MyBanner

โฆษณา

วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้งานอยู่

  


นื่องจากที่บ้านผู้เขียนไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งของการไฟฟ้ามากว่า 2 ปีแล้ว แต่ได้จัดทำเป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์แทนระบบไฟฟ้า 220 โวลต์เดิม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “บ้านฉัน พลังงานทดแทน” และ “ชีวิต 12 โวลต์”) สำหรับไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ เป็นไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์ขณะที่มีแสงแดดจากดวงอาทิตย์ และชาร์จเก็บลงแบตเตอรี่ เพื่อเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ในช่วงเวลากลางคืน หรือช่วงไม่มีแสงแดด
ในช่วงที่ผู้เขียนทำบทความชุดนี้ ที่บ้านผู้เขียนมีแผงโซลาร์เซลล์ใช้ทั้งหมดจำนวน 6 แผง เป็นแผงโซลาร์เซลล์แบบโพลี่คริสตรัลไลน์ ขนาด 120 วัตต จำนวน 2 แผง และแผงโซลาร์เซลล์แบบ อะมอร์ฟัส ขนาด 40 วัตต์จำนวน 4 แผง สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 400 วัตต์ต่อวัน โดยแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดจะแยกเป็นชุดการผลิตไฟฟ้าเป็น 2 ชุด คือ 120 วัตต์ สำหรับระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ที่ทำเป็นระบบไฟฟ้าภายในบ้าน อีก 380 วัตต์ใช้กับระบบสูบน้ำและเครื่องโม่บดต่างๆ ซึ่งจะเลือกใช้ทั้ง 12 โวลต์ และ 24 โวลต์
แผงโซลาร์เซลล์แผงแรกที่ได้มา เป็นแผงโซลาร์เซลล์แบบโพลี่คริสตรัลไลน์ ขนาด 120 วัตต์ เป็นแผงหลักแผงเดียวที่ต่อเข้ากับระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ภายในบ้าน แผงโซลาร์เซลล์แผงนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างหลังดวงอาทิตย์ตกดินไปแล้ว ด้วยดวงไฟแอลอีดีจำนวน 12 ดวง กำลังไฟฟ้าที่ได้สามารถเปิดดวงไฟทั้งหมดให้แสงสว่างได้ทั้งคืน และยังมีเหลือเพียงพอสำหรับเปิดทีวีสำหรับรถยนต์ และเครื่องรับสัญญาณจานดาวเทียมดัดแปลงให้ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ ได้ต่อเนื่องประมาณ 3 ชั่วโมง (ทีวีดับ แต่ดวงไฟยังให้แสงสว่างได้อยู่) และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเน็ตบุคได้อีกประมาณ 1 ชั่วโมง (เครืองคอมพิวเตอร์ดับ จะยังสามารถดูทีวีได้อีกระยะหนึ่ง และดวงไฟยังคงให้แสงสว่างได้ทั้งคืน) ส่วนช่วงเวลากลางวันสามารถดูทีวี และเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ตลอดวัน
แผงโซลาร์เซลล์อีกกลุ่มหนึ่ง เป็นแผงโซลาร์เซลล์แบบอะมอร์ฟัส จำนวน 4 แผง กระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์แบบอะมอร์ฟัสนี้จะเป็นกระแสไฟ 36 โวลต์ โดยผู้เขียนนำมาต่อขนานกัน ต่อสายไฟฟ้าชาร์จลงแบตเตอรี่ที่ต่ออนุกรมกันไว้จำนวน 3 ลูก รวมกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์แบบอะมอฟัสได้ประมาณ 160 วัตต์
ในการนำไฟฟ้าไปใช้งานผู้เขียนจะแยกเป็น 2 ส่วนคือ ระบบสูบน้ำจะใช้เป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์ ดังนั้นจึงต้องแยกสายไฟฟ้าที่ต่อมาจากแบตเตอรี่ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแบตเตอรี่ลูกที่ 1 และ 2 คือต่อสายไฟขั้วบวกเข้าที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ลูกที่ 1 และต่อสายไฟขั้วลบเข้าที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ลูกที่ 2 และกลุ่มแบตเตอรี่ลูกที่ 2 และ 3 คือต่อสายไฟขั้วบวกที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ลูกที่ 2 และต่อสายไฟขั้วลบเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ลูกที่ 3 แล้วใช้คัทเอาท์แบบ 2 ทางในการเลือกใช้ชุดของแบตเตอรี่
ส่วนอีกระบบหนึ่งเป็นระบบไฟฟ้า 12 โวลต์สำหรับการโม่บดพลังงานโซลาร์เซลล์ ซึ่งจะต่อสายไฟมากจากขั้วบวก และขั้วลบของแบตเตอรี่ลูกที่ 1 ในชุดแบตเตอรี่ที่ต่ออนุกรมกัน 3 ลูก โดยต่อเข้ากับมอเตอร์ของเครื่องโม่บดซึ่งใช้กระแสไฟฟ้าแบบ 12 โวลต์
ส่วนแผงโซลาร์เซลล์แบบโพลีคริสตรัลไลน์อีกแผงหนึ่ง ซึ่งซื้อมาจากเพื่อนบ้าน เป็นแผงผลิตกระแสไฟที่ 12 โวลต์ 120 วัตต์ ผู้เขียนใช้ต่อเสริมเข้ากับระบบสูบน้ำ 24 โวลต์ และระบบเครื่องโม่บด และต่อสายไฟฟ้าเสริมเข้ากับระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ที่ใช้เป็นระบบไฟฟ้าภายในบ้านได้อีกทางหนึ่งบันทึกประจำวันที่ 16 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
05:00 . ตื่นนอน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
05:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):พิมพ์ต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
06:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าในพื้นที่ปลูกข้าวโพดริมเขื่อน
07:15 . อาบน้ำ ไปเอากล้องถ่ายรูปบ้านสนธยา
07:45 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แกงผักหวานป่าผักกันตงเห็ดนางฟ้าปลาดุก, ลาบเห็ดนางฟ้า
08:15 . กวาดพื้นใต้ถุนบ้าน
08:30 . เอาอีเอ็มขยายราดบ่อปลา และราดกองหญ้าที่ทำปุ๋ยหมัก
09:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : พิมพ์ต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
10:45 . งานของกจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ประกอบมอเตอร์กระแสตรงเข้ากับปั้มชัก
11:15 . สูบน้ำรดพื้นดินหน้าบ้านด้วยปั้มรถโม่ปูนพลังงานโซลาร์เซลล์
11:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : พิมพ์ต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
12:30 .
0.กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงผักหวานป่าผักกันตงเห็ดนางฟ้าปลาดุก, ลาบเห็ดนางฟ้า
13:00 . สูบน้ำใช้ด้วยปั้มน้ำพลังงานโซลาร์เซลล์
14:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : ทำภาพประกอบบทความ
15:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงกองดิน (4/2557):ปลูกพริกหอม
19:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน ดูทีวี 1.กับข้าว:หน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริก, แกงใบผักหวานป่าผักกันตงเห็ดนางฟ้าปลาดุก
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.