MyBanner

โฆษณา

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เรื่องเล่าจากการสำมะโนการเกษตร 3

  ปัญหาที่ตัวแท็บเล็ตเอง


ถึงแม้แท็บเล็ตพีซีจะช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลลงในแบบสอบถามที่เป็นกระดาษ คือสามารถบันทึกข้อมูลจากการสำรวจได้โดยตรง ซึ่งตัวแปรที่ทำให้มีผลต่อจำนวนรายการข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละวันของตัวแท็บเล็ต จะแยกเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวฮาร์ดแวร์ และตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล
 
ส่วนฮาร์ดแวร์ของตัวแท็บเล็ตที่เป็นปัญหา คือ แบตเตอรี่ของเครื่องแท็บเล็ต ในการออกสำรวจข้อมูลแต่ละวัน พบว่าหลังเปิดเครื่องแท็บเล็ตแล้วทำการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสอบถามตั้งแต่ 9.00 . แบตเตอรี่จะหมดลงไม่เกินบ่ายโมง ถึงแม้จะมีแบตเตอรี่สำรอง ซึ่งสามารถช่วยขยายเวลาในการสำรวจออกไปได้อีกประมาณ 2 ชั่วโมง
 
แต่หากปล่อยให้แบ็ตเตอรี่ในเครื่องต่ำกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ ไฟจากแบตเตอรี่สำรองจะไหลเข้าเครื่องแท็บเล็ตไม่ทันการใช้งานของตัวแท็บเล็ต หรือแม้แต่จะชาร์จจากไฟบ้านก็ยังไม่ทันเช่นเดียวกัน คือ จะมีผลทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลการสอบถามต่อได้ ยิ่งถ้าปล่อยให้แบตเตอรี่ของแท็บเล็ตหมดจะต้องหยุดการสำรวจข้อมูลเลยทันที เพราะต้องนำมาชาร์จไฟใหม่อย่างน้อยอีก 8 ชั่วโมงไฟจึงจะเต็มแบตเตอรี่ ที่บ้านผู้เขียนใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากระบบ คือใช้ระบบไฟ 12 โวลต์ ถ้าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น จะต้องใช้เวลาชาร์จข้ามวันข้ามคืนเคยที่เดียว เนื่องจากการชาร์จไฟจากโซลาร์เซลล์จะช้ากว่าการชาร์จจากระบบไฟ 220 โวลต์มาก
 
ในระหว่างการสำรวจข้อมูล ผู้เขียนได้เคยทดลองปิดเครื่องแท็บเล็ตหลังจบการสอบถามข้อมูลของครัวเรือนเป้าหมาย แล้วไปเปิดใหม่เมื่อเดินทางถึงบ้านหรือครัวเรือนที่จะสำรวจบ้านถัดไป ปรากฏว่าวันนั้นสำรวจข้อมูลได้น้อยกว่าปรกติมาก เนื่องจากการเปิดเครื่องใหม่แต่ละครั้งต้องใช้เวลารอ และช่วงที่เปิดเครื่องแท็บเล็ตใหม่ๆ จะกินไฟมากกว่าการเปิดเครื่องค้างไว้แล้วทำการบันทึกข้อมูลต่อ จากสภาพที่เกิดขึ้นแม้พนักงานแจงนับจะเร่งรีบเก็บข้อมูลมากเพียงใด สุดท้ายต้องมาติดที่แบตเตอรี่ของตัวแท็บเล็ตเอง
 
ระบบการใช้ไฟฟ้าของเครื่องแท็บเล็ตพีซี จะต่างจากคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคตรงที่ โน๊ตบุคจะมีระบบสวิชที่สามารถนำไฟจากอุปกรณ์ชาร์จไฟมาใช้ได้โดยตรง ไม่ได้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ขณะชาร์จ ส่วนการใช้ไฟของแท็บเล็ตพีซีจะใช้ระบบเดียวกับโทรศัพท์มือถือ คือ ดึงไฟจากแบตเตอรี่โดยตรง ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะชาร์จไฟหรือไม่ ในขณะที่มีการชาร์จไฟ ไฟจะถูกชาร์จเข้าไปที่แบตเตอรี่ ตัวแท็บเล็ต จะดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้อีกต่อหนึ่ง ถ้าอัตราการใช้ไฟของตัวแท็บเล็ตน้อยกว่าอัตราของไฟที่ชาร์จเข้า จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าแท็บเล็ตใช้ไฟมากกว่าอัตราที่ชาร์จเข้า แท็บเล็ตจะมีอาการเหมือนชาร์จไฟไม่เข้า
 
