MyBanner

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มชุดคำสั่งในการกำหนดตัวเก็บค่าคงที่หรือตัวแปร ของภาษา OpenOffice/LibreOffice Basic (ชุด 2)

  


ชุดคำสั่ง : DefLng
ประเภทชุดคำสั่ง : Statement
      ทำหน้าที่ กำหนดตัวอักษรเริ่มต้นที่ระบุของชื่อตัวแปรที่ไม่ได้กำหนดชนิดเฉพาะเจาะจงไว้ ให้มีชนิดเป็น Long Integer
รูปแบบชุดคำสั่ง :
           DefLng Characterrange1[, Characterrange2[,...]]
พารามิเตอร์ :
           Characterrange หมายถึง ตัวอักษรตั้งต้นของชื่อตัวแปรที่ต้องการให้ตัวแปรนั้นๆ มีชนิดเป็น Long Integer

ชุดคำสั่ง : DefObj
ประเภทชุดคำสั่ง : Statement
      ทำหน้าที่ กำหนดตัวอักษรเริ่มต้นที่ระบุของชื่อตัวแปรที่ไม่ได้กำหนดชนิดเฉพาะเจาะจงไว้ ให้มีชนิดเป็น Object
รูปแบบชุดคำสั่ง :
           DefObj Characterrange1[, Characterrange2[,...]]
พารามิเตอร์ :
           Characterrange หมายถึง ตัวอักษรตั้งต้นของชื่อตัวแปรที่ต้องการให้ตัวแปรนั้นๆ มีชนิดเป็น Object

ชุดคำสั่ง : DefSng
ประเภทชุดคำสั่ง : Statement
      ทำหน้าที่ กำหนดตัวอักษรเริ่มต้นที่ระบุของชื่อตัวแปรที่ไม่ได้กำหนดชนิดเฉพาะเจาะจงไว้ ให้มีชนิดเป็น Single
รูปแบบชุดคำสั่ง :
           DefSng Characterrange1[, Characterrange2[,...]]
พารามิเตอร์ :
           Characterrange หมายถึง ตัวอักษรตั้งต้นของชื่อตัวแปรที่ต้องการให้ตัวแปรนั้นๆ มีชนิดเป็น Single

ชุดคำสั่ง : DefStr
ประเภทชุดคำสั่ง : Statement
      ทำหน้าที่ กำหนดตัวอักษรเริ่มต้นที่ระบุของชื่อตัวแปรที่ไม่ได้กำหนดชนิดเฉพาะเจาะจงไว้ ให้มีชนิดเป็น String
รูปแบบชุดคำสั่ง :
          DefStr Characterrange1[, Characterrange2[,...]]
พารามิเตอร์ :
          Characterrange หมายถึง ตัวอักษรตั้งต้นของชื่อตัวแปรที่ต้องการให้ตัวแปรนั้นๆ มีชนิดเป็น String

ชุดคำสั่ง : DefVar
ประเภทชุดคำสั่ง : Statement
     ทำหน้าที่ กำหนดตัวอักษรเริ่มต้นที่ระบุของชื่อตัวแปรที่ไม่ได้กำหนดชนิดเฉพาะเจาะจงไว้ ให้มีชนิดเป็น Variant
รูปแบบชุดคำสั่ง :
         DefVar Characterrange1[, Characterrange2[,...]]
พารามิเตอร์ :
         Characterrange หมายถึง ตัวอักษรตั้งต้นของชื่อตัวแปรที่ต้องการให้ตัวแปรนั้นๆ มีชนิดเป็น Variant
ตัวอย่าง :
REM ตัวอักษรเริ่มต้นชนิดกำหนดตัวแปร
DefBool b
DefDate t
DefDbL d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefStr s
DefVar v

SUB subExampleDefxxx
         sDisplay = "DefBool b" + Chr(13) + _
                             "DefDate t" + Chr(13) + _
                             "DefDbL d" + Chr(13) + _
                             "DefInt i" + Chr(13) + _
                             "DefLng l" + Chr(13) + _
                             "DefObj o" + Chr(13) + _
                             "DefStr s" + Chr(13) + _
                             "DefVar v" + Chr(13) + Chr(13)

         sDisplay = sDisplay+"sDisplay เป็นตัวแปร String"+Chr(13)

         bOk = True
         sDisplay = sDisplay+"bOk เป็นตัวแปร Boolean ="+bOk+Chr(13)

         tToday = Now()
         sDisplay = sDisplay+"tToday เป็นตัวแปร Date ="+tToday+Chr(13)

         dValue = 12345.67891
         sDisplay = sDisplay+"dValue เป็นตัวแปร Double ="+dValue+Chr(13)

         iData = 12345.67891
         sDisplay = sDisplay+"iData เป็นตัวแปร Integer ="+iData+Chr(13)

         oDoc = ThisComponent
         sDisplay = sDisplay+"oDoc เป็นตัวแปร Object"+Chr(13)

         vSample = 1
         vSample = "ค่าใดๆ"
         sDisplay = sDisplay+"vSample เป็นตัวแปร Variant ="+vSample+Chr(13)

         eTest = 3
         sDisplay = sDisplay+"eTest เป็นตัวแปรเกี่ยวกับ Error ="+eTest

         MsgBox sDisplay
END SUB
รูปที่ 14 ภาพตัวอย่างการทำงานของซับรูทีน subExampleDefxxx
ชุดคำสั่ง : Dim
ประเภทชุดคำสั่ง : Statement
      ทำหน้าที่ กำหนดตัวแปร หรือตัวแปรอะเรย์
รูปแบบชุดคำสั่ง :
          Dim VarName [(start To end)] [As VarType][, VarName2 [(start To end)] [As VarType][,...]]
พารามิเตอร์ :
          VarName หมายถึง ชื่อตัวแปร
          Start, End หมายถึง เลขเริ่มต้น และเลขสิ้นสุดสำหรับกรณีตั้งตัวแปร อะเรย์ โดยอะเรย์ที่ได้จะมีขนาดเท่ากับ (end-start)+1
           VarType หมายถึง ชื่อระบุชนิดของข้อมูล (รายละเอียดในตาราง)

