MyBanner

โฆษณา

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice/LibreOffice

  


Word Processor (OpenOffice / LibreOffice Writer)
รูปที่ 1-3 โปรแกรมจัดทำเอกสารงานพิมพ์ทั่วไปของ OpenOffice / LibreOffice
โปรแกรม OpenOffice/LibreOffice Writer หรือ OO/LB Writer เป็นโปรแกรมประมวลคำที่ใช้สำหรับจัดทำเอกสารงานพิมพ์ทั่วไป โดยสามารถใส่รูปภาพ, ใส่ตาราง หรือสร้างสูตรคำนวณ ทั้งยังสามารถจัดรูปแบบเนื้อหาภายในแฟ้มเอกสารได้ไม่ต่างจากโปรแกรมสำหรับจัดทำเอกสารงานพิมพ์ทั่วไป โปรแกรม OO/LB Writer สามารถจัดเก็บเนื้อหาภายในแฟ้มเอกสารได้หลายรูปแบบ เช่น แบบไมโครซอฟท์ เวิร์ด, และแบบแฟ้มเอกสาร HTML เป็นต้น โดยทั่วไปจะจัดเก็บในแฟ้มนามสกุล .odt (OpenDocument Text)

Spreadsheet (OpenOffice / LibreOffice Calc)
รูปที่ 1-4 โปรแกรมสปรีดชีตของ OpenOffice / LibreOffice

โปรแกรม OpenOffice / LibreOffice Calc หรือ OO/LB Calc หรือโปรแกรมสปรีดชีต ของ OpenOffice / LibreOffice เป็นโปรแกรมสำหรับจัดทำแผ่นงานในรูปของตารางคำนวณ โดยส่วนประกอบของเอกสารที่สร้างด้วยโปรแกรมสปรีดชีตของ OpenOffice/LibreOffice จะประกอบด้วยตารางที่แยกเป็นแถวและคอลัมน์ ภายในช่องหรือเซลล์ต่างๆ ของตัวตารางงาน สามารถปรับแต่งส่วนประกอบต่างๆ และสามารถใส่สูตรคำนวณต่างๆ มากมายไม่ต่างจากโปรแกรมประเภทเดียวกันที่มีอยู่ในท้องตลาด สามารถจัดเก็บแฟ้มแผ่นงานหรือตารางงานได้ในหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบที่ใช้กับไมโครซอฟท์ เอ็กเซล, แฟ้มข้อความแบบ CSV (Comma Separated Values) และแฟ้มเอกสารแบบ HTML เป็นต้น โดยทั่วไปจะจัดเก็บในแฟ้มนามสกุล .ods (OpenDocument Spreadsheet)

Presentation (OpenOffice / LibreOffice Impress)
รูปที่ 1-5 โปรแกรมนำเสนอของ OpenOffice / LibreOffice
โปรแกรม OpenOffice/LibreOffice Impress หรือ OOo Impress เป็นโปรแกรมสำหรับการสร้างเอกสารที่ใช้สำหรับนำเสนอ หรือพรีเซ็นเทชัน (Presentation) โดยบนเนื้อหาของเอกสารนำเสนอ สามารถใส่รูปภาพ, ข้อความ และใส่ลูกเล่นต่างๆ ได้ไม่ต่างจากโปรแกรมนำเสนอทั่วไปในท้องตลาด และสามารถนำแฟ้มพรีเซ็นเทชันของ Ms-PowerPoint มาใช้บนโปรแกรมนำเสนอของ OpenOffice/LibreOffice ได้โดยไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขใดๆ โดยปรกติแฟ้มเอกสารของโปรแกรม OOo Impress จะเป็นแฟ้มนามสกุล .odp (OpenDocument Presentation)

Database (OpenOffice / LibreOffice Base)
รูปที่ 1-6 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของ OpenOffice/LibreOffice
โปรแกรม OpenOffice/LibreOffice Base หรือ OOo Base หรือโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของ OpenOffice/LibreOffice เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานประยุกต์เกี่ยวกับฐานข้อมูลพื้นฐาน โดยระบบจัดการจัดการฐานข้อมูลที่ติดตั้งมาพร้อมกับระบบจะเป็น HSQLDB (Hypersonic SQL Database) ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่สร้างด้วยภาษาจาวาทั้งหมด ภายในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของ OpenOffice / LibreOffice สามารถสร้างตารางข้อมูล (Tables), ข้อคำถาม (Queries), ฟอร์ม (Forms) และรายงาน (Reports) ต่างๆ ด้วยเครื่องมือที่ครบครัน โปรแกรม OpenOffice/LibreOffice Base จะจัดเก็บแฟ้มฐานข้อมูลของโปรแกรมในแฟ้มนามสกุล .odb (OpenDocument Database)

