MyBanner

โฆษณา

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice/LibreOffice

  


Word Processor (OpenOffice / LibreOffice Writer)
รูปที่ 1-3 โปรแกรมจัดทำเอกสารงานพิมพ์ทั่วไปของ OpenOffice / LibreOffice
โปรแกรม OpenOffice/LibreOffice Writer หรือ OO/LB Writer เป็นโปรแกรมประมวลคำที่ใช้สำหรับจัดทำเอกสารงานพิมพ์ทั่วไป โดยสามารถใส่รูปภาพ, ใส่ตาราง หรือสร้างสูตรคำนวณ ทั้งยังสามารถจัดรูปแบบเนื้อหาภายในแฟ้มเอกสารได้ไม่ต่างจากโปรแกรมสำหรับจัดทำเอกสารงานพิมพ์ทั่วไป โปรแกรม OO/LB Writer สามารถจัดเก็บเนื้อหาภายในแฟ้มเอกสารได้หลายรูปแบบ เช่น แบบไมโครซอฟท์ เวิร์ด, และแบบแฟ้มเอกสาร HTML เป็นต้น โดยทั่วไปจะจัดเก็บในแฟ้มนามสกุล .odt (OpenDocument Text)

Spreadsheet (OpenOffice / LibreOffice Calc)
รูปที่ 1-4 โปรแกรมสปรีดชีตของ OpenOffice / LibreOffice

โปรแกรม OpenOffice / LibreOffice Calc หรือ OO/LB Calc หรือโปรแกรมสปรีดชีต ของ OpenOffice / LibreOffice เป็นโปรแกรมสำหรับจัดทำแผ่นงานในรูปของตารางคำนวณ โดยส่วนประกอบของเอกสารที่สร้างด้วยโปรแกรมสปรีดชีตของ OpenOffice/LibreOffice จะประกอบด้วยตารางที่แยกเป็นแถวและคอลัมน์ ภายในช่องหรือเซลล์ต่างๆ ของตัวตารางงาน สามารถปรับแต่งส่วนประกอบต่างๆ และสามารถใส่สูตรคำนวณต่างๆ มากมายไม่ต่างจากโปรแกรมประเภทเดียวกันที่มีอยู่ในท้องตลาด สามารถจัดเก็บแฟ้มแผ่นงานหรือตารางงานได้ในหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบที่ใช้กับไมโครซอฟท์ เอ็กเซล, แฟ้มข้อความแบบ CSV (Comma Separated Values) และแฟ้มเอกสารแบบ HTML เป็นต้น โดยทั่วไปจะจัดเก็บในแฟ้มนามสกุล .ods (OpenDocument Spreadsheet)

Presentation (OpenOffice / LibreOffice Impress)
รูปที่ 1-5 โปรแกรมนำเสนอของ OpenOffice / LibreOffice
โปรแกรม OpenOffice/LibreOffice Impress หรือ OOo Impress เป็นโปรแกรมสำหรับการสร้างเอกสารที่ใช้สำหรับนำเสนอ หรือพรีเซ็นเทชัน (Presentation) โดยบนเนื้อหาของเอกสารนำเสนอ สามารถใส่รูปภาพ, ข้อความ และใส่ลูกเล่นต่างๆ ได้ไม่ต่างจากโปรแกรมนำเสนอทั่วไปในท้องตลาด และสามารถนำแฟ้มพรีเซ็นเทชันของ Ms-PowerPoint มาใช้บนโปรแกรมนำเสนอของ OpenOffice/LibreOffice ได้โดยไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขใดๆ โดยปรกติแฟ้มเอกสารของโปรแกรม OOo Impress จะเป็นแฟ้มนามสกุล .odp (OpenDocument Presentation)

Database (OpenOffice / LibreOffice Base)
รูปที่ 1-6 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของ OpenOffice/LibreOffice
โปรแกรม OpenOffice/LibreOffice Base หรือ OOo Base หรือโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของ OpenOffice/LibreOffice เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานประยุกต์เกี่ยวกับฐานข้อมูลพื้นฐาน โดยระบบจัดการจัดการฐานข้อมูลที่ติดตั้งมาพร้อมกับระบบจะเป็น HSQLDB (Hypersonic SQL Database) ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่สร้างด้วยภาษาจาวาทั้งหมด ภายในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของ OpenOffice / LibreOffice สามารถสร้างตารางข้อมูล (Tables), ข้อคำถาม (Queries), ฟอร์ม (Forms) และรายงาน (Reports) ต่างๆ ด้วยเครื่องมือที่ครบครัน โปรแกรม OpenOffice/LibreOffice Base จะจัดเก็บแฟ้มฐานข้อมูลของโปรแกรมในแฟ้มนามสกุล .odb (OpenDocument Database)

