MyBanner

โฆษณา

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มชุดคำสั่งในการกำหนดตัวเก็บค่าคงที่หรือตัวแปร ของภาษา OpenOffice/LibreOffice Basic (ชุด 1)

  


ชุดคำสั่ง : Const
ประเภทชุดคำสั่ง : Statement
      ทำหน้าที่กำหนดตัวเก็บค่าคงที่ (constant) เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ตลอดระยะเวลาที่โปรแกรมประมวลผล ตัวเก็บค่าคงที่จะต่างจากตัวแปรตรงที่ การกำหนดตัวเก็บค่าคงที่จะไม่ต้องกำหนดชนิดของข้อมูล (Type) เหมือนตัวแปร
รูปแบบชุดคำสั่ง :
         Const ConstantName = Expression
พารามิเตอร์ :
         ConstantName หมายถึง ชื่อตัวแปรหรือตัวเก็บค่าคงที่
ตัวอย่าง :
SUB subExampleConst
         Const iTestConst = 2550
        Msgbox "หนังสือเล่มนี้เริ่มรวบรวมเนื้อหาครั้งแรก" + Chr(13) + _
                 "ในปี พ.. " + iTestConst
END SUB
 
รูปที่ 13 ภาพตัวอย่างการทำงานของซับรูทีน subDataConvertFunction
ชุดคำสั่ง : DefBool
ประเภทชุดคำสั่ง : Statement
      ทำหน้าที่ กำหนดตัวอักษรเริ่มต้นที่ระบุของชื่อตัวแปรที่ไม่ได้กำหนดชนิดเฉพาะเจาะจงไว้ ให้มีชนิดเป็น Boolean
รูปแบบชุดคำสั่ง :
           DefBool Characterrange1[, Characterrange2[,...]]
พารามิเตอร์ :
          Characterrange หมายถึง ตัวอักษรตั้งต้นของชื่อตัวแปรที่ต้องการให้ตัวแปรนั้นๆ มีชนิดเป็น Boolean

ชุดคำสั่ง : DefCur
ประเภทชุดคำสั่ง : Statement
     ทำหน้าที่ กำหนดตัวอักษรเริ่มต้นที่ระบุของชื่อตัวแปรที่ไม่ได้กำหนดชนิดเฉพาะเจาะจงไว้ ให้มีชนิดเป็น Currency
รูปแบบชุดคำสั่ง :
           DefCur Characterrange1[, Characterrange2[,...]]
พารามิเตอร์ :
          Characterrange หมายถึง ตัวอักษรตั้งต้นของชื่อตัวแปรที่ต้องการให้ตัวแปรนั้นๆ มีชนิดเป็น Currency

ชุดคำสั่ง : DefDate
ประเภทชุดคำสั่ง : Statement
      ทำหน้าที่ กำหนดตัวอักษรเริ่มต้นที่ระบุของชื่อตัวแปรที่ไม่ได้กำหนดชนิดเฉพาะเจาะจงไว้ ให้มีชนิดเป็น Date
รูปแบบชุดคำสั่ง :
          DefDate Characterrange1[, Characterrange2[,...]]
พารามิเตอร์ :
          Characterrange หมายถึง ตัวอักษรตั้งต้นของชื่อตัวแปรที่ต้องการให้ตัวแปรนั้นๆ มีชนิดเป็น Date

ชุดคำสั่ง : DefDbl ประเภทชุดคำสั่ง : Statement
      ทำหน้าที่ กำหนดตัวอักษรเริ่มต้นที่ระบุของชื่อตัวแปรที่ไม่ได้กำหนดชนิดเฉพาะเจาะจงไว้ ให้มีชนิดเป็น Double
รูปแบบชุดคำสั่ง :
           DefDbl Characterrange1[, Characterrange2[,...]]
พารามิเตอร์ :
           Characterrange หมายถึง ตัวอักษรตั้งต้นของชื่อตัวแปรที่ต้องการให้ตัวแปรนั้นๆ มีชนิดเป็น Double

ชุดคำสั่ง : DefErr
ประเภทชุดคำสั่ง : Statement
      ทำหน้าที่ กำหนดตัวอักษรเริ่มต้นที่ระบุของชื่อตัวแปรที่ไม่ได้กำหนดชนิดเฉพาะเจาะจงไว้ ให้เป็นตัวแปรเกี่ยวกับ Error
รูปแบบชุดคำสั่ง :
           DefErr Characterrange1[, Characterrange2[,...]]
พารามิเตอร์ :
          Characterrange หมายถึง ตัวอักษรตั้งต้นของชื่อตัวแปรที่ต้องการให้ตัวแปรนั้นๆ ให้เป็นตัวแปรเกี่ยวกับ Error

ชุดคำสั่ง : DefInt
ประเภทชุดคำสั่ง : Statement
      ทำหน้าที่ กำหนดตัวอักษรเริ่มต้นที่ระบุของชื่อตัวแปรที่ไม่ได้กำหนดชนิดเฉพาะเจาะจงไว้ ให้มีชนิดเป็น Integer
รูปแบบชุดคำสั่ง :
           DefInt Characterrange1[, Characterrange2[,...]]
พารามิเตอร์ :
          Characterrange หมายถึง ตัวอักษรตั้งต้นของชื่อตัวแปรที่ต้องการให้ตัวแปรนั้นๆ มีชนิดเป็น Integer

บันทึกประจำวันที่ 20 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
05:00 . ตื่นนอน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
05:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):พิมพ์ต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
06:45 . อ่านเอกสารที่ดาวน์โหลดมา
07:30 .
0.กินข้าวเช้า
1. กับข้าว:แกงมะเขือใส่กบ, หน้อไม้ไผ่ตงต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริก, ผักรวก
08:00 .
0.Note:ฟิล์มและญาติๆ มาเยี่ยมบ้าน
1.งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):เตรียม เครื่องมือ และตัดปาล์ม
12:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน ไปตัดผมแต่ไม่ได้ตัดเนื่องจากคนรอตัดผมหลายคน
1. กับข้าว:แกงมะเขือใส่กบ, หน้อไม้ไผ่ตงต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริก, ผักรวก
13:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):ตัดปาล์ม
17:30 . ไปตัดผมร้านพี่หนึ่ง
18:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:แกงมะเขือใส่กบ, แจ่วกบ, หน่อไม้ต้มน้ำใบย่านาง, ผักรวก, น้ำพริก
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.