สำหรับซอร์ฟแวร์ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยรวมๆ จะไม่ค่อยเป็นปัญหามากนัก เนื่องจากตัวซอฟต์แวร์ถูกออกแบบและพัฒนามาอย่างดี แต่สิ่งที่มีผลต่อจำนวนรายการข้อมูลที่ได้ในแต่ละวันคือ ระยะเวลาในการรอการทำงานซอฟต์แวร์ของเครื่องแท็บเล็ตจากหัวข้อหนึ่งไปยังอีกหัวข้อหนึ่ง ซึ่งบางครั้งต้องรอเป็นเวลาหลายนาที กว่าจะเกิดการตอบสนอง ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นธรรมชาติของเครื่องแท็บเล็ตพีซี แต่อาสาสมัครเกษตรซึ่งไม่คุ้นเคยกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเครื่องเสีย จึงมักจะแก้ปัญหาด้วยปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ แล้วเริ่มบันทึกข้อมูลจากการสอบถามใหม่ ทำให้เกิดการซ้ำซ้อนของข้อมูล
 
นอกจากนี้คำศัพท์เทคนิคบางคำที่ใช้ในตัวซอฟต์แวร์ก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกัน เช่นคำว่า “อัพเดรท” หรือ “อัพโหลด” ซึ่งคำเหล่านี้คนที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เลยอย่าง อกม. ที่มีอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก จะไม่ทราบว่าคำเหล่านี้หมายถึงอะไร ซึ่งมีผลต่อการทำงานของบุคคลที่จะต้องทำงานร่วมกับระบบ
 
อีกจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาคือ การสำรวจครั้งนี้มีจับตำแหน่งพิกัดทางดาวเทียม หรือ GPS โดยอาศัยสัญญาณโทรศัทพ์ GSM ในเขตพื้นที่มีสัญญาณโทรศัพท์จะไม่ค่อยมีปัญหามากนัก แต่ในเขตที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ อย่างเขตที่ผู้เขียนรับผิดชอบจะเป็นพื้นที่ไม่มีสัญญาณกว่า 70 เปอร์เซนต์ การตรวจหาตำแหน่ง GPS มักจะไม่ได้ผล บางครั้งต้องกดซ้ำเป็นสิบครั้งจนแน่ใจว่าจับตำแหน่งไม่ได้แน่นอน ซึ่งก็ต้องปล่อยผ่านไป
 
สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น เป็นสิ่งที่มีผลต่อจำนวนรายการข้อมูลที่พนักงานแจงนับจะสามารถเก็บข้อมูลได้ในแต่ละวัน ซึ่งอาจจะมีผลภาพรวมของข้อมูลที่จะได้รับด้วย
 
การสำมะโนการเกษตรถือเป็นตัวอย่างของระบบงานคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีทั้งส่วนฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคคลที่จะทำงาน และยังมีปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่เข้ามามีผลกระทบต่อผลผลิตที่จะได้จากระบบด้วย ในการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จะต้องคำนึงถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง คือความสมัครใจ ความตั้งใจ หรือแรงจูงใจของบุคคลที่จะทำงานร่วมกับระบบเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมาย หากบุคคลไม่มีแรงจูงใจ มีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับระบบ หรือเกิดความคิดว่าไม่คุ้มค่าที่จะทำ ผลผลิตโดยรวมของระบบที่ได้ ก็อาจจะตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
 
บันทึกประจำวันที่ 22 เมษายน พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
05:00 . ตื่นนอน
05:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):แก้ไขบทความที่โพสต์ไว้
07:00 . เขียนบทความเรื่องใหม่
07:45 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แกงป่าฟักทองปลาดุก, ผัดผักคะน้า, แกงเหลืองหน่อไม่ไผ่ตงลืมแล้งเนื้อไก่แจ้
08:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ ปุ๋ยสะอาด (2/2557):รื้อกล่องหมักปุ๋ยที่ใช้ได้แล้ว และตั้งกล่องหมักปุ๋ยใหม่
09:00 . อาบน้ำ
09:15 . รื้อสายทองแดงไว้ทำเจนเนอเรเตอร์
09:45 . ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
10:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):โพสต์บทความเรื่องใหม่
11:30 . พักผ่อน สูบน้ำลาดพื้นดินด้วยโซลาร์เซลล์
12:00 .
0.งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):สูบน้ำรดต้นไม้ที่เพาะชำไว้ ด้วยโซลาร์เซลล์ 1.กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงป่าฟักทองปลาดุก, ผัดผักคะน้า, แกงเหลืองหน่อไม่ไผ่ตงลืมแล้งเนื้อไก่แจ้
13:00 . สูบน้ำใช้ด้วยโซลาร์เซลล์
14:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):แก้ไขบทความที่โพสต์ไว้
14:45 . พักผ่อน เนื่องจากปวดหัว
16:00 . แก้ไขระบบล็อกรถมอเตอร์ไซด์
16:30 . ไปบ้านพี่นวย/พี่แดง ไปคุยเรื่องรับซื้อปาล์มและ การเพาะเห็ด ขากลับแวะซื้อของร้านพี่มะลิ
19:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:ผัดผักคะน้า, ผักรวก+น้ำพริกปลาดุก
20:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):พิมพ์ต้นฉบับบทความและทำภาพประกอบ
21:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.