MyBanner

โฆษณา

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เล็กน้อยๆ กับการปรับปรุงบำรุงดินด้วยถ่าน

  คุณสมบัติของถ่านที่เผาด้วยอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
และแสดงช่วงอุณหภูมิการเผาที่เหมาะสำหรับทำเป็นถ่านชีวมวลเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน
(Lehmann (2007), Front. Ecol. Environ. 5:381-387.)

ถ้าได้มีโอกาสเข้าอบรมตามศูนย์อบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบพอเพียงในช่วงนี้ จะได้ยินวิทยากรพูดถึงการใช้ประโยชน์จากถ่านในการแก้ปัญหาโลกร้อน ซึ่งถ่านที่พูดถึงนี้ก็คือที่รู้จักกันในชื่อ “ถ่านไบโอ” (Biochar)

ถ่านไบโอ หรือถ่านชีวมวลเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน เป็นถ่านที่ได้จากการเผาวัสดุชีวมวลให้อยู่สภาพของถ่าน โดยการเผาวัสดุชีวมวลดังกล่าว จะต้องเป็นการเผาแบบควบคุมอากาศที่อุณหภูมิต่ำ (Low Temperature Pyrolysis) คือ ใช้อุณหภูมิในการเผาประมาณ 500 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิที่ธาตุอาหารต่างๆ ของพืช จะยังคงอยู่ในเนื้อถ่านไม่สูญสลายไปกับความร้อน และการเผาถ่านในช่วงอุณหภูมิดังกล่าว เป็นช่วงที่เนื้อที่ของพื้นผิวในเนื้อถ่าน (Surface Area) จะมีพื้นที่มากที่สุด ถ้าเผาที่อุณหภูมิสูงกว่านี้ พื้นที่ผิวในเนื่อถ่านจะลดลง และเป็นช่วงที่ทำให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ไม่สูงเกินไป  
มีข้อสังเกตว่า ถ่านที่เผาที่อุณหภูมิสูง (สูงกว่า 500 องศาเซลเซียส) ค่าอัตราการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) จะสูงกว่าถ่านที่เผาที่อุณหภูมิต่ำ หมายถึง ถ่านที่ได้ มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกได้ดี
นอกจากนี้การเผ่าถ่านที่อุณหภูมิสูง จะทำให้อัตราการแปรสภาพของธาตุคาร์บอนที่อยู่ในเนื้อถ่านอยู่ในระดับต่ำ หรือมีความเป็นคาร์บอนเสถียรมาก หมายถึง คาร์บอนเสถียรดังกล่าว จะอยู่ในรูปแบบที่เปลี่ยนไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ยาก ซึ่งตามกลไกของธรรมชาติ หากไม่ถูกเผาด้วยไฟซ้ำถ่านจะไม่มีทางเปลี่ยนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เลย
และโดยปรกติแล้วถ่านที่เผาที่อุณหภูมิสูงกว่า 500 องศาเซลเซียส จะเป็นถ่านที่ใช้ประโยชน์ในเรื่องการดูดซับพิษ หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์อิเลคทอนิกส์ แต่สำหรับในกรณีของถ่านไบโอหรือถ่านที่จะนำมาใช้ปรับปรุงบำรุงดิน จะไม่มีความจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติดังกล่าว
 
แหล่งที่มาของถ่านไบโอสำหรับการปรับปรุงบำรุงดิน

การใช้ถ่านในการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่เกษตรกรรม แม้จะให้ผลประโยชน์อย่างมากมายต่อระบบเกษตรกรรม แต่ปัญหาสำคัญคือ จะนำถ่านปริมาณมากมาจากไหน
สำหรับแหล่งที่มาของถ่านที่จะนำมาใช้ปรับปรุงบำรุงดิน จะมีอยู่ 2 แหล่ง คือ จากโรงงานไฟฟ้าหรือโรงงงานพลังงานชีวมวล และเกษตรกรทำการเผาถ่านสำหรับใช้ปรับปรุงดินเอง
  
แหล่งถ่านไบโอ

1. ถ่านจากโรงงานพลังงานชีวมวล
 
โดยปรกติผงถ่านเป็นของเหลือทิ้งจากโรงงานไฟฟ้าหรือโรงงานพลังงานชีวมวล ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นสารปรับปรุงบำรุงดินในภาคเกษตรกรรมได้ แต่ปัญหาก็คือ ในบางพื้นที่ไม่มีโรงงานดังกล่าว หรือต้องขนส่งระยะทางไกลๆ ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการลงทุน (การขนส่งต้องไม่มีผงถ่านฟุ้งกระจาย หรือต้องปิดให้มิดชิด)
  
2. เกษตรกรเผาถ่านสำหรับปรับปรุงดินใช้เอง
 
เกษตรกรสามารถเผาถ่านที่จะนำมาใช้สำหรับการปรับปรุงบำรุงดินได้เอง ด้วยวิธีการต่างๆ หลากหลายวิธี เช่น นำผงถ่านเหลือทิ้งจากการเผาถ่านใช้ในครัวเรือน หรือเพื่อขายมาใช้ปรับปรุงบำรุงดิน หรือ เลือกใช้เตาชีวมวลที่สามารถผลิตถ่านไบโอได้ โดยนำผงถ่านที่ได้ไปใส่ลงในพื้นที่เกษตรกรรม
 
บันทึกประจำวันที่ 30 เมษายน พ.. 2557 (2014)
 
เวลา
เหตุการณ์
01:00 . ตื่นนอน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน ทำบันทึกการปลูกต้นไม้
01:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เตรียมต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
03:00 . พักผ่อน
06:00 . ตื่มกาแฟ อ่านเอกสารเกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟาง
07:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความ
07:15 . กวาดเศษใบไม้ไว้ปิดพื้นทีเพาะปลูก
07:45 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:ไข่เจียว, แกงเปอะหน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งหมูสามชั้น, ต้มจืดหน่อไม้
08:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ โรงเพาะเห็ด (7/2557):ขยับก้อนเห็ดเก่า
09:00 . อาบน้ำ
09:15 .
0.Note:พี่ใหญ่แวะมาที่บ้านเพื่อดูไม้ยูคาลิปตัส 1.งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):สูบน้ำรดต้นไม้ที่เพาะชำไว้ด้วยโซลาร์เซลล์
10:00 .
0.งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):สูบน้ำรดต้นไม้ที่เพาะชำไว้ ด้วยโซลาร์เซลล์ 1.งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):อ่านเอกสารสำหรับทำบท ความเรื่องใหม่
12:00 .
0.กินข้าว 1.กับข้าว:ไข่เจียว, แกงเปอะหน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งหมูสามชั้น, ต้มจืดหน่อไม้
12:30 . สูบน้ำราดพื้นดินหน้าบ้านด้วยโซลาร์เซลล์
12:45 . สูบน้ำใช้ด้วยโซลาร์เซลล์
13:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):แก้ไขบทความเก่า
15:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):บดข้าวโพดสำหรับเลี้ยงไก่, ร่อนปุ๋ยหมักสำหรับปลูกผักหวานป่า
17:00 . กวาดเศษใบไม้
17:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงแก้วมณี (10/2557):ขนเศษใบไม้ปิดพื้นที่เพาะปลูก
18:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):โพสต์บทความเรื่องใหม่
19:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557): โพสต์บทความเรื่องใหม่
21:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.