MyBanner

วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เวลาลงมือเขียนแอปพลิเคชันสำหรับ Android ไม่ควรนำไอคอนของแพล็ตฟอร์มอื่นๆ มาปะปนเช่นเดียวกัน

  

แฟ้มรูปภาพไอคอนสำหรับใช้สร้างแอปพลิเคชันบน Android

ไอคอน (Icon) ในที่นี้หมายถึงรูปภาพเล็กๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอของแอปพลิเคชัน หรือบนจอภาพของอุปกรณ์ โดยทั่วไปไอคอนรูปหนึ่งๆ บนแท็บเล็ต หรือบนโทรศัพท์ จะหมายถึงคำสั่งงานอย่างใดอย่างหนึ่ง บางครั้งจึงมีคนเรียกว่า ไอคอนชุดคำสั่ง หรือ ไอคอนคำสั่งงาน ซึ่งแต่ละแพล็ตฟอร์มก็จะมีรูปแบบเฉพาะของแต่ละแพล็ตฟอร์มเช่นเดียวกับรูปแบบของชิ้นส่วนโปรแกรม
ยกตัวอย่างเช่น ไอคอนคำสั่งงานของ Androidจะมีลักษณะเป็นภาพลายเส้นของรูปภาพที่สัมพันธ์กับตัวงาน เป็นภาพ 1 มิติสีเดียว ไม่มีเส้นกรอบ หรือพื้นที่กรอบคลุมอยู่, ไอคอนคำสั่งงานของ iOS จะเป็นรูปภาพเล็กๆ ที่สัมพันธ์กับตัวงานสีเดียววางอยู่กรอบสี่เหลี่ยมพื้นทึบ ไม่มีเส้นกรอบ ส่วนไอคอนคำสั่งงานบน Windows Phone จะเป็นรูปภาพเล็กๆ ที่สัมพันธ์กับตัวงาน 1 มิติสีเดียว วางอยู่กรอบวงกลมสีเดียวกับรูปภาพอีกชั้นหนึ่ง
ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ Android ควรจะเลือกใช้รูปไอคอนตามรูปแบบของ Android ไม่ควรนำไอคอนของแพล็ตฟอร์มอื่นๆ มาปะปน โดยปรกติทางกลุ่มผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการ Androidจะจัดเตรียมรูปภาพไอคอนไว้ให้อย่างเพียงพอ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ Android (www.android.com)

ตาราง : ไอคอนของระบบปฏิบัติการ Android, iOS และ Windows Phone
Icon/
Platform
Social share
Action search
Social reply
Content discard
Navigation refresh
Bookmark
Android
iOS
Windows Phone


บันทึกประจำวันที่ 29 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน จัดเก็บต้นฉบับ และหนังสือที่ลงตีพิมพ์
07:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : ฉีดยาฆ่าหญ้าแปลงปลูกข้าวโพด
08:00 .
0.อาบน้ำ กินเข้าวเช้า
1.กับข้าว:ผัดเผ็ดหน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้ง, หน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริก, ต้มยำเห็ด
08:30 . กวาดพื้นใต้ถุนบ้าน
09:15 . ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
09:30 . Note:น้าไวมาให้ช่วยคิดขนาดของพื้นที่ที่ดินที่ไปรับจ้างไถไร่ให้
10:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):แก้ไขต้นฉบับบทความ
10:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):อ่านเอกสารเตรียมทำบทความเรื่อง
12:30 . ทดลองติดตั้งตะแกรงครอบใบมีดเครื่องตัดหญ้า
13:15 .
0.กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:ผัดเผ็ดหน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้ง, หน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริก, ต้มยำเห็ด
14:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):อ่านเอกสารเตรียมทำบทความเรื่อง
15:15 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : ดายหญ้าแปลงข้าวโพดข้าวเหนียว
18:15 . ไปบ้านน้าจ๋อ คิดเงินค่าเช่าที่ดิน และชำระหนี้เงินกู้ยืมและค่าไถที่ (กินข้าวบ้านน้าจ๋อ)
20:00 . อาบน้ำ เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.