MyBanner

โฆษณา

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565

เวอร์ชัน 2 ของ My MA100 BB10 Fractals PSAR MACD RSI Thai EA

Unstable
Platform
MT 4
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ : ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕
ไม่รับประกันความเสียหาอันเนื่องมาจากการทำงานของ EA ชุดนี้

  


                 EA ที่ชื่อ My MA100 BB10 Fractals PSAR MACD RSI Thai EA ที่ผู้เขียนพัฒนาขึ้น และแจกจ่ายผ่านบล็อกนี้ โดย EA ชุดนี้ ผู้เขียน ได้ทำการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อเนื่องจนเข้าสู่ เวอร์ชันที่ 2 และเป็น EA ที่ผู้เขียนใช้ในพอร์ตส่วนตัวด้วย ก็ไม่ขอยืนยันว่าเป็น EA ที่ดีที่สุด เนื่องต้องการให้เป็น EA เพื่อการศึกษา ซึ่งผู้เขียนได้แจก source code ด้วย
หลักการทำงานคร่าวๆ ของ EA ชุดนี้ จะเป็นการประยุกต์กลยุทธการตัดกันของเส้น MA (Moving Average) 2 เส้นตัดกัน โดยเส้นช้า จะใช้เป็น MA100 ส่วนเส้นเร็วจะใช้เส้นกลางของ Bollinger band (BB10) ส่วนอินดิเคเตอร์อื่นๆ จะใช้ประกอบในการตัดสินใจเปิดคำสั่ง ซื้อ/ขาย โดยอินดิเคเตอร์ที่ใช้จะยังคงเหมือนกับเวอร์ชัน 1.0 ทั้งหมด


Note :: EA ชุดนี้ไม่เหมาะสำหรับการเปิด run ต่อเนื่อง แต่ควรจะใช้เพื่อการเปิด Order หรือเปิดเพื่อตรวจสอบผลการเปิด Order วันละครั้งหรือเปิดเป็นครั้งคราว

 ย้ำอีกครั้งว่า EA ชุดนี้เป็น EA เพื่อการศึกษา ไม่แนะนำให้นำไปใช้กับบัญชีจริงทันที ควรจะศึกษาและทดสอบกับบัญชีทดลองให้มั่นใจก่อน  EA ชุดนี้เป็น EA ที่ผู้พัฒนาอนุญาตให้สามารถนำไปปรับปรุง แก้ไข จำหน่ายจายแจกได้อย่างเสรีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งกับผู้พัฒนา


