MyBanner

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มชุดคำสั่งควบคุมการกำหนดและการใช้ตัวแปร ของภาษา OpenOffice/LibreOffice Basic (ชุด 1)

  


ชุดคำสั่ง : Option Base
ประเภทชุดคำสั่ง : Statement
      ทำหน้าที่กำหนดเลขชีช่อง ให้เริ่มต้นที่ 0 หรือ 1

รูปแบบชุดคำสั่ง :
         Option Base { 0 | 1}

คำสั่งนี้จะต้องวางไว้ที่ตอนต้นของมอดูลก่อนซับรูทีนหรือฟังก์ชันอื่นๆ ภายในมอดูล

ตัวอย่าง :
Option Base 1

SUB subExampleOptionBase
         Dim sVar(20) As String
         msgbox LBound(sVar())
END SUB

รูปที่ 21 ภาพการทำงานของซับรูทีน subExampleOptionBase

ชุดคำสั่ง : Let
ประเภทชุดคำสั่ง : Statement
       ทำหน้าที่กำหนดค่าให้กับตัวแปร

รูปแบบชุดคำสั่ง :
           [Let] VarName = Expression

พารามิเตอร์ :
           VarName หมายถึง ชื่อตัวแปรที่ต้องการกำหนดค่า
           Expression หมายถึง ค่าใดๆ ที่ต้องการกำหนดค่าไว้ในตัวแปร

เป็นชุดคำสั่งที่มีลักษณะเป็นตัวเลือกของภาษา Basic ซึ่งจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้

ตัวอย่าง :
SUB subExampleLetCommand
        Dim sText as String
        Let sText = "ยากจะตาย หากเราปั้นทรายให้เป็นแท่งทอง"

        MsgBox "จากคำสั่ง " + _
                       "Let sText = ""ยากจะตาย หากเราปั้นทรายให้เป็นแท่งทอง""" + _
                       Chr(13) + Chr(13) + _
                       "ความยาวของข้อความที่เก็บใน sText คือ " + Len(sText) + _
                       " ตัวอักษร"
END SUB
รูปที่ 22 ภาพการทำงานของซับรูทีน subExampleLetCommand

ชุดคำสั่ง : Option Explicit
ประเภทชุดคำสั่ง : Statement
      ทำหน้าที่ควบคุมหรือกำหนดให้การตั้งตัวแปรต่างๆ ภายในโปรแกรม จะต้องกำหนดตัวแปรด้วยคำสั่ง Dim ก่อนใช้ตัวแปรทั้งหมดภายในโปรแกรม

รูปแบบชุดคำสั่ง :
          Option Explicit

คำสั่งนี้จะต้องวางไว้ที่ตอนต้นของโมดูลก่อนซับรูทีนหรือฟังก์ชันอื่นๆ ภายในมอดูล

ตัวอย่าง :
         Option Explicit

SUB subExampleOptionExplicit
         Dim sVar As String
         sVar = "มาจะกล่าวบทไป"

         For i% = 1 to 10
            REM
         Next i%
END SUB
รูปที่ 23 ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อ subExampleOptionExplicit ทำงาน

ชุดคำสั่ง : Public
ประเภทชุดคำสั่ง : Statement
       ทำหน้าที่ กำหนดให้ตัวแปรหรืออะเรย์เป็นตัวแปรหรืออะเรย์แบบ Public ซึ่งทำให้ซับรูทีนหรือฟังก์ชันที่อยู่ในไลบรารีและมอดูลต่างๆ สามารถเรียกใช้และจัดการตัวแปรหรืออะเรย์ดังกล่าวได้ทั้งหมด
     ในการกำหนดให้ตัวแปรหรืออะเรย์เป็นตัวแปรหรืออะเรย์แบบ Public จะต้องวางไว้ตอนต้นของมอดูลนอกซับรูทีน หรือฟังก์ชันต่างๆ

รูปแบบชุดคำสั่ง :
          Public VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

ตัวอย่าง :
Public sPublicVar As String

SUB subExamplePublic
       sPublicVar = "ชื่อซับรูทีนชุดนี้คือ subExamplePulic"
       MsgBox sPublicVar
END SUB
รูปที่ 24 การทำงานของซับรูทีน subExamplePuplic

ชุดคำสั่ง : Global
ประเภทชุดคำสั่ง : Statement
      ทำหน้าที่ กำหนดให้ตัวแปรหรืออะเรย์เป็นตัวแปรหรืออะเรย์แบบ Global ซึ่งทำให้ซับรูทีน หรือฟังก์ชันที่อยู่ในไลบรารีและมอดูลต่างๆ ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นสามารถเรียกใช้งานได้ทั้งหมด
       ในการกำหนดให้ตัวแปรหรืออะเรย์เป็นตัวแปรหรืออะเรย์แบบ Global จะต้องวางไว้ตอนต้นของมอดูลนอกซับรูทีน หรือฟังก์ชันต่างๆ

รูปแบบชุดคำสั่ง :
           Global VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

ตัวอย่าง :
Global iGlobalVar As Integer

SUB subExampleGlobal
        iGlobalVar = iGlobalVar + 1
        MsgBox iGlobalVar
END SUB

บันทึกประจำวันที่ 24 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน อ่านวารสารไมโครคอมพิวเตอร์ และเอกสารจากการอบรมวิทยากร smart farmer ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
06:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับทความเรื่องใหม่
06:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):นำฟักทองไปส่งร้านค้า
07:30 . แวะคุยเรื่องขายระบบโซลาร์เซลล์ที่บ้านพี่ไพศาล
09:00 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แกงเปอะหน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งปลาดุก, ผักรวก, น้ำพริก
09:30 . ทำบัญชีครัวเรือน
10:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
11:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ติดตั้งมอเตอร์พลังงานโซลาร์เซลล์เข้ากับโม่บดข้าวโพด และโม่ข้าวโพดสำหรับเลี้ยงไก่
12:30 .
0.Note:น้าไวแวะมาที่บ้าน 1.กินข้าว พักผ่อน 2.กับข้าว:ไข่เจียว, ผักรวก, น้ำพริก
13:30 . สูบน้ำใช้ด้วยปั้มรถโม่ปูนพลังงานโซลาร์เซลล์
14:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำรูปภาพประกอบบทความ
15:30 . สภาพอากาศ:ฝนตก
16:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ดายหญ้าในแปลงข้าวโพด
18:15 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:ต้มจีดฟักเขียวซี่โครงหมู, ผักรวก, น้ำพริก
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.