ตาราง : ชื่อระบุชนิดของข้อมูล
ชื่อชนิดข้อมูล
รายละเอียด
Bool
สำหรับกำหนดตัวแปรแบบ Boolean
Currency
สำหรับกำหนดตัวแปรแบบ Currency (สำหรับเก็บค่าตัวเลขทางการเงิน ซึ่งเป็นเลขทศนิยมที่มีเลขหลังจุด 4 หลัก)
Date
สำหรับกำหนดตัวแปรแบบ Date
Double
สำหรับกำหนดตัวแปรแบบ Double-precision floating-point (สำหรับเก็บเลขทศนิยมที่มีค่าอยู่ในช่วง 1,79769313486232 x 10E308 ถึง 4,94065645841247 x 10E-324)
Integer
สำหรับกำหนดตัวแปรแบบ Integer (สำหรับเก็บเลขจำนวนเต็มที่มีค่าอยู่ในช่วง -32768 ถึง 32767)
Long
สำหรับกำหนดตัวแปรแบบ Long Integer (สำหรับเก็บเลขจำนวนเต็มที่มีค่าอยู่ในช่วง (-2.147.483.648 ถึง 2.147.483.647)
Object
สำหรับกำหนดตัวแปรแบบ Object
Single
สำหรับกำหนดตัวแปรแบบ Single-precision floating-point (สำหรับเก็บเลขทศนิยมที่มีค่าอยู่ในช่วง 3,402823 x 10E38 ถึง 1,401298 x 10E-45)
String
สำหรับกำหนดตัวแปรแบบ String ซึ่งใช้เก็บข้อความขนาดไม่เกิน 64 K
Variant
สำหรับกำหนดตัวแปรแบบ Variant สำหรับการกำหนดตัวแปรชนิดนี้ จะใช้คำสั่ง As Variant หรือไม่ก็ได้

ชุดคำสั่ง : ReDim
ประเภทชุดคำสั่ง : Statement
      ทำหน้าที่ กำหนดตัวแปร หรือตัวแปรอะเรย์ เช่นเดียวกับคำสั่ง Dim โดยทั่วไปจะใช้สำหรับเปลี่ยนแปลงขนาดของอะเรย์ หรือต้องการล้างข้อมูลในตัวแปรเดิม ในกรณีที่ต้องการให้ข้อมูลเดิมคงอยู่ไม่สูญหายไป จะใช้คำสั่ง Preserve กำกับไว้ในคำสั่ง
รูปแบบชุดคำสั่ง :
           ReDim VarName [(start To end)] [As VarType][, VarName2 [(start To end)] [As VarType][,...]]
พารามิเตอร์ :
          VarName หมายถึง ชื่อตัวแปร
          Start, End หมายถึง เลขเริ่มต้น และเลขสิ้นสุดสำหรับกรณีตั้งตัวแปร อะเรย์ โดยอะเรย์ที่ได้จะมีขนาดเท่ากับ (end-start)+1
          VarType หมายถึง ชื่อระบุชนิดของข้อมูล (รายละเอียดในตารางที่ 8)
ตัวอย่าง :
SUB subExampleDimAndReDim
         Dim iValue() As Integer 'กำหนดตัวแปรอะเรย์โดยไม่ระบุจำนวนช่องเก็บ
         Dim iCount As Integer 'กำหนดตัวแปรแบบ Integer
         Dim sDisplay As String 'กำหนดตัวแปรเก็บข้อความสำหรับแสดงผล

        ReDim iValue(5) As integer 'เปลี่ยนขนาดตัวแปร iValue เป็น 5 ช่อง
        For iCount = 1 To 5
                iValue(iCount) = iCount
                sDisplay = sDisplay + "ค่าตัวแปรอะเรย์ iValue() = ช่องที่ " + _
                iCount + " คือ : " + iValue(iCount) + Chr(13)
        Next iCount

        MsgBox sDisplay
END SUB
รูปที่ 15 ภาพตัวอย่างการทำงานของซับรูทีน subExampleDimAndReDim

บันทึกประจำวันที่ 21 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
05:30 . ตื่นนอน ทำบัญชีครัวเรือน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
06:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
06:45 .
0.กินข้าวเช้า
1.กับข้าว:แกงมะเขือใส่กบ, แจ่วกบ, ผักรวก, น้ำพริก, หน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งต้มน้ำใบน่ายาง
07:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):ตัดปาล์ม
12:00 .
ติดตั้ง UPS ดัดแปลงสำหรับใช้กับโซลาร์เซลล์ที่ซุ้มหน้าบ้านไว้สำหรับงานชาร์จไฟฉาย และงานที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 วัตต์
13:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:แกงมะเขือใส่กบ, แจ่วกบ, ผักรวก, น้ำพริก, หน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งต้มน้ำใบน่ายาง
14:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):ตัดปาล์ม
18:00 . รื้อมัลติมิเตอร์เครื่องเก่าเอาอะไหล่มาใช้
18:30 . ทำบันทึกประจำวัน ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
19:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ไปขนฟักทอง
19:15 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:ผักรวก, น้ำพริก, หน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งต้มน้ำใบย่านาง, ต้มยำหยวกกล้วยปลาช่อน
21:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.