Drawing (OpenOffice / LibreOffice Draw)
รูปที่ 1-7 โปรแกรมวาดภาพของ OpenOffice/LibreOffice
โปรแกรม OpenOffice / LibreOffice Drawing หรือ OO/LB Draw เป็นโปรแกรมสำหรับวาดรูปหรือสร้างรูปภาพพื้นฐานของ OpenOffice / LibreOffice โดยรูปภาพที่สร้างด้วยโปรแกรม OO/LB Draw จะเป็นภาพแบบเวกเตอร์ สามารถใช้สร้างรูปภาพได้ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ สามารถจัดเก็บลงในแฟ้มรูปภาพได้หลากหลายแบบ ได้แก่ BMP, GIF, JPEG และ PNG เป็นต้น โดยทั่วไปจะจัดเก็บในแฟ้มเอกสารที่มีส่วนนามสกุลเป็น .odg (OpenDocument Drawing)

หมายเหตุ
โปรแกรม OO/LB Draw หรือ OO/LB Impress สามารถจัดเก็บผลงานลงในแฟ้มแบบ .swf ซึ่งเป็นแฟ้มแบบ Flash ได้ด้วย

Math (OpenOffice /LibreOffice Formula)
รูปที่ 1-8 โปรแกรมสร้างสูตรทางคณิตศาสตร์ของ OpenOffice/LibreOffice
โปรแกรม OpenOffice / LibreOffice Math หรือ OO/LB Math เป็นโปรแกรมสำหรับใช้สร้างสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน โดยเนื้อหาของสูตรที่สร้างด้วยโปรแกรม OO/LB Math จะจัดเก็บในแฟ้มเอกสารที่มีส่วนนามสกุลเป็น .odf (OpenDocument Formula) โปรแกรม OO/LB Math จะมีกลไกสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของสูตรทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นในระดับหนึ่งด้วย
โดยทั่วไป เราสามารถเรียกใช้โปรแกรม OO/LB Math ในลักษณะโปรแกรมเสริมในโปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice/LibreOffice ได้ทุกโปรแกรม โดยการเลือกที่หัวข้อ “แทรก” -> “วัตถุ” -> “สูตร” หรือ Insert -> Object –> Formula จากเมนูของโปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice / LibreOffice ซึ่งสามารถสร้างสูตรทางคณิตศาสตร์ลงในเนื้อหาของเอกสารของโปรแกรมนั้นๆ ได้โดยตรง
รูปที่ 1-9 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชันของ OO/LB Math
บนโปรแกรมเอกสารของ OpenOffice / LibreOffice

หมายเหตุ
เราสามารถสร้างแมโครด้วยภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic ในการจัดการส่วนต่างๆ ของเอกสารของโปรแกรมต่างๆ ของโปรแกรมชุดสำนักงาน Open Office / LibreOffice ได้ทุกโปรแกรม

บันทึกประจำวันที่ 4 มิถุนายน พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
07:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:15 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:หน่อไม้ต้มน้ำใบย่านาง, ต้มจีดฟักเขียวเนื้อหมู, น้ำพริก
07:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):ตัดปาล์ม
13:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:หน่อไม้ต้มน้ำใบย่านาง, ต้มจีดฟักเขียวเนื้อหมู, น้ำพริก
14:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):ตัดปาล์ม
17:00 . เดรื่องปั้นไฟเพื่อสูบน้ำ ปรากฏว่าปั้มสูบน้ำไฟฟ้า 220 โวลต์เสีย เนื่องจากไม่ได้ใช้งานมานาน
17:30 .
แต่งแปรงถ่านสำหรับซ่อมมอเตอร์จักรยานไฟฟ้า (ใช้กับปั้มชักพลังงานโซลาร์เซลล์) และทำการติดตั้งเข้าซองของแปรงถ่านของมอเตอร์
18:30 . ไปบ้านหน้าจ๋อเพื่อเอาค่าเช่าที่ดินให้ยาย
21:00 . อาบน้ำ เข้านอน

บทที่ 1 : รู้จักโปรแกรมชุดสำนักงาน OpenOffice / LibreOffice (OO/LB)

  


