MyBanner

โฆษณา

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มชุดคำสั่งดำเนินการเปรียบเทียบ ของภาษา OpenOffice/LibreOffice Basic

  


เครื่องหมาย : = หรือ < หรือ > หรือ <= หรือ >=
ประเภทชุดคำสั่ง : Operator
ทำหน้าที่ ดำเนินการเปรียบเทียบระหว่างค่าข้อมูล 2 ชุด โดยให้ผลเป็นค่าจริง (-1 หรือ True) หรือเท็จ (0 หรือ False)

ตาราง : รายละเอียดเครื่องหมายคำเนินการเปรียบเทียบ
เครื่องหมาย
การดำเนินการ
=
เท่ากับ
<
น้อยกว่า
>
มากกว่า
<=
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
>=
มากกว่าหรือเท่ากับ
<>
ไม่เท่ากับ

รูปแบบชุดคำสั่ง :
           Result = Expression1 { = | < | > | <= | >= } Expression2
พารามิเตอร์ :
           Result หมายถึง ที่เก็บผลลัพธ์การดำเนินการเปรียบเทียบ
           Expression1 หมายถึง ค่าข้อมูลที่ต้องการให้เป็นตัวตั้ง
           Expression2 หมายถึง ค่าข้อมูลที่ต้องการให้เป็นตัวเปรียบเทียบ
ตัวอย่าง :
SUB subTestComparisonOperators
         DIM sFile As String 'เก็บชื่อแฟ้มทีละชื่อ
         DIM sListFile As String 'เก็บรายชื่อแฟ้ม
         DIM sRoot As String 'เก็บไดเรกเทอรีเริ่มต้น

         sRoot = "/home/dhawintra/เพลง/" 'กำหนดไดเรกเทอรีตามต้องการ
         sFile = Dir$(sRoot) 'อ่านชื่อแฟ้มในไดเรกเทอรี
         If (sFile <> "") Then 'ถ้ามีชื่อแฟ้ม (ไม่ใช่ข้อความว่าง)
                   sListFile = sFile
                  Do 'ดำเนินการ
                          sFile = Dir$
                          sListFile = sListFile & Chr(13) & sFile
                  Loop Until (sFile = "") 'จนกระทั่งไม่มีชื่อแฟ้ม
                  Msgbox sListFile 'แสดงรายชื่อแฟ้มที่อ่านได้
         End If
END SUB

รูปที่ 9 ภาพตัวอย่างการทำงานของซับรูทีน subTestComparisonOperators

บันทึกประจำวันที่ 18 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
04:00 . ตื่นนอน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
04:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):แก้ไขโครงสร้างการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบทความของบล็อก วันวานฉันทำอะไร
06:00 . กวาดเศษใบไม้รอบบ้าน
06:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ถอนต้นข้าวโพดที่ขึ้นหลายต้นทิ้ง และดายหญ้าด้วยเครื่องแทกร่อง
08:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าวเช้า
1.กับข้าว:แกงใบผผักหวานป่าผักกันตงเห็ดนางฟ้าปลาดุก, หน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพรืก, ต้มจีดเส้นหมี่ขาว
09:00 . ทดสอบการทำงานของปั้มชัก ดูเหมือนว่าสปริงลิ้นวาล์วหัก
09:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):แก้ไขโครงสร้างการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบทความของบล็อก วันวานฉันทำอะไร2557 05 พฤษภาคม, คู่มืออ้างอิงชุดคำสั่งพื้นฐานภาษา AOO/LibreOffice Basic
10:15 . สูบน้ำใช้ด้วยปั้มชักพลังงานโซลาร์เซลล์
10:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำรุปภาพประกอบบทความ
12:30 .
0.กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:แกงใบผผักหวานป่าผักกันตงเห็ดนางฟ้าปลาดุก, หน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพรืก, ต้มจีดเส้นหมี่ขาว
13:15 . เดินไปดูแปลงฟักทอง, ลงดูฟูตวาล์วในแอ่งน้ำ
13:45 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):สูบน้ำรดต้นไม้ที่เพราะชำไว้ด้วยโซาร์เซลล์
14:45 . รื้อลวดทองแดงไว้ทำเจนเนอเรเตอร์
15:30 . พิมพ์ต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
16:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงปลูกข้าวไรท์เบอร์รี่ (6/2557):ทำโครงไม้ไผ่สำหรับทำที่ล้อมมุ้งเขียวล้อมพื้นที่ปลูกข้าว
18:15 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:แกงส้มผักเขียวปลาดุก, สะตอสด, น้ำบูดู
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.