MyBanner

วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กลุ่มชุดคำสั่งดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ของภาษา OpenOffice/LibreOffice Basic

  


ชุดคำสั่ง : MOD
ประเภทชุดคำสั่ง : Operator
ทำหน้าที่ หาค่าการหารแล้วเลือกเอาเฉพาะเศษของข้อมูลที่เป็นตัวเลขสองจำนวน
รูปแบบชุดคำสั่ง :
           Result = Expression1 MOD Expression2
ค่าที่ส่งกลับ : Integer
พารามิเตอร์ :
           Result หมายถึง แหล่งที่เก็บหรือแสดงผลลัพธ์ของการคูณ
           Expression1 หมายถึง ที่เก็บค่าตัวเลข หรือข้อมูลที่เป็นค่าตัวเลขที่ใช้เป็นตัวตั้ง
           Expression2 หมายถึง ที่เก็บค่าตัวเลข หรือข้อมูลที่เป็นค่าตัวเลขที่ใช้เป็นตัวหาร
ตัวอย่าง :
SUB subExampleMod
         Dim iValue1 As Integer
         Dim iValue2 As Integer
         Dim iValue3 As Integer

         'กำหนดค่าให้กับตัวแปร
         iValue1 = 5
         iValue2 = 10

         iValue3 = iValue1 MOD iValue2
         Print iValue3 & " ค่าของตัวแปร iValue3"
END SUB
รูปที่ 2 ภาพตัวอย่างการทำงานของซับรูทีน subExampleMod

บันทึกประจำวันที่ 13 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
03:30 . ตื่นนอน
03:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):โพสต์บทความเรื่องใหม่
06:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):โพสต์บทความเรื่องใหม่
08:00 . จัดการขยะเศษอาหารนำไปทำปุ๋ยหมัก
08:30 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แกงส้มลูกน้ำเต้าปลาดุก, แกงป่าใบขี้เหล็กปลาดุก
09:00 . สูบน้ำใช้ด้วยปั้มน้ำพลังงานโซลาร์เซลล์
10:30 . ทำรูปภาพประกอบบทความ
12:00 . ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน, ทำบัญชีครัวเรือน
12:30 .
0.สูบน้ำใช้ด้วยปั้มน้ำพลังงานโซลาร์เซลล์ 1.กินข้าว 2.กับข้าว:แกงส้มลูกน้ำเต้าปลาดุก, แกงป่าใบขี้เหล็กปลาดุก
13:00 . สูบน้ำใช้ด้วยปั้มน้ำพลังงานโซลาร์เซลล์
14:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):โพสต์บทความเรื่องใหม่
14:30 .
0.สภาพอากาศ:ฝนตกหนัก และอากาศร้อนมาก 1.พักผ่อน
15:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):แก้ไขบทความที่โพสต์ไว้ (เน็ตช้ามาก), ทำรูปภาพประกอบบทความ
17:30 งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงปลูกข้าวไรท์เบอรี่ (6/2557):เก็บเศษหญ้าบริเวณพื้นที่ปลูกข้าวไรท์เบอรี่
18:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงบอนหวานปลาดุก, เนื้อหมูทอด
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.