MyBanner

โฆษณา

วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ในการทำ App สำหรับ Android ไม่ควรใส่ปุ่มคำสั่งย้อนกลับเพิ่มบนแถบ Action Bar หรือหน้าจอของแอปพลิเคชันสำหรับ Android

  


ปุ่มย้อนกลับที่นิยมใช้บนแพล็ตฟอร์มอื่นๆ
แอปพลิเคชันบนแพล็ตฟอร์มอื่นๆ มักจะใส่ปุ่มรูปหัวลูกศรให้ย้อนกลับ วิธีการนี้เราจะไม่นำมาใช้ในการเขียนแอปพลิเคชันสำหรับ Android หรือแม้แต่ใส่ปุ่มคำสั่งเพื่อให้ผู้ใช้สั่งย้อนกลับหลังลงบนแถบ Action Bar โดยปรกติบนอุปกรณ์ Androidจะมีปุ่มสำหรับสั่งย้อนกลับให้ใช้อยู่แล้ว
ลักษณะของปุ่มย้อยกับบนตัวอุปกรณ์ Android
และในขณะที่เปลี่ยนไปใช้หน้าจอใหม่ ที่ตำแหน่งซ้ายสุดของแถบ Action Bar จะสามารถใส่เครื่องงหมายลูกศรย้อนกลับ ให้ผู้ใช้งานแตะเลือกย้อนกลับไปหน้าจอก่อนหน้าได้ โดยไม่จำเป็นต้องใส่ปุ่มคำสั่งในลักษณะดังกล่าวเพื่มเติมลงไปอีก
จุดลูกศรย้อนกลับบน Action Bar ของ Android
หลักการใช้การใช้หน้าจอ และการย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้กับแอปพลิเคชันสำหรับ Androidที่เราสร้างขึ้น ถือเป็นศิลปะ และเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งผู้พัฒนาจะต้องวางแผนลำดับการใช้หน้าจอและการย้อนกลับไว้เป็นอย่างดี หลักการง่ายๆ คือ เมื่อผู้ใช้แตะที่ปุ่มย้อนกลับของอุปกรณ์ Android บนจอภาพของอุปกรณ์จะต้องมีหน้าจอของแอปพลิเคชันที่ใช้งานหลังสุดแทนที่หน้าจอที่ใช้งานในขณะนั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จะต้องขึ้นอยู่กลับลักษณะการทำงานของแอปพลิเคชัน เนื่องจากบางแอปพลิเคชันการสั่งย้อนกลับไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าจอก่อนหน้าหน้าจอปัจจุบัน ในเอกสารคำแนะนำของ Androidในหัวข้อ “Navigation with Back and Up” ได้แนะนำหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับหน้าจอและการย้อนกลับไว้มากพอสมควร สามารถยึดเป็นแนวทางได้
ตัวอย่างแอปพลิเคชันบน Android ที่ไม่ได้ปฏิบัติการกฎเกณฑ์ข้อนี้


บันทึกประจำวันที่ 31 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014)

Note
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "The Power of Leader" วันที่ 1
เวลา
เหตุการณ์
04:30 . ตื่นนอน เตรียมเดินทางไปอบรมที่ศรีประจัน
05:30 .
เดินทางไปอบรมที่วังยางรีสอร์ท ศรีประจัน ไปฝากรถที่สถานีขนส่ง และเดินทางต่อไปดอนเจดีย์ พี่ภูวดิษฐ์มารับ เดินทางถึงวังยางรีสอร์ท ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
09:00 .
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "The Power of Leader" ของบริษัท เยส ไอ แคน คอร์เปอร์เรชัน (ประเทศไทย) จำกัด ณ วังยางรีสอร์ท ศรีประจัน สุพรรณบุรี
22:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.