MyBanner

โฆษณา

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มชุดคำสั่งตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรหรือข้อมูล ของภาษา OpenOffice/LibreOffice Basic

  


ชุดคำสั่ง : IsArray
ประเภทชุดคำสั่ง : Function
      ทำหน้าที่ตรวจสอบตัวแปรที่ระบุ ว่าเป็นตัวแปรอะเรย์ (array) หรือไม่ โดยถ้าเป็นตัวแปรอะเรย์ จะให้ผลเป็นค่าจริง (True) ถ้าไม่ใช่ จะให้ผลเป็นค่าเท็จ (False)
รูปแบบชุดคำสั่ง :
           IsArray (Var)
ค่าที่ส่งกลับ : Bool
พารามิเตอร์ :
           Var หมายถึง ชื่อตัวแปรใดๆ ที่ต้องการตรวจสอบ
รหัสข้อผิดพลาด :
           5 Invalid procedure call (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ชุดคำสั่ง Error)
ตัวอย่าง :
SUB subExampleIsArray
         Dim sNewData(10) as String
         MsgBox "ค่าของ IsArray(sNewData()) คือ " + IsArray(sNewData())
END SUB
 
รูปที่ 16 ภาพตัวอย่างการทำงานของซับรูทีน subExampleIsArray
ชุดคำสั่ง : IsDate
ประเภทชุดคำสั่ง : Function
      ทำหน้าที่ตรวจสอบค่าที่ระบุ ว่าสามารถทำเป็นหรือแปลงเป็นข้อมูลแบบ Date ได้หรือไม่ โดยถ้าสามารถกระทำได้ จะให้ผลเป็นค่าจริง (True) ถ้าไม่ใช่ จะให้ผลเป็นค่าเท็จ (False)
รูปแบบชุดคำสั่ง :
           IsDate (Expression)
ค่าที่ส่งกลับ : Bool
พารามิเตอร์ :
           Expression หมายถึง ตัวเลข หรือข้อความที่ต้องการตรวจสอบ
รหัสข้อผิดพลาด :
          5 Invalid procedure call (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ชุดคำสั่ง Error)
ตัวอย่าง :
SUB subExampleIsDate
        Dim sDate As String
        Dim sDisplay As String
        sDate = "05.01.2007"
        sDisplay = "sDate เป็นตัวแปร String" + Chr(13) + Chr(13)
        sDisplay = sDisplay + "คำสั่ง sDate = ""05.01.2007"" " + Chr(13)
        sDisplay = sDisplay + "เมื่อใช้คำสั่ง IsDate(sDate) ตรวจสอบ" + Chr(13)
        sDisplay = sDisplay + "ผลที่ได้คือ " + IsDate(sDate) + Chr(13) + Chr(13)

        sDate = "05x01x2007"

       sDisplay = sDisplay + "สำหรับคำสั่ง sDate = ""05x01x2007"" " + Chr(13)
       sDisplay = sDisplay + "เมื่อใช้คำสั่ง IsDate(sDate) ตรวจสอบ" + Chr(13)
       sDisplay = sDisplay + "ผลที่ได้คือ " + IsDate(sDate)

       MsgBox sDisplay
END SUB
รูปที่ 17 ภาพตัวอย่างการทำงานของซับรูทีน subExampleIsDate
ชุดคำสั่ง : IsEmpty
ประเภทชุดคำสั่ง : Function
      ทำหน้าที่ตรวจสอบตัวแปรที่ระบุ ว่าเป็นค่าว่าง หรือไม่มีค่าใดๆ บรรจุอยู่ (Empty) ใช่หรือไม่ ถ้าเป็นค่าว่าง หรือไม่มีค่าใดๆ จะให้ผลเป็นค่าจริง (True) แต่ถ้าทีค่าบรรจุอยู่ จะให้ผลเป็นค่า (เท็จ)
รูปแบบชุดคำสั่ง :
        IsEmpty (Var)
ค่าที่ส่งกลับ : Bool
พารามิเตอร์ :
         Var หมายถึงตัวแปรใดๆ ที่ต้องการตรวจสอบ
รหัสข้อผิดพลาด :
         5 Invalid procedure call (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ชุดคำสั่ง Error)
ตัวอย่าง :
SUB subExampleIsEmpty
       Dim checkData

       checkData = Empty

       MsgBox "ผลการใช้คำสั่ง IsEmpty(checkData) " + Chr(13) + _
                      "หลังคำสั่ง checkData = Empty คือ " + IsEmpty(checkData)
END SUB
รูปที่ 18 ภาพตัวอย่างการทำงานของซับรูทีน subExampleIsEmpty

