOffice โดยลักษณะพื้นฐานของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จะเหมือนกับภาษา Basic มาตรฐาน คือเป็นภาษาโปรแกรมที่แปลทีละบรรทัดคำสั่ง และเป็นภาษาโปรแกรมที่ไม่มีส่วนโปรแกรมหลัก (main program) โดยหน่วยย่อยของโปรแกรมจะแยกเป็นซับรูทีน และฟังก์ชัน ชุดคำสั่งต่างๆ ที่เป็นชุดคำสั่งมาตรฐานของภาษา Basic จะเหมือนกับภาษา Basic ทั่วไป
สำหรับในกรณีของ OpenOffice / LibreOffice Basic ถ้าไม่มีการกำหนดการเรียกใช้ซับรูทีน หรือฟังก์ชันอื่นๆ ที่อยู่ภายในแต่ละมอดูล จะถือว่าซับรูทีน หรือฟังก์ชันแรกสุดของมอดูลเป็นส่วนโปรแกรมหลัก

3.1 บรรทัดคำสั่ง

ภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic หรือภาษา Basic ทั่วไป จะต่างจากภาษาโปรแกรมอื่นๆ อย่างภาษาจาวา, ภาษาปาสคาล หรือภาษา C/C++ ตรงที่ภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic ไม่มีเครื่องหมายแสดงการจบคำสั่งหรือบรรทัดคำสั่ง แต่จะใช้การขึ้นบรรทัดใหม่ (New Line) เป็นการจบบรรทัดคำสั่ง หรือถือเป็นหนึ่งชุดคำสั่ง
ในกรณีที่ชุดคำสั่งมีความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัด สามารถใช้เครื่องหมายขีดล่าง (underscore) “_” ในการแยกเป็นหลายๆ บรรทัด โดยวางเครื่องหมายดังกล่าวไว้ท้ายสุดของบรรทัดที่ยังไม่สิ้นสุดคำสั่ง โดยเว้นช่องว่างหนึ่งช่องก่อนใส่เครื่องหมายดังกล่าว และห้ามมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์พิเศษใดๆ ต่อท้าย

ตัวอย่างที่ 3-1 : ตัวอย่างการเขียนชุดคำสั่งที่ยาวกว่าหนึ่งบรรทัดคำสั่ง 
LongExpression = (Expression1 + Expression2) + _
                             (Expression3 * Expression4) + _
                       (Expression5 / Expression6)

ในกรณีที่เป็นชุดคำสั่งสั้นๆ หลายๆ ชุดคำสั่ง หากต้องการเขียนให้อยู่ในบรรทัดเดียวกัน ก็สามารถกระทำได้เช่นเดียวกัน โดยใช้เครื่องหมาย “:” (colon) ในแยกชุดคำสั่งดังตัวอย่างที่ 3-2

ตัวอย่างที่ 3-2 : การเขียนชุดคำสั่งสั้นๆ หลายคำสั่งในบรรทัดเดียว 
A = 3
B = 77
C = “ผลลัพธ์ :”
สามารถเขียนรวมเป็นบรรทัดเดียวได้ดังนี้

A = 3 : B = 77 : C = “ผลลัพธ์ :”

บันทึกประจำวันที่ 10 มิถุนายน พ.. 2557 (2014)
เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน
06:30 . กวาดเศษใบไม้รอบบ้าน และนำไปถมพี้นที่เพาะปลูกพืช
07:30 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:ผัดผักบุ้ง, แกงส้มผักบุ้งปลาดุก
08:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ฉีดพ่นปุ๋ย YIC nano ในแปลงข้าวโพดเทียน
08:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):ฉีดพ่นปุ๋ย YIC nano ใส่ต้นปาล์มน้ำมันในแปลง
09:00 . อาบน้ำ ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
09:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เตรียมต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
10:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557): ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
12:15 .
0.กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:ผัดผักบุ้ง, แกงส้มผักบุ้งปลาดุก
13:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):จัดการ Lazada Affiliate
15:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (20/2557):ไปเสนอ YIC nano ที่บ้านทับกระดาษ
19:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว ดูทีวี 1.กับข้าว:ผัดสายบัว, แจ่วเห็ดหมูสับ, น้ำพริก, ผักรวก
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.