การกำหนดค่าพารามิเตอร์สำหรับการทำงานของ EA


 สำหรับการกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของ My MA100 BB10 Fratals PSAR MACD RSI Thai EA เวอร์ชัน 2.0 นี้ มีหลายหัวข้อที่ต่างไปจากเวอร์ชัน 1.0 บางหัวข้อก็จะยังคงเหมือนเดิม ซึ่งรายละเอียดของค่าต่างๆ ที่ใช้กับ EA รวมถึงหลักการใช้งานมีดังนี้ 
 • UseDailyPriceBar     กำหนดค่าเป็น true ถ้าต้องการใช้แท่งราคาปัจจุบันในกรอบเวลา Daily (D1) เป็นเกณฑ์ในการเปิดคำสั่ง ซื้อ/ขาย ด้วย โดยจะมีผลเมื่อ เรากำลังทำงานในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า Daily chart ถ้าไม่ต้องการใช้เงื่อนไชนี้ ให้กำหนดค่าเป็น false
 • UseFastSlowMATrendInDaily    กำหนดเป็น true ถ้าต้องการใช้การตัดกันของเส้น MA 2 เส้นในกรอบเวลา Daily เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเปิดคำสั่ง ซื้อ/ขาย ด้วย โดยจะมีผลเมื่อ เรากำลังทำงานในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า Daily chart เช่นเดียว ถ้าไม่ต้องการใช้เงื่อนไขนี้ ให้กำหนดค่าเป็น false
 • UseBBDirectionInDaily     กำหนดค่าเป็น true ถ้าต้องการใช้ทิศทางของเส้นกลางของ Bollinger Band ในกรอบเวลา Daily  chart เป็นในการตัดสินใจเปิดคำสั่ง ซื้อ/ขาย ด้วย โดยจะมีผลเมื่อ เรากำลังทำงานในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า Daily chart เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ต้องการใช้เงื่อนไขนี้ ให้กำหนดค่าเป็น false
หมายเหตุ ในพอร์ทของผู้เขียนจะกำหนดเงื่อนไข UseFastSlowMaTrandInDaily เป็น true เป็นหลัก แต่ก็ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสภาพของตลาด
 • UseAutoSelectAsset  กำหนดค่าเป็น true ถ้าต้องการให้ EA ทำการเลือกสินทรัพย์หรือคู่เงินสำหรับการเปิดคำสั่ง ซื้อ/ขาย ให้อัตโนมัติ โดย EA จะใช้วิธีสุ่มเลือกแล้วนำขึ้นมาแสดงบน chart ของ MT4 กำหนดค่าเป็น false ถ้าไม่ต้องการให้ EA เลือกสินทรัพย์ให้อัตโนมัติ
 • NoWaitProfitPositive  กำหนดค่าเป็น true ถ้าต้องการให้ผลกำไร/ขาดทุนมีค่าเป็น บวก จึ่งค่อยเปิดคำสั่งซื้อขายคำสั่งใหม่่ กำหนดค่าเป็น false เป็นการบอกให้ EA ทำการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายใหม่ได้ทันทีไม่ต้องรอผลกำไร/ขาดทุนเป็นบวกก่อน
 • NoRepleatAsset  กำหนดค่าเป็น true ถ้าไม่ต้องการให้ EA เปิดคำสั่งซื้อ/ขายในคู่เงินเดิมที่มีการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายค้างอยู่ 
 • UseTrendReversals กำหนดค่าเป็น true ถ้าต้องการ EA ทำการเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย ในกรณีที่มีเงื่อนไขการกลับตัวจากทิศทาง (Trend) ปัจจุบัน กำหนดค่าเป็น false ถ้าต้องการไม่ให้ EA สนใจเงื่อนไขการกลับเทรน
 • MininumLotSize ขนาด lot ต่ำสุดที่จะใช้เป็นฐานในการคำนวณหา lot size อัตโนมัติ ปรกติจะกำหนดขนาด lot size ที่ 0.01 lots แต่สำหรับบัญชี Micro หรือ cent ควรกำหนดไว้ขนาด lot size ต่ำสุดไว้ที่ 0.1 lots 
 • MaximumRisk เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่ต้องการ เช่น กำหนดค่าเป็น 0.02 หมายถึง ต้องการความเสี่ยงที่ 2% (ใช้คำนวณหา lot size) เป็นต้น
 • Use1RiskByReward เป็นอัตตาผลกำไร ต่อ ความเสี่ยงที่  1 เท่า เช่น กำหนดค่าเป็น 2.5 หมายถึง ต้องการกำไร 2.5 เท่า ต่อระดับความเสี่ยง 1 เท่า เป็นต้น ใช้ประกอบการคำนวณหา lot size, ระยะตัดขาดทุน (Stop loss : S/L) และ ระยะผลกำไร  (Take Profit)
 • MaxTrade จำนวนคำสั่งซื้อ/ขาย (Order) สูงสุดที่ต้องการ
 • UseTakeProfit กำหนดค่าเป็น true ถ้าต้องการ EA ทำการเปิดหาระยะกำไร (Take Profit) อัตโนมัติ 
 • TakeProfit กำหนดค่าเป็น 0.0 ถ้าต้องการให้ EA ทำการหาระยะกำไร (Take Profit) อัตโนมัติ กำหนดเป็นค่าอื่นๆ (>0) เป็นการกำหนดให้ EA ใช้ค่าที่กำหนดเป็นค่า Take Profit แทน
 • UseTrallingTakeProfit กำหนดค่าเป็น true ถ้าต้องการ EA ทำการเลือ่นระยะ Take Profit ออกไปโดยอัตโนมัติ เมื่อราคาถึงระยะที่เหมาะสม
 • UseAutoClosePosition กำหนดค่าเป็น true ถ้าต้องการ EA ทำการปิดคำสั่งซื้อ/ขายตามเงื่อนไขโดยอัตโนมัติ โดยปรกติจะกำหนดค่าเป็น false หมายถึง ไม่ใช้ฟังก์ชันนี้
 • CloseOrderProFitMorThan กำหนดค่าเป็นตัวเลข ที่ต้องการให้ EA ปิดคำสั่งซื้อ/ขาย เมื่อราคาถึงค่ากำไรที่กำหนด (ฟังก์ชันนี้จะทำงาน เมื่อกำหนด UseAutoClosePositive เป็น true)
 • CloseAllIfAllOrderProfitPositive กำหนดค่าเป็น true ถ้าต้องการ EA ทำการปิดคำสั่งซื้อ/ขาย ทั้งหมดที่ผลกำไราเป็น บวก (Positive) 
 • StopLoss กำหนดค่าเป็นตัวเลขหน่วยเป็น pip ต่ำสุด ที่ต้องการให้ EA ตั้งเป็นระยะตัดขาดทุนเวลาเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย
 • CalculateNewStopLoss กำหนดค่าเป็น true ถ้าต้องการ EA ทำการหาระยะตัดขาดทุนให้อัตโนมัติ แต่ต้องไม่น้อยกว่าค่า ที่กำหนดใน StopLoss
 • UseTraillingStopLoss กำหนดค่าเป็น true ถ้าต้องการ EA ทำการ เลื่อนระยะตัดขาดทุนให้อัตโนมัติ