รูปที่ 1-1 www.openofiice.org
โปรแกรมชุดสำนักงาน OpenOffice / LibreOffice (OO / LB) เป็นกลุ่มโปรแกรมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ในกลุ่มซอฟต์แวร์ต้นฉบับเปิด (Open source software) ที่แยกกันบริหารจัดการโดยองค์กรพัฒนาซอฟต์แวรเสรี 2 กลุ่ม โดย OpenOffice จะอยู่ในความดูแลของ The Apache Software Foundation ส่วน LibreOffice จะอยู่ในความดูแลของ The Free Software Foundation 
OpenOffice / LibreOffice เป็นโปรแกรมชุดสำนักงานที่มีการปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถต่อเนื่องโดยอาสาสมัครจากทุกมุมโลก
รูปที่ 1-2 โปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice / LibreOffice

ภายในชุดของ OpenOffice / LibreOffice จะประกอบด้วยโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับใช้ในสำนักงาน ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมต่างๆ ดังนี้
 • Word Processor (OpenOffice / LibreOffice Writer)
 • Spreadsheet (OpenOffice / LibreOffice Calc)
 • Presentation (OpenOffice / LibreOffice Impress)
 • Database (OpenOffice / LibreOffice Base) และ
 • Drawing (OpenOffice / LibreOffice Draw) นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมสร้างสูตรทางคณิตศาสตร์ หรือ OpenOffice / LibreOffice Math เป็นโปรแกรมเสริม
บันทึกประจำวันที่ 3 มิถุนายน พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน
06:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : เอาน้ำหมักอีเอ็มขยายราดบ่อปลา
07:00 .
0.กินข้าวเช้า
1.กับข้าว:แกงกบมะเขือพวง, หน่อไม้ไผ่ตงต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริก, ผัดฟักทอง
07:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ ทำสีทา (3/2557) : ไปดายหญ้าแปลงข้าวโพดข้าวเหนียว
09:15 . นั่งพัก, อาบน้ำ ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
10:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
10:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):เขียนต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
12:30 .
0.กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:แกงกบมะเขือพวง, หน่อไม้ไผ่ตงต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริก, ผัดฟักทอง
13:30 . ทำบัญชีครัวเรือน
14:00 .
เดินทางไปตลาดด่านช้าง เพื่อหาซื้อแปลงถ่านสำหรับมอเตอร์รถจักรยานไฟฟ้า. แวะเอาสะตอให้รองฯ บูญทอง ที่วิทยาลัยเกษตรฯ, หาซื้อแปรงถ่านในตลาด พบว่าไม่มีขาย เลยลองซื้อแปรงถ่านสำหรับหินเจียร์มาแทน, แวะซื้อข้าวโพดสำหรับเลี้ยงไก่, เดินทางกลับ
16:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (18/2557): แวะแนะนำสินค้า YIC NANO บ้านหยอง และบ้านประดิษฐ์ปลูกแตงท่าเดื่อ
19:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงกบมะเขือพวง, ผักฟักทอง, ผักรวก, น้ำพริก
20:00 . เข้านอน

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

บทนำ สำหรับการเรียนรู้การใช้ภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic เบื้องต้น

  


ถ้าพูดถึง OpenOffice / LibreOffice Basic ในช่วงที่ผู้เขียนเริ่มจัดทำหนังสือเล่มนี้ อาจจะเป็นชื่อของภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คนไทยรู้จักน้อยมาก แต่ถ้าพูดถึง Visual Basic หรือ VBA ( Visual Basic for Appliction) สำหรับคนที่ต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในบ้านเราอาจจะเป็นชื่อของภาษาโปรแกรมที่คุ้นเคยมากกว่า
ภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic หรือ Star Basic เป็นภาษาโปรแกรม หรือภาษาแมโครสำหรับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice / LibreOffice โดยผู้ใช้งานสามารถใช้ชุดคำสั่งของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic เรียกใช้ API (Application Programming Interface) ของ OpenOffice / LibreOffice ในการจัดทำงานประยุกต์ (Application) บนโปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice / LibreOffice ในลักษณะที่ไม่ต่างจากการใช้ VBA ที่ใช้เป็นภาษาแมโครบนไมโครซอฟท์ออฟฟิศ

ภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่ง คือ Star Basic

เหตุผลสำคัญที่เลือกใช้ภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic

รูป บทนำ-1 ภาษาแมโครบน OpenOffice / LibreOffice
จุดเด่นสำคัญประการหนึ่งของโปรแกรมชุดสำนักงาน OpenOffice / LibreOffice คือ เป็นโปรแกรมชุดสำนักงาน ที่สามารถเลือกใช้ภาษาโปรแกรมหรือภาษาแมโครในการเรียกใช้ OpenOffice / LibreOffice API ได้หลากหลายภาษา เช่น ภาษา Java, C++, CLI (Common Language Infrastructure), Object Linking and Embedding (OLE) Automation อย่าง Visual Basic, Delphi, VBScript, JScript (บนแพล็ตฟอร์ม Win32 เท่านั้น), Python และ OpenOffice / LibreOffice Basic เป็นต้น
ในบรรดาภาษาโปรแกรมต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น มีเพียงภาษา Python และ OpenOffice / LibreOffice Basic เท่านั้นที่มีกลไกจัดการภาษา (engine หรือ interpreter) รวมอยู่ในชุดของ OpenOffice / LibreOffice แต่มีเพียงภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic เท่านั้นที่มีส่วน IDE และ runtime libraries และคู่มือออนไลน์รวมอยู่ในชุดของ OpenOffice / LibreOffice เรียบร้อย ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องมือใดๆ เพิ่ม ส่วนการใช้ภาษาโปรแกรมอื่นๆ จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือต่างๆ จากชุด SDK (Software Development Kit) ของ OpenOffice / LibreOffice ซึ่งต้องทำการติดตั้งเพิ่มเติม

จุดเด่นของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic

สำหรับจุดเด่นที่น่าสนใจของภาษาแมโคร OpenOffice / LibreOffice Basic สำหรับโปรแกรมชุดสำหรับงาน OpenOffice / LibreOffice มีดังนี้
 • เป็นภาษาแมโครที่มี Basic Interpreter (ตัวแปลภาษา Basic) และ IDE รวมอยู่ในชุดของ OpenOffice / LibreOffice
รูป บทนำ-2 IDE สำหรับภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic
 • สามารถเรียกใช้ API ของ OpenOffice / LibreOffice ได้อย่างสมบูรณ์ และด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก
 • มีคู่มือแบบ On-line รวมอยู่ในส่วนช่วยเหลือ (Help) ของ OpenOffice / LibreOffice
 • มีรูปแบบการใช้ชุดคำสั่งคล้าย VBA ของไมโครซอฟท์
รูป บทนำ-3 คู่มือสำหรับการสร้างแมโครบน OpenOffice
 องค์ประกอบของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic

สำหรับส่วนประกอบของภาษาแมโคร OpenOffice / LibreOffice Basic บนโปรแกรมชุดสำนักงาน OpenOffice / LibreOffice จะมีส่วนประกอบที่สำคัญ 4 ประการ ดังนี้
 1. ลักษณะทางภาษาของภาษาแมโคร OpenOffice / LibreOffice Basic หมายถึง รายละเอียดเกี่ยวกับตัวภาษาโปรแกรมเช่น วิธีการตั้งตัวแปร, การสร้างชุดคำสั่ง (subroutine หรือ function), วิธีการใช้คำสั่งควบคุมทิศทางของโปรแกรม หรือ วิธีการใช้คำสั่งควบคุมการวนซ้ำ เป็นต้น ซึ่งจะใช้แบบเดียวกับภาษา Basic มาตรฐาน
 2. ส่วน Runtime Library หมายถึง ชุดคำสั่งหรือฟังก์ชันสำเร็จรูปที่เป็นคำสั่งพื้นฐานของภาษา Basic
 3. ส่วน API ของ OpenOffice / LibreOffice หมายถึง กระบวนการในการใช้ชุดคำสั่งของภาษาแมโคร OpenOffice / LibreOffice Basic ในการจัดการองค์ประกอบภายในตัวเอกสารที่สร้างบนโปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice / LibreOffice
 4. ส่วน Dialog Editor เป็นเครื่องมือที่จัดเตรียมไว้เฉพาะสำหรับให้นักพัฒนาโปรแกรมสร้างไดอะล็อกประกอบในการสร้างงานประยุกต์ด้วยภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic
สำหรับองค์ประกอบของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic บนโปรแกรมชุดสำนักงาน OpenOffice / LibreOffice ที่เหมือนกับ VBA ของไมโครซอฟท์ (compatible) คือ ส่วนที่เป็นรายละเอียดของภาษา Basic มาตรฐาน และ ส่วน Runtime Library สำหรับส่วน API และส่วน Dialog Editor จะเป็นองค์ประกอบเฉพาะของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic บน OpenOffice / LibreOffice