Drawing (OpenOffice / LibreOffice Draw)
รูปที่ 1-7 โปรแกรมวาดภาพของ OpenOffice/LibreOffice
โปรแกรม OpenOffice / LibreOffice Drawing หรือ OO/LB Draw เป็นโปรแกรมสำหรับวาดรูปหรือสร้างรูปภาพพื้นฐานของ OpenOffice / LibreOffice โดยรูปภาพที่สร้างด้วยโปรแกรม OO/LB Draw จะเป็นภาพแบบเวกเตอร์ สามารถใช้สร้างรูปภาพได้ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ สามารถจัดเก็บลงในแฟ้มรูปภาพได้หลากหลายแบบ ได้แก่ BMP, GIF, JPEG และ PNG เป็นต้น โดยทั่วไปจะจัดเก็บในแฟ้มเอกสารที่มีส่วนนามสกุลเป็น .odg (OpenDocument Drawing)

หมายเหตุ
โปรแกรม OO/LB Draw หรือ OO/LB Impress สามารถจัดเก็บผลงานลงในแฟ้มแบบ .swf ซึ่งเป็นแฟ้มแบบ Flash ได้ด้วย

Math (OpenOffice /LibreOffice Formula)
รูปที่ 1-8 โปรแกรมสร้างสูตรทางคณิตศาสตร์ของ OpenOffice/LibreOffice
โปรแกรม OpenOffice / LibreOffice Math หรือ OO/LB Math เป็นโปรแกรมสำหรับใช้สร้างสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน โดยเนื้อหาของสูตรที่สร้างด้วยโปรแกรม OO/LB Math จะจัดเก็บในแฟ้มเอกสารที่มีส่วนนามสกุลเป็น .odf (OpenDocument Formula) โปรแกรม OO/LB Math จะมีกลไกสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของสูตรทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นในระดับหนึ่งด้วย
โดยทั่วไป เราสามารถเรียกใช้โปรแกรม OO/LB Math ในลักษณะโปรแกรมเสริมในโปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice/LibreOffice ได้ทุกโปรแกรม โดยการเลือกที่หัวข้อ “แทรก” -> “วัตถุ” -> “สูตร” หรือ Insert -> Object –> Formula จากเมนูของโปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice / LibreOffice ซึ่งสามารถสร้างสูตรทางคณิตศาสตร์ลงในเนื้อหาของเอกสารของโปรแกรมนั้นๆ ได้โดยตรง
รูปที่ 1-9 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชันของ OO/LB Math
บนโปรแกรมเอกสารของ OpenOffice / LibreOffice

หมายเหตุ
เราสามารถสร้างแมโครด้วยภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic ในการจัดการส่วนต่างๆ ของเอกสารของโปรแกรมต่างๆ ของโปรแกรมชุดสำนักงาน Open Office / LibreOffice ได้ทุกโปรแกรม

บันทึกประจำวันที่ 4 มิถุนายน พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
07:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:15 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:หน่อไม้ต้มน้ำใบย่านาง, ต้มจีดฟักเขียวเนื้อหมู, น้ำพริก
07:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):ตัดปาล์ม
13:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:หน่อไม้ต้มน้ำใบย่านาง, ต้มจีดฟักเขียวเนื้อหมู, น้ำพริก
14:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):ตัดปาล์ม
17:00 . เดรื่องปั้นไฟเพื่อสูบน้ำ ปรากฏว่าปั้มสูบน้ำไฟฟ้า 220 โวลต์เสีย เนื่องจากไม่ได้ใช้งานมานาน
17:30 .
แต่งแปรงถ่านสำหรับซ่อมมอเตอร์จักรยานไฟฟ้า (ใช้กับปั้มชักพลังงานโซลาร์เซลล์) และทำการติดตั้งเข้าซองของแปรงถ่านของมอเตอร์
18:30 . ไปบ้านหน้าจ๋อเพื่อเอาค่าเช่าที่ดินให้ยาย
21:00 . อาบน้ำ เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.