MyBanner

โฆษณา

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มเครื่องหมายดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ของภาษา OpenOffice/LibreOffice Basic

  


เครื่องหมาย : "+"
ประเภทชุดคำสั่ง : Operator
ทำหน้าที่ หาค่าผลบวกของข้อมูลที่เป็นตัวเลขสองจำนวน
รูปแบบชุดคำสั่ง :
          Result = Expression1 + Expression2
พารามิเตอร์ :
         Result หมายถึง แหล่งที่เก็บหรือแสดงผลลัพธ์ของการคูณ
         Expression1 หมายถึง ที่เก็บค่าตัวเลข หรือข้อมูลที่เป็นค่าตัวเลขที่ใช้เป็นตัวตั้ง
         Expression2 หมายถึง ที่เก็บค่าตัวเลข หรือข้อมูลที่เป็นค่าตัวเลขที่ใช้เป็นตัวบวก
ตัวอย่าง :
        SUB subExampleAddition
                 Dim iValue1 As Integer
                 Dim iValue2 As Integer
                 Dim iValue3 As Integer

                 'กำหนดค่าให้กับตัวแปร
                 iValue1 = 5
                 iValue2 = 10

                 iValue3 = iValue1 + iValue2
                 Print iValue3 & " ค่าของตัวแปร iValue3"
        END SUB

เครื่องหมาย : "-"
ประเภทชุดคำสั่ง : Operator
ทำหน้าที่ หาค่าผลลบของข้อมูลที่เป็นตัวเลขสองจำนวน
รูปแบบชุดคำสั่ง :
         Result = Expression1 - Expression2
พารามิเตอร์ :
         Result หมายถึง แหล่งที่เก็บหรือแสดงผลลัพธ์ของการลบ
         Expression1 หมายถึง ที่เก็บค่าตัวเลข หรือข้อมูลที่เป็นค่าตัวเลขที่ใช้เป็นตัวตั้ง
         Expression2 หมายถึง ที่เก็บค่าตัวเลข หรือข้อมูลที่เป็นค่าตัวเลขที่ใช้เป็นตัวลบ
ตัวอย่าง :
        SUB subExampleSubtraction
               Dim iValue1 As Integer
               Dim iValue2 As Integer
               Dim iValue3 As Integer

               'กำหนดค่าให้กับตัวแปร
               iValue1 = 5
               iValue2 = 10

               iValue3 = iValue1 - iValue2
               Print iValue3 & " ค่าของตัวแปร iValue3"
        END SUB

รูปที่ 1 ภาพตัวอย่างการทำงานของซับรูทีน subExampleSubtraction

เครื่องหมาย : "*"
ประเภทชุดคำสั่ง : Operator
ทำหน้าที่ หาค่าผลคูณของข้อมูลที่เป็นตัวเลขสองจำนวน
รูปแบบชุดคำสั่ง :
         Result = Expression1 * Expression2
พารามิเตอร์ :
         Result หมายถึง แหล่งที่เก็บหรือแสดงผลลัพธ์ของการคูณ
         Expression1 หมายถึง ที่เก็บค่าตัวเลข หรือข้อมูลที่เป็นค่าตัวเลขที่ใช้เป็นตัวตั้ง
         Expression2 หมายถึง ที่เก็บค่าตัวเลข หรือข้อมูลที่เป็นค่าตัวเลขที่ใช้เป็นตัวคูณ
ตัวอย่าง :
        SUB subExampleMultiple
                Dim iValue1 As Integer
                Dim iValue2 As Integer
                Dim iValue3 As Integer

                'กำหนดค่าให้กับตัวแปร
                iValue1 = 5
                iValue2 = 10

                iValue3 = iValue1 * iValue2
                Print iValue3 & " ค่าของตัวแปร iValue3"
        END SUB

เครื่องหมาย : "/"
ประเภทชุดคำสั่ง : Operator
ทำหน้าที่ หาค่าผลหารของข้อมูลที่เป็นตัวเลขสองจำนวน
รูปแบบชุดคำสั่ง :
          Result = Expression1 / Expression2
พารามิเตอร์ :
         Result หมายถึง แหล่งที่เก็บหรือแสดงผลลัพธ์ของการคูณ
         Expression1 หมายถึง ที่เก็บค่าตัวเลข หรือข้อมูลที่เป็นค่าตัวเลขที่ใช้เป็นตัวตั้ง
         Expression2 หมายถึง ที่เก็บค่าตัวเลข หรือข้อมูลที่เป็นค่าตัวเลขที่ใช้เป็นตัวหาร
ตัวอย่าง :
        SUB subExampleDivision
              Dim iValue1 As Integer
              Dim iValue2 As Integer
              Dim Value3

              'กำหนดค่าให้กับตัวแปร
              iValue1 = 5
              iValue2 = 10

              Value3 = iValue1 / iValue2
              Print Value3 & " ค่าของตัวแปร Value3"
        END SUB

เครื่องหมาย : "^"
ประเภทชุดคำสั่ง : Operator
ทำหน้าที่ หาค่ายกกำลังข้อมูลที่เป็นตัวเลขสองจำนวน
รูปแบบชุดคำสั่ง :
         Result = Expression ^ Exponent
พารามิเตอร์ :
         Result หมายถึง แหล่งที่เก็บหรือแสดงผลลัพธ์ของการคูณ
         Expression1 หมายถึง ที่เก็บค่าตัวเลข หรือข้อมูลที่เป็นค่าตัวเลขที่ใช้เป็นตัวตั้ง
         Expression2 หมายถึง ที่เก็บค่าตัวเลข หรือข้อมูลที่เป็นค่าตัวเลขที่ใช้เป็นตัวยกกำลัง
ตัวอย่าง :
        SUB subExamplePower
                Dim iValue1 As Integer
                Dim iValue2 As Integer
                Dim Value3

                'กำหนดค่าให้กับตัวแปร
                iValue1 = 5
                iValue2 = 2

                Value3 = iValue1 ^ iValue2
                Print Value3 & " ค่าของตัวแปร Value3"
END SUB

บันทึกประจำวันที่ 12 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
02:30 . ตื่นนอน
02:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):โพสต์บทความเรื่องใหม่
04:30 . พักผ่อน (ไฟฟ้าหมด เหลือไม่พอสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์)
06:30 . กวาดเศษใบไม้รอบบ้าน และนำไปกลบพื้นที่ปลูกพืช
08:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าวเช้า ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน 1.กับข้าว:แกงส้มฟักเขียวปลาดุก, ผัดฟักทอง
09:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):โพสต์บทความเรื่องใหม่
11:00 . แปลเอกสาร
11:30 . ค้นข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชีวิต
11:45 . ทำต้นฉบับบความเรื่องใหม่ และภาพประกอบ
13:00 .
0.กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงส้มฟักเขียวปลาดุก, ผัดฟักทอง
14:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ตรวจทานต้นฉบับบทความ และเตรียมเนื้อหาบทความเรื่องใหม่
14:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):บดข้าวโพดด้วยเครื่องโม่บดพลังงานโซลาร์เซลล์
15:30 .
0.สภาพอากาศ:ท้องฟ้ามืด ลมแรง แต่ฝนไม่ตก 1.พักผ่อน
16:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงพืชพลังงาน (12/2557):ขนไผ่ไปปลูก
16:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):พิมพ์ต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
18:15 .
0.กินข้าว 1.กับข้าว:แกงส้มลูกน้ำเต้าปลาดุก, แกงป่าใบขี้เหล็กปลาดุก
18:30 . ไปฟังพระสวดอภิธรรมที่วัดท่าเดื่อ
21:00 . อาบน้ำ เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.