Universal Network Objects

ในการสร้างงานประยุกต์หรือแอพพลิเคชันด้วย OpenOffice / LibreOffice API ไม่ว่าจะเป็นการสร้างด้วยภาษาโปรแกรมอย่าง OpenOffice / LibreOffice Basic หรือภาษาโปรแกรมอื่นๆ สิ่งหนึ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องด้วยเสมอคือ Universal Network Objects หรือ UNO ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ OpenOffice / LibreOffice API
UNO เป็นเทคโนโลยีชิ้นส่วนโปรแกรม (Component) คล้ายกับ COM (Component Object Model) ของไมโครซอฟท์ หน่วยย่อยของ UNO ก็คือ Object ต่างๆ ที่ถูกนำมาประกอบเป็นโปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice / LibreOffice ซึ่งในกรณีของการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จะเรียกว่า “Service” (ในหนังสือเล่มนี้จะเรียกว่า “หน่วยบริการ UNO” แทน)
UNO เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ขึ้นอยู่กับแพล็ตฟอร์ม และไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาโปรแกรมที่เรียกใช้ (ในทางทฤษฎี) และเนื่องจากภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic เป็นภาษาโปรแกรมที่มีกลไกรวมอยู่ในชุดของ OpenOffice / LibreOffice ทำให้การเรียกใช้หน่วยบริการต่างๆ ของ UNO สามารถกระทำได้ด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยากเหมือนภาษาอื่นๆ

การอ้างอิงไดเรคทอรีของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic

เนื่องจากโปรแกรมชุดสำนักงาน OpenOffice / LibreOffice เป็นโปรแกรมชุดสำนักงาน ที่ไม่ขึ้นอยู่กับแพล็ตฟอร์มใดแพล็ตฟอร์มหนึ่ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนดวิธีอ้างอิงแฟ้มและไดเรคทอรีให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เนื่องจากในแต่ละแพล็ตฟอร์ม จะมีวิธีการจัดการแฟ้มและไดเรคทอรีที่แตกต่างกัน
สำหรับการอ้างอิงแฟ้มและไดเรคทอรีในกรณีของ OpenOffice / LibreOffice Basic จะใช้รูปแบบเดียวกับการอ้างอิง URL บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (URL notation : Internet Standard RFC 1738) ซึ่งจะต้องขึ้นต้นด้วย “file:///” แล้วตามด้วยไดเรคทอรีและแฟ้มที่ต้องการอ้างอิง
ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการอ้างอิงแฟ้มชื่อ test.txt ที่อยู่ในไดเรคทอรี /doc บนลินุกซ์ หรือ อยู่ใน C:\doc บนไมโครซอฟต์วินโดวส์ เมื่อเขียนอยู่ในรูปแบบที่กำหนดในข้างต้น จะมีลักษณะดังนี้

ตัวอย่าง กรณีอ้างอิงแฟ้มบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์
“file:///doc/test.txt”

ตัวอย่าง กรณีอ้างอิงแฟ้มบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์
“file:///C:/doc/test.txt”

คำจำกัดความและคำย่อในหนังสือเล่มนี้

ตารางที่ 1 : คำจำกัดความ
คำจำกัดความ
รายละเอียด
Service หมายถึง Object หรือ Type หรือ Class ในภาษาโปรแกรมอื่นๆ ซึ่งในที่นี้หมายถึง UNO Service
หน่วยบริการ UNO หมายถึง Service หรือ UNO Service

ตารางที่ 2 : คำย่อที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้
คำย่อ
รายละเอียด
COM Component Object Model
GUI Graphic User Interface
IDE Integrated Development Environment
OLE Object Linking and Embedding
OO/LB OpenOffice / LibreOffice
OO/LB Basic OpenOffice / LibreOffice Basic
SDK Software Development Kit
UNO Universal Network Object
VB Visual Basic
VBA Visual Basic for Application

บันทึกประจำวันที่ 2 มิถุนายน พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตืนนอน
06:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):แยกต้นกาแฟใสถุงย่อย
07:15 . ถอนหญ้าหน้าบ้าน
08:00 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:ผัดผักบุ้ง, หน่อไม้ต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริก, แกงป่ามะเขือขื่นปลาดุก
08:30 . เก็บเศษหญ้าไปทำปุ๋ยหมัก, กวาดใต้ถุนบ้าน
10:00 . อาบน้ำ
10:15 . ทำบัญชีครัวเรือน ทำบันทึกประจำวนของวันก่อน
11:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):แก้ไขเนื้อหาในส่วนบันทึกประจำวันตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน
11:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
12:30 .
0.กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:ผัดผักบุ้ง, หน่อไม้ต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริก, แกงป่ามะเขือขื่นปลาดุก
13:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):เอาอีเอ็มขยายราดบ่อปลา
14:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
15:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ การตลาดและการลงทุน (20/2557):ไปหาลูกค้า YIC (บ้านพี่ใจหนองกระดี่, บ้านก้อย ลานปาล์มท่อเดื่อ)
20:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงกบมะเขือพวง, หน่อไม้ไผ่ตงต้มน้ำใบย่านาง, ผัดฟักทอง
22:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.