ชุดคำสั่ง : IsError
ประเภทชุดคำสั่ง : Function
      ทำหน้าที่ตรวจสอบค่าในตัวแปรที่ระบุ ว่าเป็นค่าที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาด หรือ error หรือไม่ ถ้าใช่จะให้ผลเป็นค่าจริง (True) ถ้าไม่ใช่จะให้ผลเป็นค่าเท็จ (False)
รูปแบบชุดคำสั่ง :
           IsError (Var)
ค่าที่ส่งกลับ : Bool
พารามิเตอร์ :
          Var หมายถึง ตัวแปรใดๆ ที่ต้องการตรวจสอบ

ชุดคำสั่ง : IsNull
ประเภทชุดคำสั่ง : Function
      ทำหน้าที่ตรวจสอบตัวแปรที่ระบุ ว่ามีค่าเป็น Null หรือไม่ ถ้าในตัวแปรดังกล่าวมีค่าเป็น Null จะให้ผลเป็นค่าจริง (True) ถ้าไม่ใช่ค่า Null จะให้ผลเป็นค่าเท็จ (False)
รูปแบบชุดคำสั่ง :
          IsNull (Var)
ค่าที่ส่งกลับ : Bool
พารามิเตอร์ :
           Var หมายถึง ตัวแปรใดๆ ที่ต้องการตรวจสอบ
รหัสข้อผิดพลาด :
           5 Invalid procedure call (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ชุดคำสั่ง Error)

ชุดคำสั่ง : IsNumeric
ประเภทชุดคำสั่ง : Function
      ทำหน้าที่ตรวจสอบค่าที่ระบุ ว่าสามารถทำเป็นข้อมูลแบบตัวเลข (Numeric) ได้หรือไม่
รูปแบบชุดคำสั่ง :
           IsNumeric (Exp)
ค่าที่ส่งกลับ : Bool
พารามิเตอร์ :
           Exp หมายถึง ค่าหรือตัวแปรใดๆ ที่ต้องการตรวจสอบ
รหัสข้อผิดพลาด :
           5 Invalid procedure call (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ชุดคำสั่ง Error)
ตัวอย่าง :
SUB subExampleIsNumeric
         Dim vTest As Variant

         vTest = "กขคง"

         Print IsNumeric(vTest) 'ให้ผลเป็นค่าเท็จ (False)

         vTest = "123"
         Print IsNumeric(vTest) 'ให้ผลเป็นค่าจริง (True)
END SUB

ชุดคำสั่ง : IsObject
ประเภทชุดคำสั่ง : Function
      ทำหน้าที่ตรวจสอบตัวแปรออบเจ็กต์ที่ระบุ ว่าเป็น OLE object หรือไม่ ถ้าใช่ จะให้ผลเป็นค่าจริง (True) ถ้าไม่ใช่จะให้ผลเป็นค่าเท็จ (Fasle)
รูปแบบชุดคำสั่ง :
          IsObject (ObjectVar)
ค่าที่ส่งกลับ : Bool
พารามิเตอร์ :
           ObjectVar หมายถึง ตัวแปรออบเจ็กต์ที่ต้องการตรวจสอบ
รหัสข้อผิดพลาด :
           5 Invalid procedure call (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ชุดคำสั่ง Error)

บันทึกประจำวันที่ 22 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
04:30 . ตื่นนอน อ่านวารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
05:30 . เตรียมตัวเดินทางไปสำนักงานเกษตรอำเภอ
06:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):นำฟักทองไปส่งร้านค้า
06:30 . เดินทางไปสำนักงานเกษตรอำเภอ แวะเติมเงินโทรศัพท์หน้านิคมฯ แวะเช็กเงินที่ตู้ ATM หน้าร้าน 7-11 และซื้อลูกอมใน 7-11
07:00 . เดินทางไปอบรมที่ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี ในหัวข้อ วิทยากรเกษตรกรในการจัดทำแผนพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักเกณฑ์และ คุณสมบัติ Smart Farmer (เดินทางไปกับรถผู้ใหญ่แดง)
16:30 . ขากลับแวะซื้อยาร้านสุวรรณเวช, ซื้อข้าวโพดสำหรับเลี้ยงไก่, กลับถึงบ้าน
17:30 . ไปลงซื้อในหมู่บ้าน (นายอำเภอคนใหม่มาในหมู่บ้าน) ไปบ้านพี่ไพศาลแต่ไม่พบ
18:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:ไข่เจียว, ต้มยำหยวกกล้วยปลาช่อน, ผักรวก, น้ำพริก, หน่อไม้ไผ่ตง ลืมแล้งต้มน้ำใบย่านาง
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.