เงื่อนไขการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายเพิ่มเติม

 สำหรับเวอร์ชัน ๒ นี้ มีการเพิ่มเงื่อนไขในการตรวจสอบเพื่อเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย (Order) เพิ่มเติมจากเดิม ดังนี้
 • ๑. ถ้ากำหนดค่าพารามิเตอร์ของ EA ในหัวข้อ UseDailyPriceBar เป็น True เวลาที่ EA เปิดคำสั่งซื้อ หรือขาย EA จะนำทิศทางของแท่งราดาของวัน (Daily chart) เป็นเกณฑ์ด้วย คือ คำสั่งซื้อ/ขายที่เปิดจะต้องสอบคล้องกับแท่งราคาของวัน
 • ๒. ถ้ากำหนดค่าพารามิเตอร์ของ EA ในหัข้อ UseFastSlowMATrendInDaily เป็น True เวลาที่ EA เปิดคำสั่งซื้อ หรือ ขาย  EA จะนำเงื่อนไขการตัดกันของเส้น Moving Average (MA) ของกรอบเวลาวัน (time frame day) มาเป็นเกณฑ์ด้วย คือ คำสั่งซื้อ/ขายที่เปิดขึ้นจะต้องสอดคล้องกับทิศทางของเส้น MA ทั้งสองเส้นด้วย โดยถ้าเส้น MA ที่เคลื่อนเร็ว ตัดขึ้น จะเป็นการเปิดคำสั่ง ซื้อ (ฺBUY) ถ้าเส้น MA ที่เคลื่อนเร็ว ตัดลง จะเป็นเปิดคำสั่ง ขาย (SELL)
 • ๓. ถ้ากำหนดค่าพารามิเตอร์ของ EA  ในหัวข้อ UseBBDirectionInDaily เป็น True เวลาที่ EA เปิดคำสั่งซื้อ/ขาย EA จะดูทิศทาง (๓ แท่งราคา)เส้นกลางของ Bollinger Band ในกรอบเวลาวัน (Daily chart) เป็นเกณฑ์ ว่าชี้ลง (SELL) หรือ ชี้ขึ้น (BUY)
 ทั้งนี้เงื่อนไขทั้งสามเงื่อนไขจะมีผลก็ต่อเมื่อ ผู้ใช้กำลังทำงานในกรอบเวลา (Time Frame) ที่ต่ำกว่า Daily Chart

การปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่นๆ 

 นอกจากในเวอร์ขันนี้ จะมีการปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับการเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย ของ EA แล้ว ในเวอร์ชันนี้ยังพยายามแก้ไขจุดผิดพลาดต่างๆ ที่ทำให้ EA ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการหรือที่ควรจะเป็น เช่น ในเวอร์ชันนี้มีการปรับสูตรในการคำนวณหาขนาดการซื้อ/ขายที่เหมาะสม (lot size) ใหม่ ซึ่งเดิมใช้สูตรการคำนวณไม่เหมาะสม ในเวอร์ชันนี้ได้ปรับปรุงให้สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น เป็นต้น


โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.