MyBanner

โฆษณา

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มชุดคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการอะเรย์ ของภาษา OpenOffice/LibreOffice Basic

  


ชุดคำสั่ง : LBound
ประเภทชุดคำสั่ง : Function
      ทำหน้าแสดงของเขตหรือตำแหน่งแรกสุดของตัวแปรอะเรย์
รูปแบบชุดคำสั่ง :
         LBound (ArrayName [, Dimension])
ค่าที่ส่งกลับ : Integer
พารามิเตอร์ :
         ArrayName หมายถึง ชื่อตัวแปรอะเรย์
         Dimension หมายถึง เลขระบุชุดของมิติที่ต้องการ (อะเรย์หลายมิติ) ถ้าไม่ระบุ จะหมายถึงมิติแรกของตัวแปรอะเรย์นั้นๆ
รหัสข้อผิดพลาด :
          5 Invalid procedure call (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ชุดคำสั่ง Error หน้า)
         9 Subscript out of range

ชุดคำสั่ง : UBound
ประเภทชุดคำสั่ง : Function
      ทำหน้าที่แสดงขอบเขตหรือตำแหน่งสุดท้ายของตัวแปรอะเรย์
รูปแบบชุดคำสั่ง :
          UBound (ArrayName [, Dimension])
ค่าที่ส่งกลับ : Integer
พารามิเตอร์ :
          ArrayName หมายถึง ชื่อตัวแปรอะเรย์
          Dimension หมายถึง เลขระบุชุดของมิติที่ต้องการ (อะเรย์หลายมิติ) ถ้าไม่ระบุ จะหมายถึงมิติแรกของตัวแปรอะเรย์นั้นๆ
รหัสข้อผิดพลาด :
            5 Invalid procedure call (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ชุดคำสั่ง Error หน้า)
            9 Subscript out of range
ตัวอย่าง :
SUB subExampleLBoundAndUbound
         Dim sTest1(10 to 20) As String
         Dim sTest2(10 to 20, 5 To 60) As String
         Dim sDisplay As String

         sDisplay = "กำหนดอะเรย์ sTest1(10 To 20)"
         sDisplay = sDisplay + "และ sTest2(10 to 20, 5 To 60)" + Chr(13) + Chr(13)

         sDisplay = sDisplay + "ตำแหน่งแรกสุดของอะเรย์ sTest1 คือ "
         sDisplay = sDisplay + LBound(sTest1) + " จาก LBound(sTest1)" + Chr(13)

         sDisplay = sDisplay + "ตำแหน่งสุดท้ายของอะเรย์ sTest1 คือ "
         sDisplay = sDisplay + UBound(sTest1) + " จาก UBound(sTest1)" + Chr(13) + Chr(13)

         sDisplay = sDisplay + "ตำแหน่งแรกสุดของอะเรย์ sTest2 คือ "
         sDisplay = sDisplay + LBound(sTest2) + " จาก LBound(sTest2)" + Chr(13)

        sDisplay = sDisplay + "ตำแหน่งสุดท้ายของอะเรย์ sTest2 คือ "
        sDisplay = sDisplay + UBound(sTest2) + " จาก UBound(sTest2)" + Chr(13)

        sDisplay = sDisplay + "ตำแหน่งแรกสุดของอะเรย์ sTest2 มิติที่ 2 คือ "
        sDisplay = sDisplay + LBound(sTest2, 2) + " จาก LBound(sTest2, 2)" + Chr(13)

        sDisplay = sDisplay + "ตำแหน่งสุดท้ายของอะเรย์ sTest2 มิติที่ 2 คือ "
        sDisplay = sDisplay + UBound(sTest2, 2) + " จาก UBound(sTest2, 2)"

        'แสดงผลการทำงาน
        MsgBox sDisplay
END SUB
รูปที่ 19 ภาพการทำงานของซับรูทีน subExampleLBoundAndUbound

ชุดคำสั่ง : Array
ประเภทชุดคำสั่ง : Function
      ทำหน้ากำหนดค่าข้อมูลที่อยู่รูปของอะเรย์ให้กับตัวแปรแบบ Variant
รูปแบบชุดคำสั่ง :
          Array ( Argument list)
ดูเพิ่มเติมที่ : DimArray
พารามิเตอร์ :
            Argument list หมายถึง รายการค่าของข้อมูลที่ขั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (Comma)
ตัวอย่าง :
SUB subExampleArrayCommand
         Dim A As Variant
         A = Array("เมืองไทย", "ใหญ่อุดม", "ดินดีสม")

         Msgbox "จาก A = Array(""เมืองไทย"", ""ใหญ่อุดม"", ""ดินดีสม"")" + _
                                      Chr(13) + Chr(13) + "ค่าที่เก็บในช่อง A(2) คือ " + A(2)
END SUB

รูปที่ 20 ภาพการทำงานของซับรูทีน subExampleArrayCommand


ชุดคำสั่ง : DimArray
ประเภทชุดคำสั่ง : Function
       ทำหน้าที่สร้างอะเรย์แบบไม่ระบุชนิดข้อมูล หรือ Variant array ขึ้น
รูปแบบชุดคำสั่ง :
           DimArray ( Argument list)
พารามิเตอร์ :
           Argument list หมายถึง: รายการจำนวนช่องเก็บข้อมูลของอะเรย์ในมิติต่างๆ กรณีที่ไม่ระบุจะเป็นการสร้างอะเรย์ว่าง (empty array) เหมือนกับการสร้างอะเรย์ด้วยคำสั่ง DIM A()
รหัสข้อผิดพลาด :
          9 Subscript out of range (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ชุดคำสั่ง Error หน้า)
ดูเพิ่มเติมที่ : Array

ชุดคำสั่ง : Erase
ประเภทชุดคำสั่ง : Function
       ทำหน้าที่ลบเนื้อหาที่เก็บในตัวแปรอะเรย์
รูปแบบชุดคำสั่ง :
           Erase Arraylist
พารามิเตอร์ :
           Arraylist หมายถึง รายการตัวแปรอะเรย์ที่ต้องลบเนื้อหาข้อมูลที่เก็บในอะเรย์

บันทึกประจำวันที่ 23 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
05:00 . ตื่นนอน อ่านวารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ทำบัญชีครัวเรือน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
06:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
06:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : ไปพ่นน้ำหมักชีวภาพแปลงข้าวโพดข้าวเหนียว
07:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าวเช้า
1.กับข้าว:ผัดลูกน้ำเต้าเห็ดนางฟ้า, ไข่เจียว, ต้มยำหยวกกล้วยปลาช่อน
08:00 . กวาดพื้นใต้ถุนบ้าน
08:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):นำปาล์มไปส่ง
13:00 . ล้างรถมอเตอร์ไซด์และรถพ่วงข้าง
13:45 .
0.กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:ผัดลูกน้ำเต้าเห็ดนางฟ้า, ไข่เจียว, ต้มยำหยวกกล้วยปลาช่อน
14:30 . ทำบัญชีครัวเรือน จัดหน้าบัญชี
15:15 . สภาพอากาศ:ฝนตกหนัก
16:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : ดายหญ้าในแปลงข้าวโพดข้าวเหนียว
18:30 . ถอนหญ้าหน้าบ้าน
19:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:แกงเปอะหน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งปลาดุก, ไข่เจียว, กรวก, น้ำพริก
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.